نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک

2 استادیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر واقعیت مجازی بر یادگیری دانش‌آموزان پایه دهم در درس شیمی بود. روش پژوهش براساس هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی بود. این پژوهش ازنظر جمع‌آوری اطلاعات، شبه­تجربی با طرح پیش­آزمون –پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانش‌آموزان پایه دهم رشته تجربی و ریاضی دبیرستان پردیس شریف شهر تهران در سال تحصیلی 97-96 بود که از روش جایگزینی تصادفی، 40 نفر برای انجام پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها آزمون یادگیری در درس شیمی بود. برای انجام پژوهش آزمون یادگیری شیمی که توسط پژوهشگر طراحی شد، مورداستفاده قرار گرفت. برای تجزیه تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد استفاده از واقعیت مجازی درس شیمی در (گروه آزمایش) بر یادگیری دانش‌آموزان در مبحث مورد تدریس با سطح معناداری 23/ 0 و (23/0P<، 46/1 F=) تأثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها

افشاریان، ن.، و ابراهیمی­قوام، ص. (1395). بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر مواجهه از طریق واقعیت مجازی در کاهش هراس از رانندگی: بررسی تک آزمودنی. مطالعات روان‌شناختی، 12(1)، 65-84.
حسین­خانی، س.، ارباب­تفتی، م. ر.، و پایگانه، غ. ح. (1394) استفاده از فناوری واقعیت مجازی و یک ربات هپتیکی جهت آموزش به دانش‌آموزان نابینا . فصلنامه فناوری آموزش، 36،   256-272.
ذوالفقار نسب، ن.، و قدردان، ش. (۱۳۹۴). واقعیت مجازی، سومین همایش ملی کامپیوتر، سنندج، آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما واحد سنندج.
زارعی زوارکی، ا. (1387). سنجش و ارزشیابی الکترونیکی. فصلنامه نامه آموزش عالی. 1(3)، 73-88.
علیوندوفا، م. (1390). بررسی رابطه تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان تبریز. پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
فتحی، م. (۱۳۹۱). آموزش شیمی در بوته نقد. مجله رشد آموزش شیمی، 26(3)، 59-64.
لطفی، م.، محمدزاده، ح.، و سهرابی، م. (1396) تأثیر تمرین واقعیت مجازی و واقعی با و بدون محدودیت اطلاعات صوتی بر یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز.نشریه رفتار حرکتی، 28،   91-110.
مقدسی، ح.، ربیعی، ر.، بیگدلی، ش.، ناظمی اسلام، ا.، و پورصدقیانی، ح. (1395). نقش مدل‌ها، رویکردها و نظریه‌های یادگیری در طراحی و تولید نرم‌افزارهای آموزشی مبتنی بر تکنیک واقعیت مجازی در آموزش پرستاری: مرور سیستماتیک. مجله پرستاری و مامایی ارومیه، ۱۴ (۴)، ۳۰۰-۳۱۲.
مقدم، ه. (۱۳۹۲) آموزش شیمی در کلاس‌های هوشمند. مجله رشد آموزش شیمی، 26(۲)، 12-15.
مهر محمدی، م. (1383). بازاندیشی مفهوم و مدل انقلاب آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات. سومین همایش سالانه برنامه درسی در فناوری اطلاعات و ارتباطات. تهران: آییژ.
نوروزی، داریوش؛ رضوی، سید عباس. (1390) مبانی طراحی آموزشی. تهران: سمت.
Afshariyan, S. & Ibrahimighavam, N. (2016). Investigating the Effectiveness of Exposure-Based Therapy through Virtual Reality in Reducing Drug Phobia: A Single Subjective Study. Psychological Studies, 12(1), 65-84. [persion]
Alivandvafa, M. (2011). The Relationship between Critical Thinking and Academic Achievement in Tabriz Students. M.Sc., Al-Zahra University. [persion]
Al-Tikriti, M. N. & Al-Aubidy, K. M. (2013). Embedding Mixed-Reality Laboratories into E-Learning Systems for Engineering Education. I-Manager’s Journal of Educational Technology, 9 (4), 25.
