نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیارگروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 استادیارگروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن،ایران

چکیده

پیشرفت‌ها بر فناوری‌های سازمان‌ یا فناوری‌های مرتبط بر ساختار یک سازمان تأثیر می‌گذارد. از این رو هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه­های اثرگذار بر معماری سازمانی در آموزش عالی است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مسئولان آموزش عالی و اساتید دانشگاه بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند و اصل اشباع 14نفر به­عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژوهش به منظور گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه­ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته (بخش کیفی) استفاده شد. مصاحبه با خبرگان بیانگر روا بودن مصاحبه بود و به­منظور محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد که نتایج بیانگر پایا و روا بودن مصاحبه بود. نتایج نشان داد  که عوامل موثر بر معماری سازمانی عبارتند از عامل آموزشی و پژوهشی(78/0)، حمایت و مشارکت سازمانی (71/0)، عامل فیزیکی سازمان (68/0)، اندازه سازمان (78/0)، عامل روانشناختی (74/0).

کلیدواژه‌ها