نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 کارشناس ارشد رشته برنامهریزی درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

پژوهش حاضر به مقایسه عملکرد مدارس هوشمند و مدارس عادی بر خلاقیت دانش آموزان پسر سال اول دوره ی اول
متوسطه شهر تهران م یپردازد. این پژوهش از نوع علّی - مقایسه ای است و جامعه آماری آن کلیه دانش آموزان پسر
سال اول اول متوسطه مدارس هوشمند و عادی شهر تهران در سال تحصیلی 92 - 1391 است . به منظور نمونه گیری،
پس از انجام مصاحبه با کارشناسان هوشمند سازی وزارت آموزش و پرورش، 5 مدرسه هوشمند و 5 مدرسه عادی به
شیوه هدفمند از مناطق 1، 3، 4، 5 و 17 و از هر مدرسه 1 کلاس بصورت تصادفی انتخاب شده است. در این خصوص
نمونه ای با حجم 250 دان شآموز کلاس اول اول متوسطه انتخاب شده است که 125 نفر را دان شآموزان مدارس هوشمند
و 125 نفر دیگر را دانش آموزان مدارس عادی مناطق پیش گفته تشکیل داده است . ابزار های گردآوری داده ها در این
تحقیق شامل پرسشنامه خلاقیت عابدی است . در این تحقیق به منظور تحلیل نتایج ازآماره های توصیفی و آزمون
تحلیل واریانس چند متغیره ) MANOVA ( استفاده شده است . در تحلیل داد هها، در خلاقیت کل و در زیر مؤلفه
ابتکار تفاوت معنی داری میان دانش آموزان مدارس هوشمند و مدارس عادی دیده شد اما در سایر زیر مولفه های خلاقیت
شامل بسط، انعطاف پذیری و سیالی تفاوت معنی داری دیده نشد .

کلیدواژه‌ها

بذل، معصومه (1383). بررسی ارتباط مهارت حل مسئله و میزان سازگاری در  دانشآموزان دختر و پسر پایه اول مقطع دبیرستانی در شمال و جنوب تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا
حبیبی، محمد رضا (1389). ارزیابی فناوری نوین آموزشی در مدارس ایران : مطالعه موردی یک دبیرستان هوشمند، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اقتصاد و تربیت دانشگاه تربیت مدرس.
حسینی، افضل السادات (1376).تحلیل ماهیت خلاقیت و شیوه های پرورشی آن، پایان نامه دکتری ،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران .
زنگنه، حسین (1386). تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر پرورش تفکر خلاق دانش آموزان پسر دوره ی اول متوسطه شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی .
سایت تریبون (1390)، تب گسترش «مدارس هوشمند» در کشور، یا تب خرید  سختافزار؟!، تاریخ مراجعه 11/3/92.  قابل دسترسی از آدرس
شهنی ییلاق، منیجه، حاجی یخچالی، علیرضا، حقیقی، جمال (1388). تاثیر آموزش فرآیند حل مسئله    خلاق بر تفکر علمی، خلاقیت و نوآوری در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز ،مجله دست آوردهای روانشناختی دوره ی چهارم، سال 16، صص 37-70.
صمدی، فرشته، نعمتی، لیلا. (1391). مدارس هوشمند رویکردی نو در قلمور آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن، کنفرانس بین المللی آموزش و جهانی شدن.
عبدالملکی، شوبو (1390). بررسی تاثیر روش تدریس بدیعه پردازی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی درس مهارت های زندگی دانش آموزان دختر سال اول اول متوسطه شهر سنندج 89-90.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید رجایی.
عرب زاده، مهدی و دیگران (1390). بررسی اثرات آموزش خودکارآمدی خلاق در افزایش خلاقیت دانشجویان . مقاله ارائه شده در اولین همایش شیوه های آموزش . دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی .
کراس، شل، و جی، دوریس (1992). آموزش رفتار خلاق و استعدادهای درخشان در دانش آموزان .ترجمه جوادیان، مجتبی (1370). ناشر آستان قدس رضوی
 محمدی، عبدالرضا. (1387). راهکارهای پرورش خلاقیت بر مبنای روانشناسی یادگیری در فرآیند آموزشی، تهران: نشر قلم .
مشایخ، ف. (1379).دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی، تهران . انتشارات سمت.
موذنی، ترانه (1386). اثربخشی مولفه های ابراز وجود بر میزان ایمنی دانش آموزان دختر مدارس هوشمند شهر تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
 نقشه راه مدارس هوشمند (1390). اداره آموزش و پرورش شهر تهران . پرتال مدارس هوشمند تهران ، تاریخ بازدید 12/ 3/92، قابل دسترسی از آدرس tehransmartschools.ir/page/1010/50
هوشمند سازی مدارس راهبرد تحولی وزرات آموزش وپرورش در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (1391).  مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش،تاریخ مراجعه 11/3/92.  قابل دسترسی از آدرس
www.medu.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=ae2ed368-7548-4c40-ac8cfc4ce45e40c1
Anthony , Jones (2004),creativity ,imagination and digital technology ,department of science and mathematics education the university of melborne.
Behzadi , mohammad Hassan ,Manuchehri,Maryam (2013) Examining creativity of students through smart board in learning mathematics , mathematics Education Trends and Research , pages 1-7
Piffer,Davide (2012) . Can creativity be measured? An attempt to clarify the notion of creativity and general directions for future research : Thinking skill and creativity.p : 258-264