نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی. دانشگاه شهید بهشتی

4 کارشناس پژوهشی، سازمان سنجش آموزش کشور

چکیده

در پژوهش حاضر، سعی بر آن است تا دستاوردهای یادگیری مورد انتظار در رشته مدیریت آموزشی، در دوره­ی کارشناسی ارشد، مورد شناسایی قرار گیرد. روش مورداستفاده در پژوهش، کیفی بوده و به‌منظور گردآوری داده‌های موردنیاز از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. پس از بررسی سوابق علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمی مدیریت آموزشی، 25 عضو هیئت علمی از دانشکده‌های علوم تربیتی و روانشناسی شهر تهران (ازجمله: تهران، شهید بهشتی، خوارزمی) از طریق نمونه‌گیری هدفمند همگون، به‌عنوان افراد مشارکت‌کننده انتخاب و از بین آن‌ها 11 نفر حاضر به انجام مصاحبه شدند. نظر به‌ضرورت کسب نظر کارفرمایان در شناسایی دستاوردهای یادگیری، با 5 نفر از کارفرمایان در حوزه‌های کاری مرتبط با آموزش و مدیریت آموزشی نیز مصاحبه شد. در خاتمه نیز، چارچوب پیشنهادی برنامه درسی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی بر مبنای دستاوردهای یادگیری مورد انتظار (با برخورداری از چهار حوزه کلی دستاوردهای آموزشی- دانشگاهی، سازمانی- مدیریتی، اجتماعی- فرهنگی، انسانی)، ترسیم شده است.

