نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه کارایی آموزش به روش معکوس و روش معمول بر عملکرد درسی و میزان بار شناختی ادراک‌شده دانشجویان رشته روان‌شناسی در درس فناوری اطلاعات در روان‌شناسی انجام شد. در این بررسی از روش پژوهش شبه آزمایشی، طرح دوگروهی با پیش­آزمون و پس­آزمون استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته روان‌شناسی دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه در نیم سال اول تحصیلی (1397-1396) بود. برای انتخاب نمونه ابتدا بر اساس ملاک­های ورود افراد انتخاب شدند و سپس به‌تصادف در گروه­های کنترل و آزمایش جایگزین شدند. این مطالعه در نیم سال اول تحصیلی 1396/1397 در هشت جلسه اجرا شد. قبل بعد اجرا، از آزمون پژوهشگر ساخته عملکرد درسی در درس فناوری اطلاعات در روان‌شناسی در دو گروه آزمایش و کنترل استفاده شد. همچنین در پایان هر جلسه تدریس در دو گروه پرسشنامه خودگزارش­دهی بار شناختی پاس و ون­مرینبوئر (1993) اجرا گردید. جهت تحلیل داده­های آماری از تحلیل کوواریانس یک‌راهه (ANCOVA)، سنجش تکرار، نمره z و آزمون t مستقل به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 23 بهره گرفته شد. یافته­ها نشان داد که گروه آزمایشی، عملکرد درسی بالاتر و بار شناختی پایین­تر از گروه کنترل داشتند. همچنین یافته­ها نشان داد که کارایی آموزشی در گروه آزمایشی بالاتر از گروه کنترل است؛ بنابراین آموزش به روش کلاس معکوس، رویکردی مفید در آموزش عالی محسوب می­شود.

کلیدواژه‌ها

درتاج، ف.، زارعی زوارکی، ا.، علی‌آبادی، خ.، فرج‌اللهی، م.، و دلاور، ع. (1395). تأثیر آموزش از راه دور مبتنی بر موک بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 10(35)، 1-20.
کاویانی، ح.، لیاقت­دار، م.ج.، زمانی، ب.، و عابدینی، ی. (1396). فرآیند یادگیری در کلاس معکوس: بازنمایی از برنامه درسی تجربه‌شده در آموزش عالی. دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 8(15)، 179-214.
گلزاری، ز.، و عطاران، م. (1395). تدریس به روش معکوس در آموزش عالی: روایت‌های یک مدرس دانشگاه. دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی. ۴ (۷)، ۸۱-۱۳۶
ولایتی، ا.، نیلی احمدآبادی، م.، زارعی زوارکی، ا.، شریفی درآمدی، پ.، و سعدی پور، ا. (1395). تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی طراحی‌ شده بر اساس نظریه‌ی بار شناختی بر یادگیری، یاد داری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی در درس علوم. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 10(34)، 59-84.
Abeysekera, L., & Dawson, P. (2015). Motivation and cognitive load in the flipped classroom: definition, rationale and a call for research. Higher Education Research & Development34(1), 1-14.‏
Baepler, P., Walker, J. D., & Driessen, M. (2014). It's not about seat time: Blending, flipping, and efficiency in active learning classrooms. Computers & Education, 78, 227-236.‏
Bishop, J. L. (2013), A controlled study of the flipped classroom with numerical methods for engineers (Unpublished doctoral dissertation). Utah State University, Logan.
Clark, K. R. (2015). The Effects of the Flipped Model of Instruction on Student Engagement and Performance in the Secondary Mathematics Classroom. Journal of Educators Online, 12(1), 91-115.
Clark, R. C., Nguyen, F., & Sweller, J. (2006). Efficiency in learning: Evidence-based guidelines to manage cognitive load. San Francisco, CA: Wiley.
Clark, T., Ayres, P., & Sweller, J. (2005). The impact of sequencing and prior knowledge on learning mathematics through spreadsheet applications. Educational Technology Research and Development, 53(3), 15-24.
Davies, R. S., Dean, D. L., & Ball, N. (2013). Flipping the classroom and instructional technology integration in a college-level information systems spreadsheet course. Educational Technology Research and Development, 61(4), 563–580.
