بررسی تحلیلی وضعیت توسعۀ مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی در طول برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (88-1384)

شاهین همایون آریا؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ رحیم صفری فارفار

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1391، ، صفحه 131-169

چکیده
  چکیده افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی، ضرورت تحقق آموزش برای همه و پاسخگویی به نیازهـای جامعه وبه ویژه محدودیت منابع مالی دولت، اسـتفاده از منـابع و امکانـات بخـش خصوصـی را بـرای سرمایهگذاری در آموزش عالی مشروعیت بخشید. این مهم با ایجاد و توسعۀ مؤسسات آمـوزش عـالی غیردولتی-غیرانتفاعی به عنوان مشارکت بخش خصوصی در توسعه آموزش ...  بیشتر

ارائۀ مدلی برای برآورد خط فقر الکترونیک در جوامع الکترونیک

محمد حسن تاج گردون؛ علی اکبر جلالی؛ سید محسن هاشمی؛ رحیم صفری فارفار؛ محمد قائم تاجگردون

دوره 5، شماره 13 ، شهریور 1390، ، صفحه 213-233

چکیده
  چکیدهنرخ تغییر نحوة زندگی اجتماعی در سالهای اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است . نقشفنّاوری اطلاعات و ارتباطات در توسعۀ اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی بشری در قالب شهرها ییکه مبتنی بر این نوع از فنّاوری بنا میشوند انکارناپذیر است. تصویری که از آیندة زندگی اجتماعیامروز و ساختارهای شهری در آیندهای نه چندان دور ترسیم میشود، در قالب ...  بیشتر