Chang, C. W., Lee, J. H., Wang, C. Y., & Chen, G. D. (2010). Improving the authentic learning experience by integrating robots into the mixed-reality environment. Computers & Education55(4), 1572-1578.‏
Chen, Y. L. (2016). The effects of virtual reality learning environment on student cognitive and linguistic development. The Asia-Pacific Education Researcher25(4), 637-646.‏
Fathi, M. (2012). Chemistry training in bush criticism. Journal of Growth in Chemistry Education, Dist. 26(1), 2-4. [persion]
Harry, K., & Khan, A. (2002). The use of technologies in basic education. In Basic education at a distance (pp. 138-153). Routledge.‏
Hosseinkhani, S. Arbabtafti, M. R. & Payegan, Gh. (2015). Using virtual reality technology and a hepatic robot to teach blind students. Journal of Educational Technology, 36, 272-265.
Jou, M. & Wang, J. (2013). Investigation of effects of virtual reality environments on learning performance of technical skills. Computers in Human Behavior, 29 (2), 433-438.
Ke, F. Lee, S., & Xu, X. (2016). Teaching training in a mixed-reality integrated learning environment. Computers in Human Behavior, 62, 212-220.
Laal, M. & Salamati, P. (2011). Lifelong learning; why do we need it? Journal of Procardia-Social and Behavioral Sciences, 31, 399-403.
Lindgren, R., Tscholl, M., Wang, S., & Johnson, E. (2016). Enhancing learning and engagement through embodied interaction within a mixed reality simulation. Computers & Education95, 174-187.‏
Lotfi, M., Mohammadzadeh, H. & Sohrabi, M. (2017). The Effect of Virtual Reality Practice with and without the Limitation of Voice Information on the Learning of Foreland Tennis Skill on the Table. Journal of Motor Behavior, 28, 91-110. [persion]
Mehr Mohammadi, M. (2004). Rethinking the Concept and Model of the Educational Revolution in the Information and Communication Age. Third Annual Conference on ICT. Tehran: Aig. [persion]
Moghadam, H. (2013). Chemistry education in smart classes. Journal of Growth in Chemistry Education, Dist, 26, 12-15. [persion]
Moghaddasi, H., Rabii, R. Nazemi, I.; Bigdeli Sh. & Ebrahimpour Sadeghiani, Hasan. (2016). Role Of Models, Approaches And Learning Theories In The Design And Production Of Educational Software Based On Virtual Reality Techniques And Simulation In Nursing Education: A Systematic Review. J Urmia Nurs Midwifery Fac, 14 (4), 300-312. [persion]
Norouzi, D., & Razavi, S. A. (2011). Principles of Educational Design. Tehran: Samt. [persion]
Pan, Z., Cheok, A. D., Yang, H., Zhu, J., & Shi, J. (2006). Virtual reality and mixed reality for virtual learning environments. Computers & graphics30(1), 20-28.‏
Thomas, J. C., & Stuart, R. (1992): Virtual Reality and Human Factors. In: Proceedings of the Human Factors Society 36th Annual Meeting , 207-210.
Trombly, B. K. & Lee, D, (2002) Web-based learning in corporation, Procedia Social and Behavioral Sciences, (2), 451–457.
Zaraii Zavarakie, E. (2008). Electronic Measurement and Evaluation. Journal Higher Education, 3, 73-88. [persion]
Zhenbo, L. I., Xiangxu, M. E. N. G., & Hui, X. I. A. N. G. (2002). The Research And Implementation of Constructing Complicated Interactive Virtual Scenes. Journal of System Simulation14(9), 1183-1187.‏
Zulfiqar Nasab, N. & Ghadrdan, Sh. (2015). Virtual Reality, Third National Computer Conference, Sanandaj, Sama Branch of Sanandaj.