نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. تهران. ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. تهران. ایران

3 دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. تهران. ایران

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه مدل ساختاری رهبری فضیلت‏گرا به‏منظور پیش‏بینی اشتیاق شغلی، رضایت شغلی و رفتارهای نوآورانه بر اساس تعهد سازمانی، جوسازمانی و راهبردهای مدیریتی صورت گرفت. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده‏ها توصیفی - همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت‏علمی مرد و زن واحدهای دانشگاه آزاد اسلامیِ استان تهران در سالِ 99-1398، به تعداد 2522 نفر بودند که 350 نفر با استفاده از روش نمونه‏گیری طبقه‏ای به‏عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوردی داده‏ها از پرسشنامة محقق ساخته مدیریت فضیلت گرا استفاده شد. روایی ابزار با استفاده ازنظر اساتید مورد تأیید قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی مؤلفه‏ها بالای 70/0 به دست آمد که نشان‏دهنده پایایی خوب ابزار بود. سپس داده‏ها با روش مدل یابی معادلات مورد تجزیه‏وتحلیل قرار گرفتند. یافته‏های پژوهش نشان داد که مؤلفه‏های تعهد سازمانی، جو‏سازمانی، راهبردهای مدیریتی، به‏عنوان مؤلفه‏های اثرگذار بر رهبری فضیلت‏گرا و مؤلفه‏های اشتیاق شغلی، رضایت شغلی و رفتارهای نوآورانه، به‏عنوان مؤلفه‏های تأثیرپذیر از رهبری فضیلت‏گرا شناسایی شدند. درنهایت می‏توان نتیجه گرفت رهبری فضیلت‏گرا قادر به پیش‏بینی اشتیاق شغلی، رضایت شغلی و رفتارهای نوآورانه بر اساس تعهد سازمانی، جوسازمانی و راهبردهای مدیریتی است.

