آموزش مداوم ، مدیریت آموزشی، تکنولوژی آموزشی و برنامه­ریزی درسی
میزان توجه به سرمایه‌های فرهنگی در کتاب‌های درسی

کتایون حمیدی زاده؛ فاطمه امیریان

دوره 17، شماره 62 ، مهر 1402، ، صفحه 83-97

https://doi.org/10.22034/jiera.2023.412363.3034

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی جایگاه مؤلفه‌های سرمایه فرهنگی در کتاب‌های درسی دورۀ ابتدایی انجام گرفت. روش: به همین منظور از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل محتوای تمامی کتاب‌های درسی دوره دوم ابتدایی در سال تحصیلی 03-1402 شامل پایه‌های چهارم، پنجم و ششم بوده که از این جامعه، کتاب‌های فارسی، مطالعات اجتماعی و ...  بیشتر

بررسی مؤلفه‌ های مؤثر بر استفاده بهینه از تلفن همراه در راستای تعدیل آسیب‌ های اجتماعی

علی دلاور؛ سعید عسکری

دوره 10، شماره 34 ، آبان 1395، ، صفحه 1-34

چکیده
  پژوهشی که پیش رو دارید تلاشی بود در حد بضاعت علمی یک دانشجوی علوم ارتباطات  و در راستای پاسخ به مؤلفه‌های تأثیرگذار بر استفاده هدفمند از تلفن همراه. کلیه ساکنین شهر تهران جامعه آماری این پژوهش بودند که با در نظر گرفتن آیتم­های خاص، حجم نمونه آماری 250 نفر در نظر گرفته شد. مهمترین یافته­های این پژوهش که بر اساس روش پیمایش صورت گرفت، ...  بیشتر

سرمایه فرهنگی خانواده و پیشرفت تحصیلی ) موردمطالعه: دانشجویان منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی(1

طاهره میرساردو

دوره 8، شماره 25 ، شهریور 1393، ، صفحه 155-177

چکیده
  در این مقاله تأثیر سرمایه فرهنگی بر پیشرفت آموزشی مطالعه شده است. بدین منظور، 710 نفر از دانشجویان منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی با روش پیمایشی موردبررسی قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بود که در آن همبستگی متغیرهای سرمایه فرهنگی و پیشرفت تحصیلی اندازه‌گیری شد. نتایج تحقق حاکی از آن است که 1) سه شاخ سرمایه فرهنگی تأثیر ...  بیشتر