نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم تربیتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مدرس دانشگاه پیام نور یزد

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور

3 استاد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آموزگاری صدرالدین عینی، دوشنبه، تاجیکستان

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی دیدگاه دانشجویان درباره نقش عوامل اجتماعی در تعلیم و تربیت انجام شده است.
روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است.همه ی شرکت کنندگان در این پژوهش دانشجویان دوره ی کارشناسی
دانشگاه یزد در نیمسال دوم سال تحصیلی 91 - 1390 بودند. بدین منظور 405 نفراز دانشجویان دانشگاه یزد به روش
نمون هگیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارتحقیق پرسشنامه ای نگرش سنج با 63 ماده بود. داده ها با استفاده از
آزمون های همبستگی پیرسون، من ویتنی وکروسکال والیس تحلیل شدند. نتایج نشان داد تمام عوامل اجتماعیِ مورد
بررسی، شاملِ فرهنگ، خانواده، گروه های دوستی، ورزش و سرگرمی و ارتباطات و اطلاعات، به ترتیب ذکر شده بیشترین
تأثیر را برتعلیم و تربیت دارند و روابط معناداری بین جنسیت و اعتقاد به نقش عامل فرهنگ، وضعیت تاهل و شغل پدر
و اعتقاد به نقش عامل خانواده، نوع سکونت با اعتقاد به نقش عامل گروه دوستی در تعلیم و تربیت مشاهده گردید. لذا
در نظر گرفتنِ نقش این عوامل در برنامه ربز یهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها توصیه می شود

