آسیب شناسی مقالات پژوهشی، بررسی موردی؛ مقالات علوم سیاسی

حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی؛ شهین دخت پاکزاد

دوره 9، شماره 30 ، آذر 1394، ، صفحه 187-204

چکیده
  چرا بسیاری از مقالات پژوهشی داخلی در حوزه های علوم انسانی سهم اندکی در بسط و گسترش حوزه ی نظری خوددارند. چه چیزی را فرو م یگذارند و به لحاظ روشی، چه کارهائی را بایستی در پیش گیرند تا از آزمون استاندارد ها ومعیارهای متعارف تولید اندیشه، سر بلند بیرون آیند.هدف ما در این مقاله آن است که با بررسی چند مقاله به صورت عینی برخی از مشکلات اساسی ...  بیشتر

تحلیلی بر برنامه های درسی نظام آموزش عالی در افزایش جامع هپذیری سیاسی دانشجویان)مطالعه موردی، دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه شیراز(

سید جواد صالحی

دوره 8، شماره 26 ، آذر 1393، ، صفحه 127-148

چکیده
  جامعه پذیری سیاسی فرایندی مستمر و پویا است که براساس آن، نهادهای اولیه و ثانویه در مراحل مختلف زندگی برگرایش ها و دیدگاه های سیاسی شخص اثر م یگذارند و در تصمیم گیر ی ها ی مربوط به حوزه سیاست، عامل کم و بیشتع یین کنند ه ای به شمار م یرود. بستر اصلی و مناسب مطالعه جامعه پذیری سیاسی، فرهنگ سیاسی آن جامعه استلذا جه تگیری های فرد به سیاست م ...  بیشتر