کلیدواژه‌ها

احمدزاده، ن. (1384). بررسی میزان توجه برنامه درسی دوره‌ی کارشناسی رشته‌ی علوم تربیتی به پرورش مهارت‌های کارآفرینی از دیدگاه فارغ‌التحصیلان دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی. دانشگاه شهید بهشتی.
بیگدلی، م.؛ کرامتی، م. ر؛ بازرگان، ع. (1391). بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 65، 111-131.
رحمانی کرچگانی، م. (1387). بازآفرینی ساخت مفاهیم عمده درس «اصول مدیریت آموزشی» رشته مدیریت آموزشی (کارشناسی ارشد) بر اساس مطالعه تطبیقی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
رنجبر، ه.؛ حق‌دوست، ع. ا.؛ صلصالی، م.؛ خوشدل، ع. ر.؛ سلیمانی، م. ع. و بهرامی، ن. (1391). نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران. 10(3)، 238-250.
زین‌آبادی، ح. ر.؛ کاوسی، ط. (1394). کاربست رویکرد حل مسئله در ارزشیابی کیفیت برنامه‌های درسی در آموزش عالی: تدوین نشانگان و ارزشیابی برنامه درسی رشته مدیریت آموزشی. مدیریت بر آموزش سازمان‌ها. 4(1)، 127-161.
سرمد، ز.؛ بازرگان، ع.؛ حجازی، ا. (1389). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه
سعیدی رضوانی، م.؛ بهره‌مند، آ. (1388). تأملی بر آموزش پذیری مدیریت آموزشی: انتقادها و دیدگاه‌ها. مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، 10(3). 197-212.
شادفر، ح.؛ لیاقتدار، م. ج.؛ شریف، م. (1390). بررسی میزان انطباق برنامه درسی رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی با نیازهای دانشجویان. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 62، 123-146.
شیخ‌الاسلامی، ر.؛ محمدی، م.؛ ناصری جهرمی، ر.؛ کوثری، م. (1393). الگوی خودکارآمدی تحصیلی، یادگیری خود تنظیم و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان. فناوری آموزش. 9(4)، 285-298.
صادقی، ن.؛ فراهانی، م.؛ کمره ای، م. (1393). نقش شناسایی و افزار دستاوردهای یادگیری در بهبود کیفیت آموزش عالی، مورد پژوهی: آموزش مهندسی برق گرایش قدرت. فصلنامه آموزش مهندسی ایران. 16(63)، 85-110.
صالحی عمران، ا. و رحمانی قهدریجانی، ا. (1392). بررسی و شناسایی شایستگی‌ها و مهارت‌های اشتغال‌زای زنان در صنعت (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان). فصلنامه آموزش مهندسی ایران. 15(57)، 51-73.
عارفی، م. (1384). ارزیابی برنامه درسی رشته علوم تربیتی (گرایش مدیریت آموزشی) در آموزش عالی ایران از دیدگاه دانشجویان، متخصصان و کارفرمایان. مطالعات برنامه درسی، 1، 43-74.
عارفی، م. (1384). برنامه درسی راهبردی در آموزش عالی. تهران: مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد شهید بهشتی.
عارفخانی، ح. (1385). بررسی میزان شناخت مدیران از وظایف مدیریت آموزشی و تأثیر آن بر موفقیت شغلی آنان ازنظر دبیران دبیرستان‌های پسرانه شهرستان نیشابور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی. دانشگاه شهید بهشتی.
عالی، م.؛ حسین‌قلی‌زاده، ر. (1388). نقد و ارزیابی برنامه درسی رشته علوم تربیتی، گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی. نامه آموزش عالی، 2(8)، 35-51.
عبدالهی، ب.؛ قدیمی، ف (1395) ارزشیابی کیفیت برون دادها و پیامدهای دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. فصلنامه آموزش علوم دریایی. 5، 1-19.
علی میرزایی، س. (1381). آسیب‌شناسی برنامه درسی رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه‌های شهر تهران و ارائه راهبردهای کاربردی برای بهبود وضعیت موجود. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تهران.
غیبی، ح. (1380). عوامل مؤثر در عدم انتصاب فارغ‌التحصیلان مدیریت آموزشی در پست‌های مدیریتی ازنظر فارغ‌التحصیلان مدیریت آموزشی و رؤسای آموزش‌وپرورش در استان آذربایجان شرقی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تهران.
فتحی واجارگاه، ک.؛ جمالی تازه‌کند، م.؛ زمانی‌منش، ح.؛ یوزباشی، ع. ر. (1390). موانع تغییر برنامه‌های درسی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و علوم پزشکی شهید بهشتی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 11 (7)، 767-778.
فرخی، ن. ع. (1395). نقش متغیرهای آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی. فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی. 10(33)، 73-84.
فیض، م. و بهادری نژاد، م. (1389). الگوی شایستگی حرفه‌ای دانش‌آموختگان دانشکده‌های مهندسی نظام آموزش عالی ایران (مورد پژوهی: دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی شریف). فصلنامه آموزش مهندسی ایران. 12(46)، 37-68.
قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (94-1390). تهران: خرسندی.
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (88-1384). مصوب 11/6/1383. تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات. 1385.
کیوی، ر.؛ کامپنهود، ل.و. (1990). روش تحقیق در علوم اجتماعی. ترجمه نیک گهر (1381). تهران: توتیا
گروه کارشناسان OECD. رویکردهای نوین در مدیریت آموزشی: گزارش تطبیقی آخرین نوآوری‌ها در مدیریت آموزشی. ترجمه آهنچیان و ظهورپرونده (1388). تهران: رشد
محمدی، ر. (1395). ارائه مدل مفهومی صلاحیت حرفه‌ای ارزشیابان و ممیزان کیفیت در نظام آموزش عالی. فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی. 10(35)، 61-99.
موسی‌پور، ن. ؛ شعبانی، ب. (1376). ارزشیابی برنامه درسی مقطع دکتری رشته‌های علوم تربیتی در ایران. مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران. جلد دوم. صص 497-481.
میرکمالی، س. م. (1379). رهبری و مدیریت آموزشی. چاپ ششم. تهران: یسطرون.
