آموزش مبتنی بر نیاز های جامعه
اثربخشی روش آموزش معکوس بر گرایش به تفکر انتقادی دانش‌آموزان

علی شیخ الاسلامی؛ اسماعیل صدری دمیرچی؛ فاطمه محمدی

دوره 17، شماره 61 ، تیر 1402، ، صفحه 22-32

https://doi.org/10.22034/jiera.2023.401404.2988

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف تعیین اثربخشی روش آموزش معکوس بر گرایش به تفکر انتقادی (خلاقیت، بلوغ شناختی و درگیری ذهنی) دانش‌آموزان انجام گرفت. روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری پژوهش را تمامی دانش‌آموزان دختر پایه‌ی نهم دوره‌ی اوّل متوسطه در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل دادند. برای انتخاب نمونه، ...  بیشتر

تبیین مفهوم برنامه‏ درسی دگرگون‏ شونده با نظر به کاربرد آن در توسعه خلاقیت دانش‏ آموزان در نظام آموزشی ایران

احمد فولادی؛ جهانبخش رحمانی؛ نرگس کشتی ارای

دوره 14، شماره 49 ، تیر 1399، ، صفحه 125-140

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تبیین مفهوم برنامه درسی دگرگون شونده با نظر به کاربرد آن در توسعه خلاقیت دانش‏آموزان در نظام آموزشی ایران در سال 1398 بود. در این مطالعه از روش پژوهش کیفی از نوع کاوشگری فلسفی انتقادی استفاده شد. حوزه پژوهش شامل کتب، کلیه مقالات و منابع علمی در دسترس چاپی و دیجیتالی مرتبط با برنامه درسی دگرگون‏شونده از سال 1979 تا 2019 بود. ...  بیشتر

شناسایی و الویت بندی راهبردهای کارآفرینی سازمانی تاثیرگذاربر خلاقیت و ادراک توانمندی های هنرجویان شهرستان ایرانشهر

عیسی دهانی؛ عبدالمحمد طاهری؛ علیرضا قاسمی زاد

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، ، صفحه 399-417

چکیده
  درجامعه امروزی،گرایش کارآفرینان وراهبردهای کارآفرینی می‌توانددرخلاقیت وادراک توانمندی‌های دانش‌آموختگان وهنرجویان جامعه تأثیرگذار باشد.به‌طورکلی،این پژوهش ازمحدودمطالعاتی است که برروی تأثیرگذاری راهبردهای کارآفرینی سازمانی برخلاقیت وhدراک توانمندی‌ها ]صورت گرفته است هدف پژوهش حاضر ]شناسایی واولویت‌بندی راهبردهای کارآفرینی ...  بیشتر

بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با خلاقیت و عملکردسازمانی منابع انسانی مدیران آموزش و پرورش منطقه 5 استان تهران

صدیقه طوطیان؛ اسداله مهرآرا؛ مهری بیگدلی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 749-766

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با خلاقیت و عملکردسازمانی منابع انسانی مدیران آموزش و پرورش منطقه 5 استان تهران انجام شده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گرداوری داده­ها توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش مورد نظر کلیه مدیران مدارس آموزش و پرورش منطقه 5 تهران است که با استفاده از جدول مورگان و روش ...  بیشتر

مقایسه عملکرد مدارس هوشمند و مدارس عادی بر خلاقیت دانش آموزان پسر سال اول دوره ی اول متوسطه شهر تهران

سید محمدرضا امام جمعه؛ محمد جواد بصیرت پور

دوره 8، شماره 27 ، اسفند 1393، ، صفحه 59-77

چکیده
  پژوهش حاضر به مقایسه عملکرد مدارس هوشمند و مدارس عادی بر خلاقیت دانش آموزان پسر سال اول دوره ی اولمتوسطه شهر تهران م یپردازد. این پژوهش از نوع علّی - مقایسه ای است و جامعه آماری آن کلیه دانش آموزان پسرسال اول اول متوسطه مدارس هوشمند و عادی شهر تهران در سال تحصیلی 92 - 1391 است . به منظور نمونه گیری،پس از انجام مصاحبه با کارشناسان هوشمند سازی ...  بیشتر

مدرسه به مثابۀ بستر رشد خلاقیت (رهیافت الگوهای معماری فضاهای باز آموزشی مبتنی بر تقویت خلاقیت)

حمید رضا عظمتی؛ اسماعیل ضرغامی؛ علی محمدی

دوره 5، شماره 15 ، اسفند 1390، ، صفحه 81-107

چکیده
  در این پژوهش هدف آن بوده است که به بررسی مفهوم خلاقیت و علل و عوامل پرورش یکفرد خلاق و نیز بررسی کارکردها و اجزای فضای باز مدرسه با تأکید بر مدارس ابتدایی وخصوصیات و نیازهای کودکان این دوره، پرداخته و راهکارهایی برای معماری فضاهای بازآموزشی مبتنی بر تقویت خلاقیت فراگیران به عنوان ساکنین مدرسه ارائه شود . پژوهش ازلحاظ هدف، بنیادی و ...  بیشتر