نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

4 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی برای انتقال یادگیری به محیط کار بود. به این منظور بر مبنای طرح مطالعه کیفی و با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد مطالعه انجام شد. جامعه آماری شامل مدیران، اعضای هیئت‌علمی، کارمندان، کارشناسان و متخصصان منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1397 بودند که با توجه به سطح اشباع داده­ها، 30 نفر از آن‌ها به­صورت هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه­های نیمه ساختاریافته استفاده شد و تحلیل مصاحبه­ها با استفاده از رهیافت نظام­مند استراوش و کوربین کدگذاری باز، محوری، و منتخب صورت گرفت. با استفاده از مثلث­سازی و روش بازخورد مشارکت­کنندگان و خبرگان غیر‌مشارکت‌کننده از اعتبار تحلیل­ها اطمینان حاصل شد. نتایج پژوهش نشان‌دهندۀ، 13 مقوله کلی بود که در قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علی (عوامل فردی، عوامل آموزشی، عوامل سازمانی)؛ پدیده محوری (مشارکت فعالانه در آموزش و انتقال آموخته­ها)؛ شرایط زمینه­ای (شرایط و جو انتقال، عوامل مدیریتی و توان مالی سازمان)؛ شرایط مداخله­گر (عوامل فراسازمانی)؛ راهبردها (راهبردهای ساختاری، راهبردهای فرایندی و راهبردهای محیطی)؛ و پیامدها (پیامدهای فردی و پیامدهای سازمانی) به دست آمد که عوامل مؤثر بر انتقال آموخته­ها به محیط کار را نمایان می­کند.

کلیدواژه‌ها

استراوس، آ. و کوربین، جولیت. (1990). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها. ترجمه محمدی (1385). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
بازرگان، ع. (1387). مقدمه­ای بر روش­های تحقیق کیفی و آمیخته. تهران: دیدار.
برشان، ا.؛ صفایی موحد، س.؛ مقدم­زاده، ع؛ فرزاد، و. و کیامنش، ع. (1396). شناسایی عوامل مؤثر بر شکل­گیری انتقال یادگیری به محیط کار در آموزش­های ضمن خدمت صنایع مس منطقه کرمان. فصلنامه پژوهش در نظام­های آموزشی، 39 (11)، 113-134.
خراسانی، ا.؛ عباس­پور، ع. و وفایی­­زاده، م. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر انتقال آموزش در آموزش­های ضمن خدمت کارکنان غیر هیئت‌علمی دانشگاه تهران با استفاده از مدل هولتون. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 5(3)، 1-25.
سجادی، م.؛ کیان، م. و صفایی موحد، س. (1393). آسیب­شناسی پدیده انتقال آموزش در آموزش‌های ضمن خدمت سازمان آموزش‌وپرورش (مطالعه موردی استان خراسان رضوی). فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 1(2)، 1-24.
شمس مورکانی، غ. و دانشمندی، س. (1393). بررسی مهم‌ترین عوامل محیطی بر انتقال آموزش کارکنان: مطالعه موردی. نشریه مدیریت بر آموزش سازمان­ها، 3(1). 9-44.
قنبری، س.؛ شمس مورکانی، غ.؛ عارفی، م. و زندی، خ. (1396). آسیب‌شناسی انتقال یادگیری به محیط کار در سازمان­های دولتی استان کردستان. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 4(12)، 1-27.
گال، م.؛ بورک، و. و گال، ح. (1996). روش­های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی. ترجمه احمدرضا نصر و همکاران(1390). جلد دوم. تهران: سمت.
نوری، ع. و مهرمحمدی، م. (1390). الگویی برای همه­گیری از روش نظریه برخاسته از داده‌ها در پژوهش­های تربیتی. فصلنامه برنامه درسی، 6(23)، 8-35.
یوزباشی، ع.؛ ابیلی، خ.؛ خرازی، س. ک. و سبحانی­نژاد، م. (1395). عوامل سازمانی زمینه­ساز انتقال یادگیری به محیط کار (مطالعه موردی؛ شرکت ملی گاز ایران). فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 3 (9)، 21-45.
Baldwin, T. T., Kevin Ford, J. & Blume, B. D. (2017). The state of transfer of training research: moving toward more consumer-centric inquiry, Human Resource Development Quarterly, 28 (1), 17-28.
Bazargan. A. (2008). Introduction to qualitative and mixed research methods. Tehran: Didar. [Persian]
Borshan, A., Safayi Movahad, S., MoghadamZadah, A., Farzad, V., Kayamanash, A. (2017). Identification of effective factors on the formation of learning transfer to the work environment in the Kerman copper service in-service training. Quarterly journal of research in educational systems. 39(11), 113-134. [Persian]
Bouzguenda, K. (2014). Enablers and Inhibitors of Learning Transfer from Theory to Practice in K. Schneider (Ed). Transfer of Learning in Organizations. Cham: Springer International Publishing.
Burke, L. & Hutchins, H. (2007). Training transfer: an integrative literature review. HumanResource Development Quarterly, 6 (3), 263-290.
Chauhan, R., Ghosh, P., Rai, A., & Kapoor, S. (2017). Improving transfer of training with transfer design: Does supervisor support moderate the relationship?, Journal of Workplace Learning, 29 (4), 268-285
Chauhan, R., Ghosh, P., Rai, A. & Shukla, D. (2016). The impact of support at the workplace on transfer of training: a study of an Indian manufacturing unit, International Journal of Training and Development, 20(3), 200–13.
Cheng, E. W. R., Sanders, K., Hampson, I. (2015). An intention-based model of transfer of training, Management Research Review, 38 (8), 908 – 928
Cherrstrom, (2017). Predicting workplace transfer of learning: A study of adult learners enrolled in acontinuing professional education training program, European Journal of Training and Development, 41 (4), 327-353,.
Dermol, V., & Čater, T. (2013).The influence of training and training transfer factors on organisational learning and performance, Personnel Review, 42 (3), 324 – 348.
Dirani, K. (2012). Professional Training as a Strategy for Staff Development. European. Jornal of Training and Development, 36 (2/3), 158 – 178.
Gal, M., Burk, Gal. H. (2011). Quantitative and qualitative research methods in education and psychology. Translation by AhmadReza Nasr Asfahani. Tehran: Samt. [Persian]
Gegenfurtner, A. (2011). Motivation and transfer in professional training: a meta-analysis of the moderating effects of knowledge type, instruction, and assessment conditions, EducationalResearch Review, 6 (3), 153-168.
Ghambari, S., Shamsmorkani, Gh.,Aarafi, M., Zandi, Kh. (2017). Pathology of Transfer of Learning to the Workplace in Government Organizations of Kurdistan Province. Human Resource Education & Development Quarterly. 1(12): 1-27. [Persian]
Grossman, R., Salas, E. (2011). The transfer of training: what really matters, International. Journal of Training and Development, 15 (2), 103-120.
Khorasani. A., Abaspour, A., Vafayizadah, M. (Investigating the Factors Affecting the Transfer of Education in In-Service Training of Non-Faculty Members of Tehran University Using the Holton Model. Human Resources Education & Development Quarterly.1(5), 1-25. [Persian]
Ma, F., Bai, Y., Bai, Y., Ma, W., Yang, X., & Li, J. (2018). Factors influencing training transfer in nursing profession: a qualitative study. BMC medical education18(1), 44.doi.org/10.1186/s12909-018-1149-7
Mattox, J. R. (2015). Scrap Learning Your Programs Are Not As Good as You Think They Are. Training Industry Conference & Exposition..
Noorizan, M. M., Afzan, N. F., & Akma, A. S. (2016). The Moderating Effects of Motivation on Work Environment and Training Transfer: A Preliminary Analysis. Procedia Economics and Finance, 37, 158-163.
Nori, A., Mahrmohamadi, M. (2011). A model for epidemic is the theory-based approach to data in educational research. Curriculum Quarterly.6(23): 8-35. [Persian]
Olivos, P., Santos, A., Martín, S., Cañas, M., Gómez-Lázaro, E., & Maya, Y. (2016). The relationship between learning styles and motivation to transfer of learning in a vocational training programme. Suma psicológica, 23(1), 25-32.
Pascale, C. (2015). Competency Development Best Practice: Learn the Five Best Practice to Develop Empliyee Competencies. February 2012. www.vadoinc.net.
Reinhold, S., Gegenfurtner, A., & Doris Lewalter (2018). Social support and motivation to transfer as predictors of training transfer: testing full and partial mediation using meta-analytic structural equation modeling. International Journal of Training and Development, 22)1(, 1360-3736.
Sajadi, S., Kayan, M., & Safayi Movahad, S. (2014). Pathology of Transfer of Education in Educational In-Service Offices (Case Study of Khorasan Razavi Province). Human Resources Education & Development Quarterly.1(2),1-24. [Persian]
Seiberling, C., Kauffeld., S. (2017). Volition to transfer: mastering obstacles in trainingtransfer, Personnel Review, 46 (4), 809-824.
Shamsmorkani, Gh., Danashmandi, S. (2014). Study of the most important environmental factors on the transfer of employee training: a case study. Management publication on organization training. 3(1), 9-44. [Persian]
Sturess, A., & Corbeen, J. (1990). Principles of Qualitative Research Methodology: Basic Theory, Procedures and Practices. Translation by Mohammadi. Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies. [Persian]
Velada, R. & Caetano, A. (2007). Training Transfer: the Mediating Role of Perception of Learning..Journal of European Industrial Training, 31 (4), 283 – 296.
Yozbashi, A., Abili, kh., kharazi, k., SobhaniNajad, M. (2016). Organizational Factors for Transferring Learning to Work Environment (Case Study; National Iranian Gas Company). Human Resources Education & Development Quarterly. 3(9), 21-45. [Persian]