نیکخواه، م.؛ شریف، م.؛ طالبی، ه. (1390). بررسی وضعیت موجود و ممکن کاربرد شاخص‌های ارزشیابی از دروندادهای برنامه درسی دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های اصفهان، صنعتی اصفهان و شهرکرد. مجله رویکردهای نوین آموزشی، 6(13)، 75-102.
هدایتی، ا.؛ ملکی، ح.؛ صادقی، ع. ر.؛ سعدی پور، ا. (1394). شایستگی‌های مورد انتظار دانش‌آموختگان دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی درسی: یک پژوهش کیفی. نوآوری‌های مدیریت آموزشی، 10(3)، 51-71.
هواس‌بیگی، ف. (1388). ارزیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی آموزشی ازنظر اعضاء هیأت علمی و دانشجویان در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تهران.
یادگارزاده، غ.ر.؛ بهرامی، آ.؛ پرند، ک. (1389). درآمدی بر الگوهای ارزشیابی به انضمام استانداردهای ارزشیابی برنامه، پرسنل و دانش‌آموز. چاپ دوم. تهران: مؤسسه انتشارات یادآواره کتاب.
یمینی، م.؛ کدیور، پ.؛ فرزاد، و. ا.؛ مرادی، ع. ر. (1387). رابطه بین ادراک از محیط یادگیری ساختن گرای اجتماعی، سبک‌های تفکر با رویکرد عمیق به یادگیری و بازده‌ها یا پیامدهای یادگیری. فصلنامه روان‌شناسی دانشگاه تبریز، 3(12)، 114-146.
یوسفی افراشته، م.؛ قاضی طباطبایی، م.؛ غروی، م. ج.؛ بازرگان، ع.؛ شکوهی یکتا، م. (1393). دستاوردهای یادگیری مورد انتظار از دانش‌آموختگان کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی ازنظر کارفرمایان: یک پژوهش کیفی. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت. 3(2)، 202-215.
Aggarwal, D. D. (2005). Problems of Quality and Excellence in Education. Sarup & Sons. New Delhi.
Alkin, M. C. (2011). Evaluation Essentials From A to Z. New York, London: The Guilford Press.
Boonyuen, P. (2007). Development of curriculum standards for master’s and doctoral degree programs in educational technology in Thailand. Educational Journal of Thailand.Vol.1, No.1.January-December.Pp59-68.
College of Education, University of Missouri. https://education.missouri.edu/degree/educational-administration-phd/
Concordia university Chicago. http://gradschool.cuchicago.edu/academics/master. 11/08/2015
 Education Management (Hong Kong), http://www.phdportal.eu/studies/37356/education-management.html#tab:contents.25/10/2015
Gallavara, G., Hreinsson, E., Kajaste, M., Lindesjöö, E., Sølvhjelm, C., Sørskår, A. K., & SedighZadeh, M. (2007). Learning outcomes: Common framework – different approaches to evaluation learning outcomes in the Nordic countries.Joint Nordic project 2007–2008, by the Nordic Quality Assurance Network for Higher Education (NOQA).
Harvard University. Education Policy and Management. https://www.gse.harvard.edu/masters/epm
Iowa state university, school of education (2005). Ph.D Program of educational administration, learning outcomes. http://www.education.iastate.edu/graduate/ed-admin/phd/learning-outcomes/
Keating, S. B. (2011). Curriculum development and evaluation in nursing. Second edition. United States: springer.
Maher, A. (2004). Learning outcomes in higher education: Implications for curriculum design and student learning. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 3(2), 46-54.
Massachusetts Boston. http://www. Umb.edu/academics/cehd/leadership/
Melguizo, T., & Coates, H. (2017). The Value of Assessing Higher Education Student Learning Outcomes. AERA Open, 3(3), 2332858417715417.
National Policy Board For Educational Administration (2011). Educational leadership program.Recognition Standards: Building Level For institutions undergoing NCATE Accreditation and ELCC Program Review
Notre Dame of Marbel University. Philippines. http://www.ndm.edu.ph
Ohio State University. http://ehe.osu.edu/downloads/academics/program-sheets/educational-administration-specialization-in-educational-studies-phd.pdf
Paige, R. M., Mestenhauser, J. A. (1999). Internationalizing Educational Administration. Educational Administration Quarterly. 359(4), 500-517
Pointpark university Pittsburgh, Pennsylvania. www.pointpark.edu/media/about/admin/degree-requirement
Shupe, D. (2007). Significantly better: the benefits for an academic institution focused on student learning outcomes. On the horizon, 15(2), 48-57.
Seattle College. https://www.seattlecolleges.edu/
Thakur, D., Thakur, D. N. (2007). Educational Planning and Administration.2th edition. New Delhi: Deep & Deep Publications PVT. LTD. Pp 177-178.
Thorsson, I. (2007). Formulating Learning Outcomes. Department for Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME) Karolinska Institutet.
University of Cincinnati.state of Ohio http://mastersed.edumasters-degree-in-education
University of Kansas Edwards campus. http://edwardscampus.ku.edu/program-curriculum-masters.Education. 2015/8/11
The University of Melbourne, Australia. www.unimelb.edu.au/2015/5/13
University of Cyprus. http://www.mastersportal.ed/stuies/12716/educational administration. 2015/8/11
University of California, Los Angeles (UCLA). https://gseis.ucla.edu/education/academic-programs/educational-leadership-program/ 2017/09/19
University of Peabody Vanderbilt http://peabody.vanderbilt.edu/departments/lpo/k-12_educational_leadership_and_policy/ 2017/1/24