سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت آموزشی
تحلیل رابطه لذت تحصیلی و اشتیاق شغلی با استقلال شغلی و اعتماد سازمانی با میانجیگری ارزشیابی عملکرد

رحیمه پورحیدر؛ مریم سامری؛ محمد حسنی؛ نیلوفر مرتضی نژاد

دوره 17، شماره 60 ، فروردین 1402، ، صفحه 33-48

https://doi.org/10.22034/jiera.2023.388666.2937

چکیده
  رشدوتوسعه هر کشوری در گرو سیستم آموزش و پرورش آن است ‌و در این میان معلمان عامل بسیار تأثیر گداردر پییشرفت آن نظام می‌باشند این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی بوده و از نظرجمع‌آوری اطلاعات، از نوع همبستگی می‌باشد. در تحلیل داده‌ها از روش تحلیل‌مسیر استفاده شده است.جامعه آماری‌ شامل کلیه معلمان مدارس متوسطه‌ دوره دوم نظری شهر ارومیه ...  بیشتر

ارائه مدل ساختاری رهبری فضیلت‏گرا به‏منظور پیش‏بینی اشتیاق شغلی، رضایت شغلی و رفتارهای نوآورانه بر اساس تعهد سازمانی، جوسازمانی و راهبردهای مدیریتی

جمیله خاتون چراغی؛ مهدی شریعتمداری؛ فاطمه حمیدی فر؛ بهزاد شوقی

دوره 14، شماره 51 ، دی 1399، ، صفحه 81-97

چکیده
  این پژوهش با هدف ارائه مدل ساختاری رهبری فضیلت‏گرا به‏منظور پیش‏بینی اشتیاق شغلی، رضایت شغلی و رفتارهای نوآورانه بر اساس تعهد سازمانی، جوسازمانی و راهبردهای مدیریتی صورت گرفت. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده‏ها توصیفی - همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت‏علمی ...  بیشتر

تأثیر رهبری اخلاقی بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی جو سازمانی نوآورانه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های آزاد شهر تهران (مورد مطالعه: شهر تهران)

رضا سورانی یانچشمه

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 1009-1027

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر رهبری اخلاقی بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی جو سازمانی نوآورانه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های آزاد شهر تهران بود. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی- همبستگی و همین­طور از نظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های آزاد شهر تهران به تعداد 1900 بود ...  بیشتر