نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشگاه پیام نور

3 -

چکیده

مهارت‌های اجتماعی اکتسابی هستند و در زمان تولد ظاهر نمی‌شوند بلکه درنتیجه تعامل با دیگران تکامل می‌یابند. درگذشته پرستاران فرمان‌بردار متخصصان پزشکی تلقی می‌شدند و در دانشکده‌های پرستاری نیز این عقیده تقویت می‌شد. این مدارس به‌طور سنتی، از تشویق و ترغیب استقلال و خودکفایی دانشجویان در سیستم‌های مراقبتی بهداشتی امتناع می‌کردند. اما در سال‌های اخیر احساس نیاز به پرستاران قوی که قادر به ارائه مراقبت کیفی باشند افزایش یافته و ابراز وجود به‌عنوان یک ابزار ساده که می‌تواند در جهت دفاع از بیماران و نیز حرفه پرستاری به کار گرفته شود، مدنظر قرار گرفته است. در همین راستا این تحقیق به مطالعه درباره تأثیر آموزش جرئت ورزی بر میزان قاطعیت دانشجویان دختر رشته پرستاری می‌پردازد. این پژوهش نیمه تجربی در دو گروه آزمایش و کنترل و به‌صورت پیش‌آزمون – پس‌آزمون اجرا شده است. جامعه پژوهش را در این مطالعه کلیه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی کرج تشکیل می‌دهند. نمونه پژوهش شامل 30 دانشجوی دختر پرستاری است که نمره آنان در آزمون قاطعیت راتوس از میانگین نمرات جامعه پژوهش کمتر است. سپس نمونه‌های پژوهش به طریق تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. آموزش جرئت ورزی طی یک برنامه شش‌هفته‌ای در 12 جلسه و با استفاده از یک طرح چند محتوایی شامل هدایت و رهبری، بازی نقش، تکالیف خانگی و بازخورد به اجرا گذاشته شد. نتایج تحقیق نشان‌دهنده بهبود معنی‌دار قاطعیت واحدهای موردپژوهش در گروه آزمایش بود. درحالی‌که در گروه کنترل هیچ تغییر محسوسی مشاهده نشد. نتایج همچنین نمایانگر این مسئله بود.

کلیدواژه‌ها