کلیدواژه‌ها

ابراهیمی، م. (1391). ارتباط جوسازمانی با اعتماد سازمانی و دل‏بستگی شغلی دبیران شهر دلیجان در سال تحصیلی 911390. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
عبدالهی، ب. و اشرفی فشی، س. (1391). بررسی رابطه شرایط سازمانی و راهبردهای مدیریتی با توانمندسازی مدیران مدارس. نشریه اندیشه‏های نوین تربیتی، 8(2)، 91-114.
بهاءلوهوره، آ. (1396). بررسی تأثیر جوسازمانی بر رضایت شغلی کارکنان مطالعه موردی شرکت پتروشیمی شیراز. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان هرمزگان.
جهانیان، ر. و حسینی، س. (1394). نقش جوسازمانی بر میزان بهره‏وری کارکنان در آموزشکده‏های فنی و حرفه‏ای استان تهران. نشریه مدیریت فرهنگ‏سازمانی، 13(4)، 113-115.
حاج علی‏اکبری، ب. (1395). بررسی تأثیر جوکاری، ارزش‏های کاری و تعهد حرفه‏ای بر رضایت شغلی معلمان شهرستان ارومیه. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
چراغی، ج. خ. (1398). ارائه مدل رهبری فضیلت‏گرا در دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران. رساله دکترای تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
شفیعی، ز. (1394). رابطه بین ویژگی‏های شخصیتی با رضایت شغلی و شادکامی در بین مشاوران کلیه مراکز دولتی و خصوصی شهر تهران. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
شکاری، ح. و جلالیان، ن. (1394). شناسایی عوامل مؤثر بر فضیلت‏گرایی و رتبه‏بندی آن عوامل در بیمارستان‏های آموزشی. نشریه شهر یزد. طلوع یزد، 14(2)، 125-137.
ضماهنی، م. و شکاری، ح. (1395). مدل ساختاری سازمان فضیلت‏گرا در دانشگاه‏های منتخب استان یزد. نشریه مدیریت سازمان‏های دولتی، 4(3)، 49-62.
غیاث‏الدین، ش. (1395). بررسی رابطه بین جوسازمانی، رفتار نوآورانه و عملکرد شغلی پرسنل آموزش‏وپرورش شاهرود. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
فقیه آرام، ب. و خادمی، ح. (1396). رابطه حمایت سازمانی و جوسازمانی نوآورانه با اشتیاق شغلی کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. نشریه مدیریت و برنامه‏ریزی در نظام‏های آموزشی، 10(1)، 133-146.
قنبری، س. و اسکندری، ا. (1396). تأثیر رهبری فضیلت گرا بر خودتوسعه ای معلمان با میانجی‏گری یادگیری سازمانی. دو فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان‏ها، 6(1)، 73-102.
گل علی، ف. (1396). بررسی رابطه ویژگی‏های شخصیتی با تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارمندان بهزیستی. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
References
Ail, N. M. B. M., bin Taib, M. R., bt Jaafar, H., & bin Omar, M. N. (2015). Principals’ Instructional Leadership and Teachers’ Commitment in Three Mara Junior Science Colleges (Mjsc) in Pahang, Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 1848-1853.
Arora, N., Nuseir, T. M. & Arora, r. (2012). Study-based moderators influencing the relationship between organizing climate and employees organization commitment: A meta0analyses, EuroMed journal of business, 7 (2), 201-220.
Aryanto, V. D. W. (2017). The Role of Local Wisdom-Based e-Eco-Innovation to Promote Firms' Marketing Performance. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development (IJSESD), 8(1), 17-31.
Bakker, A. B., & Leiter, M. P. (2010). Work engagement: A handbook of essential theory and research. New York: Psychology Press.
Cameron, K., & Dutton, J. (Eds.). (2003). Positive organizational scholarship: Foundations of a new discipline. Berrett-Koehler Publishers.
Cameron, K. (2011). Responsible leadership as virtuous leadership. In Responsible Leadership (pp. 25-35). Springer, Dordrecht.
Cameron, K. S., & Winn, B. (2012). Virtuousness in organizations. In The Oxford handbook of positive organizational scholarship.
Covey, S. R. (2012). The 3rd Alternative: Solving Life’s Most Difficult Problems. Free Press, New York, NY.
Dierksmeier, C., Habisch, A., & Bachmann, C. (2018). Practical Wisdom: Management’s No Longer Forgotten Virtue.
Dollard, M. F., & Idris, M. A. (2017). Climate congruence: How espoused psychosocial safety climate and enacted managerial support affect emotional exhaustion and work engagement. Safety science, 96, 132-142.
Grant, A. M. (2012). Giving time, time after time: Work design and sustained employee participation in corporate volunteering. Academy of Management Review, 37(4), 589-615.
González-Cruz, T., & Devece, C. (2018). Entrepreneurial innovation, judgment, and decision-making as a virtuous process. International Entrepreneurship and Management Journal, 14(2), 245-248.
Guo, H. (2018). The Formation of Highly-Cooperative Organizational Climate Considering Impacts of Organizational Commitment and Team Cohesion. In 3rd International Symposium on Asian B&R Conference on International Business Cooperation (ISBCD). Atlantis Press.
Haberman, L. L. (2017). Conceptual Model of Virtuous Leadership Development: MBA/MMA Capstone Project (Doctoral dissertation, The College of St. Scholastica).
Kim, W., & Park, J. (2017). Examining Structural Relationships between Work Engagement, Organizational Procedural Justice, Knowledge Sharing, and Innovative Work Behavior for Sustainable Organizations. Sustainability, 9(2), 205.
Kline, R. B. (2010). Principles and practice of structural equation modeling (3th Ed). New York: Guilford Press.
Lipman‐Blumen, J. (2005). Toxic leadership: When grand illusions masquerade as noble visions. Leader to Leader, 2005(36), 29-36.
Mathis, R. L., Jackson, J. H., Valentine, S. R., & Meglich, P. (2016). Human resource management. Nelson Education.
Meng, F., & Wu, J. (2015). Merit pay fairness, leader-member exchange, and job engagement: Evidence from Mainland China. Review of Public Personnel Administration, 35(1), 47-69.
Moore, C., Mayer, D. M., Chiang, F. F., Crossley, C., Karlesky, M. J., & Birtch, T. A. (2019). Leaders matter morally: The role of ethical leadership in shaping employee moral cognition and misconduct. Journal of Applied Psychology104(1), 123.
Palanski, M. E., Cullen, K. L., Gentry, W. A., & Nichols, C. M. (2015). Virtuous leadership: Exploring the effects of leader courage and behavioral integrity on leader performance and image. Journal of Business Ethics, 132(2), 297-310.
Pourrashidi, R., Nick, M. F., & Mehranpour, M. (2017). Knowledge Management; One of the Requirements in Today’s Organizations. HELIX, 7(2), 1002-1005
Ruhi, T. (2017). What is excellence in practice?: Empirical explorations of vocational Bildung and practical wisdom through case narratives.
Tharikh, S. M., Ying, C. Y., & Saad, Z. M. (2016). Managing Job Attitudes: The Roles of Job Satisfaction and Organizational Commitment on Organizational Citizenship Behaviors. Procedia Economics and Finance, 35, 604-611.
Wang, G., & Hackett, R. D. (2016). Conceptualization and measurement of virtuous leadership: Doing well by doing good. Journal of Business Ethics, 137(2), 321-345.
Whetstone, J. T. (2017). Developing a Virtuous Organizational Culture. Handbook of Virtue Ethics in Business and Management, 623-634.