رابطه نگرش معلمان نسبت به تغییر و فرسودگی شغلی در دوران کووید-19 با نقش واسطه‌ای پذیرش آموزش مجازی

ماه آزادیان بجنوردی؛ سعید بختیارپور؛ مهسا حاتمی؛ قاسم سعدی مجد؛ علی خلقتی؛ سکینه بختیارپور؛ مریم بختیارپور؛ زهرا بختیارپور؛ مریم بختیاری

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، ، صفحه 143-152

چکیده
  هدف پژوهش بررسی رابطه بین نگرش نسبت به تغییر و فرسودگی شغلی معلمان در دوران کووید-19 با نقش واسطه‌ای پذیرش آموزش مجازی بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و به‌طور خاص مدل‏یابی معادلات ساختاری بود. از جامعه آماری معلمان دو استان خوزستان و ایلام در سال تحصیلی 1400-1401، 353 نفر به روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب شدند. ...  بیشتر

پیامدهای توزیع رهبری در مدرسه: نگاهی ویژه به رفتار شهروندی سازمانی معلمان

حسن رضا زین آبادی؛ فایق محمدی

دوره 7، شماره 22 ، آذر 1392، ، صفحه 79-100

چکیده
  در رویکرد نوین به رهبری در مدرسه، به جای رهبرِ واحد، صحبت از رهبران است و به جای تمرکز« رهبری توزیع شده » قدرت، به توزیع قدرت در مدرسه اهمیت می دهد. این شیوة نوین با عبارتاشتهار یافته است. علاوه بر فواید و پیامدهای زیادی که رهبری توزیع شده برای مدیران و مدرسه دارد،پژوهشگران تأکید زیادی به پیامدهای مرتبط با معلمان داشته اند . اما ...  بیشتر

بررسی رابطه بین نیازهای غالب و عملکرد آموزشی معلمان

بهمن کرد؛ فریدون احمدی

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1387، ، صفحه 121-136

چکیده
  توجه به اهمیت خاصی که آموزش و پرورش در توسعه همه جانبه دارد و یکی از عواملی که به نحوی با کارایی نظام آموزشی در ارتباط است و می تواند آن را تحت تاثیر قرار دهد، ارضاء یا عدم ارضای نیازهای غالب معلمان و تاثیر آنان بر عملکرد آموزشی معلمان است. هدف این مطالعه، شناسایی نیازهای غالب معلمان مقاطع مختلف تحصیلی در استان کردستان و آمار قبولی دانش ...  بیشتر