شناسایی مولفه های اثر گذار بر معماری سازمانی در آموزش عالی

صدف پورمنصف؛ علیرضا چناری؛ بهارک شیرزاد کبریا

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 767-784

چکیده
  پیشرفت‌ها بر فناوری‌های سازمان‌ یا فناوری‌های مرتبط بر ساختار یک سازمان تأثیر می‌گذارد. از این رو هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه­های اثرگذار بر معماری سازمانی در آموزش عالی است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مسئولان آموزش عالی و اساتید دانشگاه بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری ...  بیشتر

بررسی عوامل عمده کاهش دانشجویان ورودی به دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با ها دانشگاه ی دولتی (مطالعه موردی منطقه هفت)

هدایت تیرگر

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1391، ، صفحه 196-208

چکیده
  چکیده نظام آموزش عالی مغز متفکر جامعه و اردوگاه علم جدید است. بدون تردید دانشگاه آزاد اسلامی نقش غیر قابل انکاری در توسع ۀ علمی و پژوهشی کشور ایفا کر ده است، اما در سالهای اخیر این دانشگاه با کاهش تقاضای ورود دانشجو مواجه شده است، این طرح پژوهشی با هدف یافتن نقش عوامل (آموزشی، پژوهشی، رفاهی، علاقه خود دانشجویان، شهریه، منزلت اجتماعی، ...  بیشتر