تبیین مبانی محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت وارائه الگوی مطلوب

مریم نیکونژاد؛ محمدهاشم رضایی؛ محمد سیفی

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، ، صفحه 525-546

چکیده
  هدف این پژوهش تبیین مبانی محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت، ارائه الگوی مطلوب و اعتبار سنجی آن است. جامعه‌ی پژوهش شامل 30 نفر از خبرگان و اساتید حوزه تعلیم و تربیت، در دانشگاه‌های استان خوزستان، و کلیه اساتید دانشگاه فرهنگیان به تعداد 440 نفر بودند و با توجه به استفاده از جدول کرجسی- مورگان حجم نمونه، به تعداد 210 نفر تعیین گردید. در این ...  بیشتر

بررسی جایگاه تفکر انتقادی در دیدگاه یورگن هابر ماس و ارائه دلالت های ضمنی و تربیتی آن برای توسعه ی نظام های آموزشی

قاسم خدادادی؛ محمدهاشم رضایی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 711-730

چکیده
  این مقاله در زمینه مبانی فلسفی پست مدرنیسم انجام گرفته، هدف از انجام آن بررسی جایگاه تفکر انتقادی در دیدگاه یورگن هابر ماس و ارائه دلالت های ضمنی و تربیتی آن برای توسعه ی نظام های آموزشی  بوده است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده، جامعه پژوهش را کلیه اسناد منتشر شده در مورد پست مدرنیسم با تأکید بر دیدگاه های هابرماس تشکیل داده است. ...  بیشتر

دیدگاه دانشجویان دربارة نقش عوامل اجتماعی در تعلیم و تربیت

محمد افخمی عقدا؛ محمود کمالی زارچ؛ شکو راوه نادر

دوره 9، شماره 29 ، شهریور 1394، ، صفحه 144-162

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی دیدگاه دانشجویان درباره نقش عوامل اجتماعی در تعلیم و تربیت انجام شده است.روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است.همه ی شرکت کنندگان در این پژوهش دانشجویان دوره ی کارشناسیدانشگاه یزد در نیمسال دوم سال تحصیلی 91 - 1390 بودند. بدین منظور 405 نفراز دانشجویان دانشگاه یزد به روشنمون هگیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارتحقیق ...  بیشتر

دیدگاه دانشجویان دربارة نقش عوامل اجتماعی در تعلیم و تربیت

محمد افخمی عقدا؛ محمود کمالی زارچ؛ شکوه راوه نادر

دوره 8، شماره 27 ، اسفند 1393، ، صفحه 125-144

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی دیدگاه دانشجویان درباره نقش عوامل اجتماعی در تعلیم و تربیت انجام شده است.روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است.همه ی شرکت کنندگان در این پژوهش دانشجویان دوره ی کارشناسیدانشگاه یزد در نیمسال دوم سال تحصیلی 91 - 1390 بودند. بدین منظور 405 نفراز دانشجویان دانشگاه یزد به روشنمون هگیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارتحقیق ...  بیشتر

ماهیت و قلمرو تعلیم و تربیت اسلامى در متن تحصیلات

معصومه علینژاد؛ زهره میرسپاسی؛ سعید صانعی

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1391، ، صفحه 171-182

چکیده
  چکیده سه نگرش در تعلیم و تربیت اسلامى وجود دارد. در نگرش نخست تعلیم و تربیت اسلامى بـه منزله نظامى توصیفى است که از طریق بررسى آثار دانشمندان مسـلمان مـى تـوان بـدان دسـت است که بر اساس آن، مىتوان با استفاده از متون دینـى 2 یافت. در نگرش دوم، نظامى استنباطى براى همه مسائل تعلیم و تربیت، پاسخى فراهم آورد. در نگرش سوم، تعلیم و تربیـت اسـلامى ...  بیشتر