تأثیر محیط یادگیری مشارکتی آنلاین مبتنی بر بازخورد همتا و آموزش استدلال ورزی بر کیفیت نگارش و بازخورد استدلالی

سعید لطیفی؛ امید نوروزی؛ جواد حاتمی؛ هاشم فردانش

دوره 13، شماره 45 ، تیر 1398، ، صفحه 27-44

https://doi.org/10.22034/jiera.2019.171849.1808

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر محیط یادگیری مشارکتی آنلاین مبتنی بر بازخورد همتا و آموزش استدلال­ورزی بر روی کیفیت نگارش مقاله­های کوتاه استدلالی، کیفیت بازخورد همتا و یادگیری تخصصی دانشجویان رشته علوم تربیتی بود. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی-واحد کرج-در سال تحصیلی 96-97 بود. از بین جامعه پژوهش ...  بیشتر

رده‌بندی شناختی سؤالات بر اساس الگوی توان- پیچیدگی مطالعه موردی: سوالات آزمون آزمایشی حساب دیفرانسیل

سلیمان ذوالفقارنسب؛ رضا محمدی؛ جواد حاتمی

دوره 11، شماره 39 ، بهمن 1396، ، صفحه 47-74

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.61672

چکیده
  تهیه سؤالات دشوار با الگوریتم‌های محاسباتی پیچیده، منجر به روندهای نابجا مثل راهبردهای آموزش تست­زنی و آمادگی برای آزمون در بین آزمون­شوندگان شده است. داشتن استانداردهای آموزشی دقیق و کاربرد الگوهای رده­بندی کمک می‌‌کند تا ارزشیابی بهتری از برنامه­­های آموزشی، محتوای درسی و همین‌طور پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان به دست ...  بیشتر

رابطهٔ باورهای هوشی، هدف های پیشرفت و تعلل ورزی تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه تهران

جواد حاتمی؛ مینا پژمان فرد؛ مهسا صالح نجفی

دوره 7، شماره 21 ، شهریور 1392، ، صفحه 57-70

چکیده
  چکیدههدف پژوهش حاضر تعیین رابطهی بین باورهای هوشی، هدفهای پیشرفت و تعلل ورزی دردانشجویان است. به این منظور 280 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران( 150 دختر و 130 پسر )به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به سه پرسشنامه باورهای هوشی، اهدافپیشرفت و تعللورزی پاسخ دادند . نت ایج نشان داد که بین اهداف تبحری رویکرد وتعللورزی رابطۀ مثبت و معناد ...  بیشتر

مقایسة میزان یادگیری و یادسپاری زبان انگلیسی دانش آموزان متوسطه در رویکردهای مبتنی بر سنجش اصیل و سنتی

علی یزدان پناه نوذری؛ جواد حاتمی؛ سید عابدین نبوی

دوره 5، شماره 15 ، اسفند 1390، ، صفحه 29-39

چکیده
  پژوهش حاضر میزان یادگیری و یادسپاری زبان انگلیسی دانشآموزان متوسطه در رویکردهای مبتنی برسنجش اصیل و سنتی را مورد بررسی قرار داد .روش پژوهش شبه آزمایشی و نمونۀ پژوهش 60 نفر از89 ) است که به صورت تصادفی - دانشآموزان پسر سال اول دبیرستان در ناحیۀ 2 شهرستان ساری ( 90ساده انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزارهای اندازه گیری مورد ...  بیشتر

مقایسۀ جهت گیری هدف پیشرفت و بازده های شناختی، عاطفی و اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی نمونه و عادی

رحیم بدری گرگری؛ جواد حاتمی؛ روحالله اسماعیلی اقدم

دوره 4، شماره 11 ، اسفند 1389، ، صفحه 41-57

چکیده
  چکیدهاین پژوهش، جهتگیری هدف پیشرفت و بازدههای شناختی، عاطفی و اجتماعی دانشآموزان دختر وپسر مدارس نمونه و عادی مقطع راهنمایی شهر مرند را مورد مطالعه قرار داد. 130 نفر از دانشآموزاننمونه (دختر 60 و پسر 70 نفر) و 130 نفر دانشآموز از مدارس عادی دولتی ( 60 دختر و 70 پسر ) باروش نمونهگیری تصادفی طبقهای ٤بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان و کریج سی ...  بیشتر