نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

چکیده نظام آموزش عالی مغز متفکر جامعه و اردوگاه علم جدید است. بدون تردید دانشگاه آزاد اسلامی نقش غیر قابل انکاری در توسع ۀ علمی و پژوهشی کشور ایفا کر ده است، اما در سالهای اخیر این دانشگاه با کاهش تقاضای ورود دانشجو مواجه شده است، این طرح پژوهشی با هدف یافتن نقش عوامل (آموزشی، پژوهشی، رفاهی، علاقه خود دانشجویان، شهریه، منزلت اجتماعی، فرصتهای کاریابی دانشآموختگان، منابع کالبدی) در روند کاهش دانشجو به این دانشگاه انجام پذیرفت. تعداد 525 نفر دانشجو و عضو هیئت علمی از منطقه هفت دانشگاه آزاد انتخاب و دادهها از طریق پرسشنامه جمع- آوری و با (آزمون های دو جمله ای و فریدمن) مورد تحلیل آماری قرار گرفت، نتایج نشان داد که عوامل شهریه و بیعلاقهگی خود دانشجویان و شانس کمتر کاریابی درس آموختگان از دیدگاه گروه نمونه (دانشجویان) ه ب عنوان عوامل عمده کاهش دانشجو به این دانشگاه ارزیابی شده در حالیکه از دیدگاه متخصصان (اعضاء هیئت علمی) عامل شهریه ، امکانات آموزشی ، جایگاه اجتماعی و توان علمی اس اندتا این دانشگاه در مقایسه با دانشگاههای دولتی نامطلوب ارزیابی شده در حالیکه امکانات کالبدی (زیر بنایی) و امکانات رفاهی این دانشگاه بسیار مطلوب تلقی شده است. به منظور افزایش دانشجویان ورودی به این دانشگاه استراتژیهای توسع ۀ امکانات آموزشی و پژوهشی، متعادلسازی شهریه، انطباق با نیازهای بازار کار پیشنهاد شده است

کلیدواژه‌ها

 
امیری، افلاطون (1386). «نقش دانشگاه آزاد اسلامی در برابر فرصتهای آموزشی در استان کرمان، منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی» منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی
تیرگر، هدایت و ..... (1388). طرح پژوهشی؛ «بررسی موانع عمده در راستای توسعه طرح های پژوهشی در منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی».
تیرگر، هدایت و ....... (1388). طرح پژوهشی؛ «بررسی مشکلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند».
زاهدی، محمد علی (1385). توسعه و نابرابری، چاپ دوم، نشر مازیار
شریعتمداری، علی (1384). جامعه و تعلیم و تربیت، نشر امیر کبیر.
قورچیان، نادر قلی(1379). مکعب کیفیت در آموزش عالی، نشر فراشناختی اندیشه.
ماهنامه مهندسی فرهنگی «بررسی نسبت جهانی شدن با تربیت دینی»، رضا رضایی زارچی، اکبر راهنما، شماره 37 و 38، بهمن و اسفند 1388، (سال چهارم)
ماهنامه مهندسی فرهنگی، «تبیین جایگاه رسانه ملی در ساختار مهندسی فرهنگی کشور به منظور مواجه پویا با تهاجم فرهنگی غرب»، مهدی سحابی نژاد، عبدالله افشار و محمد نوروزی، شماره 37 و 38 بهمن و اسفند 1388، (سال چهارم)
مجله دانش و پژوهش، «قابلیت تمیز دانشگاه آزاد اسلامی منطقه چهار با استفاده از سیاهه مدیریت کیفیت، سازمان یاد گیرنده و مدیریت دانش». محمد علی نادی، پریوش جعفری و نادر قلی قورچیان، شماره هفدهم و هجدهم، تابستان 1387.
مجموعه مقالات منطقه ای به منظور تولید علم(1384)، «جامعهٔ عالی و جهانی شدن»، احمد امیری و مهر انگیز علی نژاد.