نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین سطح بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا در مقطع کارشناسی و مقایسه آن با دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان و کبودرآهنگ در همین مقطع تحصیلی بود. ازجمله اهداف دیگر این پژوهش مقایسه سطح بهداشت روانی دانشجویان دختر و پسر و دانشجویان دوره‌های تحصیلی متفاوت (روزانه و شبانه) و دانشکده‌های متفاوت بود. پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) به‌عنوان ابزار محاسبه سطح بهداشت روانی بر روی 900 نفر از دانشجویان اجرا شد. با استخراج داده‌های حاصل از اجرای این پرسشنامه شاخص سطح بهداشت روانی و نیز چهار مقیاس نشانه‌های بدنی، اضطراب و بی‌خوابی، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی به دست آمد. این اطلاعات با استفاده از آزمون‌های آماری t در گروه‌های مستقل و تحلیل واریانس یک‌طرفه تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد که سطح بهداشت روانی دانشجویان دختر و پسر دوره‌های تحصیلی متفاوت (روزانه، شبانه و پیام نور) و دانشکده‌های متفاوت، تفاوت معناداری با یکدیگر دارد. با استفاده از نتایج این پژوهش، می‌توان کمبودها و نیازهای دانشجویان را در مورد برنامه‌های بهداشت روانی در بخش‌های مختلف تشخیص داد و مسیر پژوهش‌های آتی را در این خصوص مشخص کرد.

کلیدواژه‌ها