تبیین و ارائه مدل بهبود همدلی سازمانی در سازمان سنجش آموزش کشور با رویکرد نظریه داده‌بنیاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22034/jiera.2019.198208.2003

چکیده

در بخش کیفی مبتنی با رویکرد نظریه داده بنیاد و توسط مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته از نمونه پژوهش 17 نفر از خبرگان علمی و سازمانی که به روش نمونه‌گیری نظری انتخاب شده بودند، داده‌های پژوهش گردآوری شد. سپس کدگذاری انجام‌ شده و اقدام به شناسایی ابعاد، مقولات اصلی و زیرمقوله‌ها و مفاهیم مرتبط با هر یک از کدها به دست آمده شد و در نهایت برازش مدل پارادیمی پژوهش با استفاده از داده‌های کمی جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه از 200 نفر که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند آزمون شد. نتایج کیفی پژوهش نشان‌دهنده 11 مقوله اصلی و 32 مقوله فرعی و 175 مفهوم بود که در قالب مدل پارادایمی همدلی سازمانی شامل: شرایط علی (عوامل سازمانی: جو سازمانی، ساختار سازمانی، فرهنگ ‌سازمانی مشارکتی، اهداف سازمانی، عدالت سازمانی، عوامل محیطی: محیط برون‌سازمانی، محیط درون‌سازمانی، عوامل فردی: ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، ویژگی‌های شخصیتی)، عوامل مداخله‌گر (فرسودگی شغلی: خستگی هیجانی، مسخ شخصیت، کاهش کفایت فردی، عوامل مدیریتی: مدیریت ناکارآمد، بی‌تفاوتی سازمانی)، عوامل زمینه‌ای (عوامل حمایتی و انگیزشی: حمایت مدیریتی، نظام ارزیابی عملکرد، عوامل شغلی: تناسب فرد-شغل، ویژگی‌های شغلی)، راهبردها (بهبود فرآیندهای سازمان: اعتمادسازی در سازمان، تیم‌سازی اثربخش، راهبری اثربخش سازمانی: مدیریت اثربخش،آموزش همدلی، توسعه مسیر شغلی)، و پیامدها (بهره‌وری سازمانی: ارتباطات اثربخش، اثربخشی سازمانی، تعارض‌زادیی، رفتار شهروندی سازمانی، خلاقیت و نوآوری، تعهد سازمانی، توسعه فردی: توسعه شغلی، بهزیستی فردی، عملکرد فردی) را در سازمان سنجش آموزش کشور نشان داد و شاخص‌های برازش منتج از یافته‌های کمی حاکی از برازش مناسب داده‌ها با مدل و تأیید فرضیه‌های منتج از مدل داشت.

کلیدواژه‌ها