تأثیر آموزش الگوی تعلیمی بر روابط والد-فرزند و هویت ملی و دینی

فریبا فرازی؛ معصومه اسمعیلی؛ حسین اسکندری؛ محمد حاتمی

دوره 12، شماره 41 ، تیر 1397، ، صفحه 27-47

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.65183

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش الگوی تعلیمی بر بهبود روابط والد-فرزند و تقویت هویت ملی و دینی بود. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود و جامعه آماری کلیه دانش­آموزان دختر کلاس دوازدهم هنرستان­های شهر بیرجند در سال تحصیلی 96-95 بودند. از این جامعه تعداد 30 نفر که ویژگی­های ورودی موردنظر را داشتند ...  بیشتر

اثربخشی آموزش به شیوه شبیهسازی واقعیت مجازی موقعیتهای عملیاتی پیچیده در کاهش استرس شغلی نیروهای پلیس

محمد حاتمی؛ علیرضا احمدیان؛ آتوسا خانجانی؛ مهناز وفایی

دوره 8، شماره 24 ، خرداد 1393، ، صفحه 195-218

چکیده
  مقدمه: استرس شغلی نیروهای پلیس پیامدهای منفی متعدد روانی و جسمی را برای آنها در پی دارد .در سالهای اخیر کاهش استرس شغلی به شیوه آموزش شبیهسازی واقعیت مجازی به یک حوزه مهمتبدیلشده است. هدف پژوهش حاضر بررسی این شیوة آموزشی در افسر پلیس دچار استرس شغلیبود. روش: بر اساس روش نمونهبرداری در دسترس و ملاکهای تشخیصی، 1 نفر مبتلا استرس شغلیناشی ...  بیشتر

اثر آموزش تمثیلی ـ استعاره‌ای در افزایش میزان بازیابی اطلاعات و تکنیک‌های طرحواره‌درمانی

محمد حاتمی؛ علیرضا احمدیان؛ حمیدرضا حسن آبادی

دوره 6، شماره 18 ، آذر 1391، ، صفحه 111-132

چکیده
  چکیده این پژوهش با هدف مقای ٔسه تفاوت اثر شیو ة تمثیلی، مقا ۀسی اثربخشی طرحوارهدرمانی مبتنـی بـر شـیو ة آموزشی تمثیلی با طرحوارهدرمانی کلاسیک (به شیوه معمول) در مبتلایان به اختلال افسردهخویی انجام شد. از طرح تجربی پـیش آزمـون ، پـس آزمـون و پـی گیـری و مطالعـه بـالینی 40 نفـر از مبتلایـان بـه افسردهخویی به روش نمونه ریگ ی هدفمند صورت ...  بیشتر