سنجش میزان محرومیت مناطق آموزش‌وپرورش استان اردبیل و ارائه راهبردهای به‌منظور نیل به توسعه پایدار آموزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی،ایران

2 عضو گروه مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه هیئت علمی

3 مدیرگروه مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه هیئت علمی

4 گروه جغر افیا،دانشگاه ارومیه

5 گروه علوم تربیتی دانشگاهآزاد اسلامی واحد ارومیه ارومیه ایران

10.22034/jiera.2020.152498.1675

چکیده

هدف از پژوهش حاضر که از نوع توصیفی تحلیلی بوده، بررسی و سنجش سطح توسعه‌یافتگی و تبیین شکاف بین شهرستان‌های استان اردبیل به لحاظ برخورداری از شاخص‌های آموزشی است.اطلاعات تعداد 53 شاخص در قالب امکانات فیزیکی فضاهای آموزشـی و پرورشی، امکانـات علمـی- آموزشی دانش‌آموزی، پیشـرفت تحصـیلی دانش آموزان، شاخص‌های بهره‌وری اقتصادی، شاخص‌های منابع انسانی با مراجعه به سالنامه آماری و به‌صورت کتابخانه‌ای و شاخص‌های نهادی، شاخص‌های غیر شناختی و شاخص‌های فرایندی نیز از طریق پرسشنامه جمع‌آوری‌شده است. اطلاعات موردنیاز از آموزش‌وپرورش اسـتان، سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن، سالنامه‌های آماری، اطلاعات رایانه‌ای مرکز آمار ایران جمع‌آوری‌شده است. برای انجام محاسبات از نرم‌افزار رایانه‌ای SPSS ورژن 20 و Excel2016 استفاده‌شده اسـت. بـا اسـتفاده از مدل‌های ویکور و روش وزن دهی آنتروپی به رتبه‌بندی منـاطق آموزش‌وپرورش اسـتان مبادرت گردیده است سپس از طریق مدل‌های پیشرفته آماری همچون تحلیل رگرسیونی و تحلیل واریانس و با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای ANP به تجزیه‌وتحلیل عوامل مؤثر بر توسعه منـاطق آموزش‌وپرورش استان اردبیل پرداخته‌شده است و درنهایت تأثیرگذارترین شاخص‌ها مشخص شدند. بر اساس یافته‌ها شهر اردبیل ازنظر توسعه یافتگی در رتبه اول و شهر اصلاندوز در رتبه آخر قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها