نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز

2 دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر رویکرد آموزش مبتنی بر پیوندگرایی در مقایسه با رویکرد آموزشی دستور-ترجمه بر خودکارآمدی تحصیلی و ارزش‌گذاری تکلیف دانش‌آموزان در درس زبان انگلیسی بوده است. پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح عاملی 2 (روش تدریس)*2 (جنسیت)، با استفاده از اجرای پیش‌آزمون و پس‌آزمون است. جامعه‌ی آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان پسر و دختر پایه‌ی سوم دبیرستان مدارس دولتی شهرستان رامهرمز بود که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بوده‌اند. مشارکت‌کنندگان در پژوهش حاضر در چهار کلاس حضور داشته‌اند که به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب گردیدند و به دو خرده مقیاس پرسش‌نامه‌ی MSLQ (1991) پاسخ دادند. یافته‌ها نشان داد که رویکرد آموزش پیوندگرایی در مقایسه با رویکرد آموزشی دستور ـ ترجمه از تأثیر بیش‌تری بر باورهای انگیزشی برخوردار بوده است. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که رویکرد آموزشی پیوندگرایی از طریق افزایش تعاملات اجتماعی و تنوع‌بخشی در انتخاب محتوا و تکالیف درسی فرصت‌های کم‌نظیری را به‌منظور خودکارآمد نمودن و نیز ارزش‌گذاری بیش‌تر برای تکالیف در فراگیران ایجاد می‌کند. لذا، این پژوهش استفاده از آموزه‌های نظریه‌ی پیوندگرایی را به‌منظور ارتقاء باورهای انگیزشی فراگیران در درس زبان انگلیسی به‌عنوان یک زبان خارجی پیشنهاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

بیات، م.؛ هاشمی، ز. و نقش، ز. (1394). مدل علی پیش‌بینی عملکرد درس زبان انگلیسی: نقش ارزش تکلیف، خودکارآمدی زبان انگلیسی، ادراک از ساختار هدفی کلاس، اضطراب زبان خارجی و راهبردهای شناختی. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 9(31)، 255-285.
عباسی، م.؛ احمدی، غ. و لطفی، ا. (1388). مشکلات یاددهی و یادگیری درس زبان انگلیسی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه‌ی شهر اصفهان از دیدگاه دبیران. دانش و پژوهش در علوم تربیتی برنامه‌ریزی درسی 22، 141-156.
لطفی عظیمی، ا.؛ افروز، غ.؛ درتاج، ف. و نعمت طاوسی، م. (1395). نقش مسند مهارگری و خودکارآمدی در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 9(31)، 1-18.
 یعقوبی، ا. و قلایی، ب. (1392). ارزیابی مدل علَی روابط بین پیشینۀ تحصیلی، خودکارآمدی، اهداف عملکردی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 7(23)، 95-110.
Al-Harthy, I. S. & Aldhafri, S. S. (2014). The relationship among task-Value, self-efficacy and academic achievement in Omani students at Sultan Qaboos University. International Review of Social Sciences and Humanities, 7 (2), 15-22.
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall.
Brown, E. (2014). Learning / teaching English as a second language in the information age, a study on the influences of new media on Swedish students in the English classroom. (Degree project).
Downes, S. (2012). Connectivism and Connective Knowledge; Essays on meaning and learning networks. ISBN: 978-1-105-77846-9; Version 1.0 – May 19, 2012.
Gbollie, C. & Keamu, H. P. (2017). Student Academic Performance: The Role of Motivation, Strategies, and Perceived Factors Hindering Liberian Junior and Senior High School Students Learning. Education Research International.
Goldie, J. G. S. (2017). Connectivism: a knowledge learning theory for the digital age? Medical Teacher, 38(10), 1064-1069.
Golmommadnazhad bahrami, Gh. R. (2015). Role of using internet on self-Efficacy, educational Motivation and educational achievement; Tabriz University of medical sciences. Bimonthly of Education Strategies in Medical Sciences, 8(4), 255-260
Hargreaves, D. H. (2004). Learning for Life: the Foundations for Lifelong Learning. Bristol: Policy Press.
Hymes, D. H. (1972). 'On communicative competence In J. B. Pride and J. Holmes Sociolinguistics. Selected Readings. Harmondsworth, 269-293. (Part 1).
Kultawanicha, K., Koraneekija, P., & Na-Songkhlaa, J. (2014). A Proposed Model of Connectivism Learning Using Cloud-based Virtual Classroom to Enhance Information Literacy and Information Literacy Self-efficacy for Undergraduate Students. Social and Behavioral Sciences 191, 87 – 92.
Linnenbrink-Garcia, L., Patall, E. A., & Pekrun, R. (2016). Adaptive motivation and emotionin education: Research and principles for instructional design. Policy Insights fromthe Behavioral and Brain Sciences, 3(2), 228-236.
Muhammad, Z. (2016). Pakistani government secondary schools students’ attitudes towards Communicative language teaching and grammar translation in Quetta, Balochistan. Published by Canadian Center of Science and Education English Language Teaching, 9(3), 258-270.
Oxford, R. L. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. Boston: Heinle & Heinle.
Pintrich, P. R., & Linnenbrink E. A. (2003). The Role of Self Efficacy Beliefs in Student Engagement and Learning in the Classroom. Reading and Writing Quarterly, 19(3), 119-127.
Pintrich, P. R., Smith, D. A., Garcia, T., & McKeachie,W. J. (1991). Amanual for the use of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ).National Center for Research to Improve Postsecondary Teaching and Learning. Ann Arbor: University of Michigan.
Prince, B. (2017). Improving the self-efficacy of math learners using a direct and focused Approach to vocabulary clarification. A Project Submitted to the School of Graduate Studies of the University of Lethbridge in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree master of education.
Richards, J. C. (2006). Communicative language teaching today. Cambridge University Press.
Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2013). Approaches and methods in language teaching 2nd edition. Cambridge University Press.
Roberts, J. T. (2004). The Communicative approach to language teaching: The king is dead. Long Live the King, Ijes, 4(1), 1-37.
Sagar, C. (2013). A theoretical perspective on mobile connectivist MOOCs for English language learning. IKASNABAR 2013, Open Education and Tecnology, 431-444.
Sánchez-Rosas, J. & Esquivel, S. (2016). Instructional Teaching Quality, Task Value, Self-Efficacy, and Boredom: A Model of Attention in Class. Revista de Psicología, 25(2), 1-20.
Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for a digital age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1), 1-8.
Veselá, K. (2013). Connectivism in foreign language education. Education and Languages in Europe / Bildung und Sprachen in Europa, 25(17), 320-325.
Wang, K. & Jiaping, W. (2017). The study of complementary application between grammar translation Method and cognitive approach in college English translation teaching. Science Innovation, 5(5), 263-266.
Wigfield, A., & Eccles, J. S. (2000). Expectancy-value theory of achievement motivation: A developmental perspective. Educational Psychology, 25, 68-81.
Zimmerman, B. (2000). Self-Efficacy: An Essential Motive to Learn. Contemp Educ Psychol, 25(1), 82-91.
Zimmerman, W. A. & Kulikowich, J. M. (2016). Online learning self-efficacy in students with and without online learning experience. American Journal of Distance Education, 30 (3), 180-191.