نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دوره دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد جنوب

چکیده

چرا بسیاری از مقالات پژوهشی داخلی در حوزه های علوم انسانی سهم اندکی در بسط و گسترش حوزه ی نظری خود
دارند. چه چیزی را فرو م یگذارند و به لحاظ روشی، چه کارهائی را بایستی در پیش گیرند تا از آزمون استاندارد ها و
معیارهای متعارف تولید اندیشه، سر بلند بیرون آیند.
هدف ما در این مقاله آن است که با بررسی چند مقاله به صورت عینی برخی از مشکلات اساسی این مقال هها را
نشان دهیم. روش ما در این جا، نخست انتخاب تصادفی ده مقاله و سپس تقلیل آن به پنج مقاله بوده است. مقاله ها را از
حوزه ای انتخاب کردیم که با آن آشنا هستیم )علوم سیاسی( و همه ی آن ها تازه ترین مقاله های منتشر شده در نشریات
علمی پژوهشی هستند.
یافته های ما در این مقاله نشان می دهد که مهم ترین ایراد و آسیب این مقالات نداشتن سهم افزایشی/ افتراقی در آن
با پشتوانه ی عینی و » ادعایی علمی « یا به عبارت دیگر » تز « حوزه است. این مشکل برآمده از این است که مقالات فاقد
استدلال های نظری هستند و از این رو، در بهترین حالت وجه ترویجی و مروری دارند. ضمن آنکه در جریان بررسی، به
ایرادهای دیگری از آ نها اشاره کرده ایم و به صورت مختصر پیشنهادهای اصلاحی کوتاهی نیز افزوده ایم. نتیجه برآمده از
این بررسی ساده است: مقاله ای نوآورانه، تأثیرگذار و سودمند است که ادعایی نو و رادیکال با پشتوانه ای از فک تها )تز(
داشته باشد و مقالات مورد بررسی ما فاقد این ویژگی مهم هستند.

کلیدواژه‌ها

تابستان (1394).، «بررسی منابع تأثیرگذار بر سیاست خارجی و استراتژی امنیتی رژیم صهیونیستی پس از تحولات بیداری اسلامی»، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال دوازدهم، شماره 41، صفحات 50-29.
تابستان (1394)، «الگوی نظام اجتماعی و تحلیل جنبش های اجتماعی»، جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ششم، شماره دوم، صفحات 48-25.
بهار (1394)، «امکان یا امتناع بومی سازی علوم سیاسی در پرتو تجربه علوم سیاسی چین ،»پژوهشنامه علوم سیاسی، سال دهم، شماره دوم، صفحات 78-35.
تابستان (1394)، «بیداری اسلامی: ریشه ها و زمینه ها»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 45، شماره 2، صفحات 310- 289.
بهار (1394)، «نارضایتی اقتصادی و جنبش های معاصر عربی )مصر و تونس(»، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال چهارم، شماره 13، صفحات 45-21.
حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی، (زمستان 1393)، «معیارهائی برای نگارش علمی براساس )فهم ،ترجمه و آنالیز( یک مقاله ی تأثیرگذار جهانی: مدرنیته، پروژه ی ناتمام»، حکمت و فلسفه، دوره 10، شماره 40
Kate L. Turabian, Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams. (2013) A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations,
Eighth Edition: Chicago Style for Students and Researchers (Chicago Guides to Writing, Editing, and Publishing), Eighth Edition edition, University Of Chicago Press.
Judith Nadell, John Langan, Eliza A. Comodromos,(2011), The Longman Writer: Rhetoric, Reader, Research Guide, and Handbook, Longman.
Wayne C. Booth and Gregory G. Colomb and Joseph M. Williams. (2008) The Craft of Research, Third Edition (Chicago Guides to Writing, Editing, and Publishing), University Of Chicago Press,
Kathleen Moore , Susie Lan Cassel. (2010) Techniques for College Writing: The Thesis Statement and Beyond, Cengage Learning