Dortaj, F., Zareie Zavaraki, E., Aliabadi, K., Farajollahi, M., & Delavar, A. (2017). The impact of distance education (based Mooc) on academic performance of PNU. jiera, 10(35), 1-20.
Golzari, Z. & Attaran, M. (2016). Flipped learning in higher education:Narratives of a teacher. Journal of Theory & Practice in Curriculum; 4 (7):81-136
Hung, H. (2015). Flipping the classroom for English language learners to foster active learning. Computer Assisted Language Learning, 28(1), 81–96.
Kavyani, H., Liaghatdar, M., Zamani, B., & Abediny, Y. (2017). The Learning Process in the Flipped Classroom: A Representation of Experienced. Journal of Higher Education Curriculum, 8(15), 179-214.
Little, C. (2015). The flipped classroom in further education: literature review and case study. Research in Post-Compulsory Education, 20(3), 265-279.
Loo, J. L., Eifler, D., Smith, E., Pendse, L., He, J., Sholinbeck, M., ... & Dupuis, E. A. (2016). Flipped Instruction for Information Literacy: Five Instructional Cases of Academic Librarians. The Journal of Academic Librarianship, 42(3), 273-280
Marlowe, C. (2012). The effect of the flipped classroom on student achievement and stress (Unpublished master’s thesis). Montana State University, Bozeman.
McGivney-Burelle, J., & Xue, F. (2013). Flipping calculus. PRIMUS: Problems, Resources, and Issues in Mathematics Undergraduate Studies, 23(5), 447–486.
Murphree, D. S. (2014). " Writing wasn't really stressed, accurate historical analysis was stressed": Student Perceptions of In-Class Writing in the Inverted, General Education, University History Survey Course. The History Teacher47(2), 209-219.‏
Paas, F. (1992). Training strategies for attaining transfer of problem-solving skill in statistics: A cognitive-load approach. Journal of Educational Psychology, 84(4), 429-434.
Paas, F., & Van Merrienboer, J. (1993). The efficiency of instructional conditions: An approach to combine mental effort and performance measures. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 35(4), 737-743.
Paas, F., & Van Merriënboer, J. (1994). Instructional control of cognitive load in the training of complex cognitive tasks. Educational Psychology Review, 6(4), 351-371.
Prashar, A. (2015). Assessing the flipped classroom in operations management: A pilot study. Journal of Education for Business, 90(3), 126-138.
Rotellar, C., & Cain, J. (2016). Research, Perspectives, and Recommendations on Implementing the Flipped Classroom. American journal of pharmaceutical education, 80(2).
Strayer, J. F. (2012), How learning in an inverted classroom influences cooperation, innovation and task orientation. Learning Environments Research, 15(2), 171–193.
Street, S. E., Gilliland, K. O., McNeil, C., & Royal, K. (2015), The flipped classroom improved medical student performance and satisfaction in a pre-clinical physiology course. Medical Science Educator, 25(1), 35–43.
Takir, A., & Aksu, M. (2012). The effect of an instruction designed by cognitive load theory principles on 7th grade students’ achievement in algebra topics and cognitive load. Creative Education3(02), 232.‏
Touchton, M. (2015). Flipping the classroom and student performance in advanced statistics: Evidence from a quasi-experiment. Journal of Political Science Education, 11(1), 28–44.
Turan Z., Goktas Y. (2016). The Flipped Classroom: instructional efficency and impact of achievement and cognitive load levels, Journal of e-Learning and Knowledge Society, v.12, n.4.
Van Gerven, P., Paas, F., van Merriënboer, J., & Schmidt, H. (2002). Cognitive load theory and aging: Effects of worked examples on training efficiency. Learning and Instruction, 12(1), 87–105.
Velayati, A. Nili Ahmad Ebadi, M. Zarei Zavaraki, A. Sharifi Darmadi, P. and Saadipour, A. (2016). The effect of educational multimedia on the basis of cognitive load theory on learning, retention and motivation of academic achievement of mentally retarded students in science lessons. jiera, 10(34), 59-84.
Wallace, A. (2013). Social learning platforms and the flipped classroom. In e-Learning and e-Technologies in Education (ICEEE), 2013 Second International Conference on (pp. 198-200). IEEE.
Wilson, S. G. (2013), The flipped class: A method to address the challenges of an undergraduate statistics course. Teaching of Psychology, 40, 193–199.