نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

جامعه پذیری سیاسی فرایندی مستمر و پویا است که براساس آن، نهادهای اولیه و ثانویه در مراحل مختلف زندگی بر
گرایش ها و دیدگاه های سیاسی شخص اثر م یگذارند و در تصمیم گیر ی ها ی مربوط به حوزه سیاست، عامل کم و بیش
تع یین کنند ه ای به شمار م یرود. بستر اصلی و مناسب مطالعه جامعه پذیری سیاسی، فرهنگ سیاسی آن جامعه است
لذا جه تگیری های فرد به سیاست م یتواند تا حد زیادی از شخصیت وی و فرهنگی که بر او سلطه دارد، ناشی شود.
در این راستا هدف از پژوهش حاضر” تحلیلی بر برنامه های درسی نظام آموزش عالی در افزایش جامعه پذیری سیاسی
دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه شیراز » است. پارادایم حاکم بر پژوهش پارادایمی ترکیبی است. ابزار گرد آوری داد هها
پرسشنامه محقق ساخته مشتمل برسوالات بسته و باز است. جامعه مورد بررسی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی
ارشد رشته علوم سیاسی دانشگاه شیراز می باشد ) 180=N (که از طریق جدول مورگان حجم نمونه 118 نفر تخمین زده
شد. نرم افزار مورد استفاده در بخش کمی spss و در بخش کیفی از نرم افزار تحلیل داده های کیفی NVivo استفاده
شد.یافت هها حاکی از آن است که برنام ههای درسی رشته علوم سیاسی بیشتر بر القای مفاهیم " افزایش حس وفاداری
نسبت به نظام" و " چگونگی نحوه ارتباط دانشجویان با نهادهای سیاسی" تاکید داشته و مفاهیمی مانند " جه تگیری
وابستگی حزبی " و " نظم دهی به رفتار سیاسی" کمتر مورد توجه بوده است.

کلیدواژه‌ها

اکبری، محمد موسی (1391)،  نهادهای سیاسی مؤثر در جامعه پذیری سیاسی، قابل دسترسی در www.bonyadesaba.com
آلموند، گابریل و جونیور، پاول (1390)، چهارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه ی علیرضا طیب، نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی.
توسلی، غلامعباس؛ (1389).جامعه شناسی و آموزش و پرورش، چاپ اول،، تهران:نشر علم.
شارع پور، محمود؛ (1386).جامعه شناسی آموزش و پرورش، چاپ سوم، تهران: نشر سمت.
شربتیان، محمد حسین (1392) ، ضرورت جامعه پذیری سیاسی در برنامه ریزی درسی، ویژه نامه هشتمین سالگرد انسان شناسی و فرهنگ.
شرف الدین، سیدحسین (1391)، جامعه پذیری سیاسی و تربیت سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پرتال جامع علوم انسانی.
 عضدانلو، محمد (1388)، جامعه پذیری سیاسی، فصلنامه مدیریت و سیاست. شماره 16.
علویان، مرتضی (1387)، نقش علما در  جامعهپذیری سیاسی با تاکید بر انقلاب اسلامی، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 21.
کارگر، رحیم (1383)، جامعه پذیری سیاسی، مجله مبلغان، شماره 58، ص82.
مقدم فر، گلناز(1388)، جامعه پذیری سیاسی و کارکردهای آناکتساب رفتارهای سیاسی خاص جامعه، روزنامه رسالت، شماره 6824/ نمایه شده در مرکز اطلاعات علمی مگیران.
 مقدم فر، گلناز (1388)، جامعه پذیری سیاسی. روزنامه شرق- شماره1235
میرزایی ملکیان،  محمد (1380)،  بررسی تأثیر نوع روابط خانوادگی بر جامعه پذیری سیاسی دانشجویان. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،242 ص.
نامی، داوود (1381)، روزنامه جام جم،قابل دسترسی در  www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100004202991
Chillcotle, R.H (2013):›Theories of comparative politics; the search for a paradigm, Colorado: west pres
Lipset, S.M (2009): Political man: The social Bases of Politics, New York: University Press
Pattijn, H. (2009): political knowledge of last year secondary school pupils in Belgium, Republica, vol.28.no.2 .
Almond, G; S. Verba (1963): Civic Culture , Princeton: Princeton university press.
Dowse, Rodert & John A.Hughes(2008): Political Sociology, New York, John Wiley and Sons, 2008.
Hessetal . R.D.(2005),The Develoment of political attitudes Childeren (Chicago; Aldine Publishing Co p.213.
Kenneth P. Langton and M. Kent Jennings(2014),Political Socialization and the High School Civics Curriculum in the United States, American Political Science Review American Political Science Review / Volume 62 / Issue 03 / September 1968, pp 852-86
McDevitt, Michael (2006), Experiments in Political Socialization: Kids Voting USA as a Model for Civic Education Reform. Principal Investigator University of Colorado, Boulder michael.mcdevitt@colorado.edu. Spiro Kiousis, Co-Principal Investigator University of Florida CIRCLE WORKING PAPER 49 AUGUST 2006
Warren, Ron & Wicks, Robert (2015)Political Socialization: Modeling Teen Political and Civic Engagement. Department of Communication at the University of Arkansas .Center for Communication and Media Research at the University of Arkansas Source:2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015)
Herbert. H.B(2014),Political socialization through the secondary school curriculum : the case of Kenya. http://www.researchkenya.or.ke/node.
Ellen,Q. Hooghe. M(2014).Political attitudes and political participation: A panel study on socialization and self-selection effects among late adolescents, American Political Science Review.VOL24.