کلیدواژه‌ها

آلتباخ، فردریک (1379). آموزش عالی در قرن بیست و یکم، ترجمه مهدی عباسی، انتشارات دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری .
احمدی عزت ا...، شیخ علیزاده سیاووش، شیر محمدزاده محسن (1385) .بررسی آزمایش تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان، مجله حرکت، شماره 28، صفحه 29-19.
اسلام دوست، ثریا (1389). اعتیاد،سبب شناسی ودرمان،تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
باقری معصومه؛نبویعبدالحسین؛ملتفت حسین؛نقیپور فاطمه. (1389). بررسی عوام لاجتماعی مؤثربرپدیده ی اعتیاد درشهراهواز. مجله جامعه شناسی کاربردی،سال سوم،شمارة 7، صفحۀ 24-17.
بیابانگرد،  اسماعیل (1376).روانشناسی نوجوانی،اجتماعی شدن و رشد جمعیت تربیت،ماهنامه پرورشی آموزش و پرورش، سال دوازدهم،شماره هفتم،صفحۀ 40- 32 .
پرویزی سرور، احمدی فضل ا...(1385). گروه همسالان و سلامت،فصلنامه علمی پژوهشی فیض،دوره دهم،شماره4،صفحۀ 37-30.
پور محمدی، صدیقه (1383). بررسی راههای افزایش مهارت های اجتماعی  دانشآموزان دختر و پسر دوره متوسطه ناحیه یک یزد گزارش پژوهش،مدیریت آموزش و پژوهش استان یزد.
توسلی غلامعباس (1387).جامعه شناسی آموزش وپرورش، دیروز امروز فردا،انتشارات تهران علم.
ثمری عیسی؛آتشک،محمد (1388). تأثیر میزان شناخت و کاربست فناوری آموزشی توسط معلمان در بهبود کیفیت  فرآیند یادگیری  دانشآموزان. مجله علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال چهارم جلد 4، شماره 2، زمستان.ص101-111.
حسن زاده رمضان، رضایی عباس (1389).آسیب شناسی ناشی از فن اوری اطلاعات و ارتباطات در دانشجویان،فصلنامه فنآوری اطلاعات وارتباطات درعلوم تربیتی، سال اول،شماره اول،صفحه 67-59.
حکاک نیا،سیده (1386).بررسی راههای افزایش مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی ناحیه دو یزد،پایان نامۀ دورة کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی،دانشگاه یزد.
دانشور مقدم،محمد (1384). مقایسه رشد اجتماعی دانش آموزان مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه شهر مروست در سال تحصیلی 1384-1383، مدیریت آموزش و پژوهش استان یزد.
رحیم زاده (1382).بررسی تحول روانی اجتماعی در ورزشکاران ورزشهای انفرادی و گروهی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، مجلۀ دفتر مطالعات و تحقیقات روانشناسی و علوم تربیتی،سال پنجم، شماره هفت، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران.
سالنامه آماری استان یزد (1389).دفتر آمار و اطلاعات معاونت برنامه ریزی استانداری یزد .
سیدزاده نوش آبادی،سادات (1380). بررسی ارتباط بین رشد حرکتی و رشد اجتماعی دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار سوم راهنمایی منطقه تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران.
عناصری، مهیار (1386). رابطه بین سلامت روان و شادکامی دانشجویان دختر و پسر،فصلنامه اندیشه و رفتار)روانشناسی کاربردی( زمستان 1386; 2)6(:75-84.
رج اللهی مهران،ظریف صنایعی ناهید (1388).آموزش مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی،مجله راهبرد های آموزش زمستان دوره 2 شماره 4.
قانعی راد محمد امین،خسرو خاور فرهاد (1385).نگاهی به عوامل فرهنگی موثردر افزایش ورود دختران به دانشگاه ها،مجله زن در توسعه وسیاست،شماره 16،دوره چهارم ص115-138.
قریشی راد فخرالسادات،صداقت کامران (1388).بررسی نقش عوامل فرهنگی،اجتماعی مرتبط با  شکلگیری اعتماد اجتماعی شهروندان تبریز،مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان زمستان،شماره 36،دوره بیستم صفحه75-102.
قنادان محمود،اندیشمند ویدا (1388).نقش دانشگاه در ایجاد سرمایه اجتماعی به منظور ارایه الگوی پیشنهادی برای ارتقاءنظام آموزش عالی کشور،مجله دانش وپژوهش در علوم تربیتی، دانشگاه آزاد خوراسگان،شماره 23،ص23-44 .
کریمی علویجه،مهدی ؛شریف خلیفه سلطانی، سید مصطفی؛ بختیار نصرآبادی،حسنعلی (1388). چشم انداز های کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در  فرآیند یادهی و یادگیری آموزش عالی،فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران،سال اول، شماره 45، صفحه 198-179.
کریمی،یوسف (1387).روانشناسی اجتماعی تعلیم و تربیت، تهران، مؤسسه نشر ویرایش.
گلشن فومنی محمد رسول (1388) .جامعه شناسی آموزش و پرورش،تهران نشر دوران چاپ دهم.
میرزایی سید ایت ا..،خسروجردی محمود (1388).بررسی اعتیاد در نوجوانان،فصلنامه راهبرد،سال هجدهم،شماره 53 صفحه213-225.
ناصری تفتی،نگین؛ پاکدامن شهلا؛عسکری علی (1387).نقش ورزش و رگه های شخصیت در تحول روانی، اجتماعی دانشجویان،فصلنامه روانشناسان ایرانی،سال پنجم شماره 17.
Eysenbach G, Jadad AR(2001). Evidence-based patient choice and consumer health informatics in the internet age.J Med Internet Res;3:19
Montemayor, R.(1983).Parents and adolescents in conflict. In Muuss, R.E (1990).Adolescent behavior and society (4 th ed).New York, McGraw-Hill. publishing. Co
Passey,D(2006).Technology enhancing learning: analyzing use of information and communication technology by primary and secondary school pupils with learners frameworks. The curriculum Journal;16(2):139-166
Stnsaker B,Massen P, Borgan M, et al(2007).Use,updating integration of ICT in higher education. Linking purpous people and pedagogy. Higher education; (54):417-433.
Wang Q(2008). A generic model for guiding the integration of ICT into teaching and learning. innovations in education and Teaching International;45(4):411-419.