نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور

2 استادیار دانشگاه شیراز

3 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز

چکیده

یکی از وظایف اصلی مراکز آموزشی، تربیت نیروهای انسانی مجهز به دانش آینده است که علاوه بر حل مسئله و رفع مشکلات روزمره زندگی بتوانند به نوآوری و اختراع نیز بیندیشند. هدف از این پژوهش، بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم سبک‌های یادگیری و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان بر قابلیت آینده‌پژوهی آنان بود. بدین منظور تعداد 220 دانشجوی دانشگاه‌های دولتی شهر شیراز به شیوه خوشه­ای انتخاب و از طریق پرسشنامه‌های سبک‌های یادگیری وارک (1998)، خودکارآمدی پژوهشی (صالحی، 1390) و قابلیت آینده‌پژوهی (پارسا و همکاران، 2011) مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. ضرایب همبستگی به‌دست‌آمده نشان داد که بین ابعاد سبک‌های یادگیری به‌عنوان متغیرهای برون­زای مدل با خودکارآمدی پژوهشی و قابلیت آینده­پژوهی همبستگی وجود دارد. سبک شنیداری و سبک خواندنی- نوشتنی تأثیر مستقیم و معنادار در افزایش قابلیت آینده­پژوهی داشت. خودکارآمدی پژوهشی علاوه بر اثرات مستقیم توانست رابطه بین سبک‌های یادگیری و قابلیت آینده­پژوهی را مورد واسطه­گیری قرار دهد. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که سبک‌های یادگیری و خودکارآمدی پژوهشی می­تواند پیامدهای یادگیری دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین شناسایی متغیرهای پیدا و پنهان در کلاس درس می­تواند به ارتقاء سطح دانش یادگیرندگان کمک کرده و آن‌ها را به خلق دانش و توانایی پیش‌بینی آینده هدایت نماید.

کلیدواژه‌ها

امینی، ن.؛ زمانی، ب.ع.؛ و عابدینی، ی. (1389). سبک‌های یادگیری دانشجویان پزشکی. آموزش در علوم پزشکی، 10(2)، 141-147.
بختیاری، الف.؛ رمضان پور، ا.؛ شیخی کیاسری، س. و فرهادی، ف. (1394). رابطه سبک یادگیری و سبک تفکر دانشجویان دانشکده‌های فنی- مهندسی و روان‌شناسی- علوم تربیتی. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 9(2)، 193-219.
جنت علیپور، ز.؛ نوابی، ن.؛ و جهانشاهی، م. (1392). ارزیابی سبک‌های یادگیری دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی رامسر بر اساس الگوی یادگیری وارک (VARK). دو فصلنامه آموزش پزشکی (مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی)، 1(2)، 37-45.
خندقی، م. ا.؛ سپندار، م.؛ سیفی، غ.؛ و کوران ترکی، م. (1392). تأثیر خودارزیابی مستمر دانشجویان بر خودکارآمدی پژوهشی و پیشرفت تحصیلی آن‌ها: عنصری مغفول در تدوین برنامه درسی. مجله اندیشه نوین تربیتی، 9(1)، 52-75.
سیف، ع. الف. (1394). روان‌شناسی پرورشی نوین؛ روان‌شناسی یادگیری و آموزش. تهران: نشر دوران.
صالحی، ص. (1389). بررسی نگرش دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاه کردستان به تحقیق و ارتباط آن با خودکارآمدی در تحقیق. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کردستان.
صالحی، م. (1390). عوامل مؤثر بر خودکارآمدی و انگیزش پژوهشی دانشجویان بر اساس نظریه شناختی ـ اجتماعی بندورا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.
کارشکی، ح.؛ و بهمن‌آبادی، س. (1391). ارزیابی مؤلفه‌ها و ساختار عاملی خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 2(68)، 91-114.
مرزوقی، ر.؛ حیدری، الف.؛ و حیدری، م. (1393). بررسی رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با رشد توانایی آینده‌پژوهی دانشجویان. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، 11(2). 131-138.
نجمی، پ. (1387). بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش پیشرفت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی پایه سوم رشته‌های ریاضی- فیزیک و علوم انسانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
یزدی، م. (1388). بررسی و مقایسه شیوه‌ها و سبک‌های یادگیری دانشجویان دانشکده‌های مختلف دانشگاه الزهراء (راهکاری به‌منظور شناسایی مسیر حرفه‌ای). اندیشه‌های نوین تربیتی، 5(2)، 123-144.
Adeyemo, S. A., Babajide, V. F., &Amusa, J. O. (2013). The Relationship among Teachers' Problem Solving Abilities, Students' Learning Styles and Students' Academic Achievement in Physics. Australian Journal of Basic & Applied Sciences, 7(4). 654- 660.
Al-Jaberi, M. N. (2015). University Students’ Learning Styles and Their Ability to Solve Mathematical Problems. International Journal of Business and Social Science, 6(1). 152- 165.
Asha, I., Al-Absi, M., (2013). Common Learning Styles of Faculty of Educational Sciences and Arts Students at UNRWA, and its’ Effect on their Mathematical Thinking. Educational Sciences,40(4).152-165
Baltes, B., Hoffman, K. P., Lynn, L., & Weltzer, W. L. (2010). Students’ Research Self-Efficacy During Online Doctoral Research Courses. Contemporary Issues in Education Research, 3(3). 51-58.
Baron, R. M., & Kenny. D. A. (1986). The moderatormediator variable distinction in social psychol ogical research: conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.
Biggs, J. B. (1994). Student Learning Research and Theory- where do We Currently Stand?. Reported with Permission from Gibbs, G. (ed). Improving Student Learning- Theory and Practice. Oxford: Oxford center for staff Development.
Chuang, C. M. (2005). Futurology Can Teach You Something. Taiwan: World Culture press.
Christensen, J. L. (2015). The Relationship between Creativity and Learning Style Preference, Age, and Educational Achievement, Phd Dissertation. Auburn University.
Chuang, C. M. (2005). Futurology Can Teach You Something, Taiwan: World Culture press.
Dembo, M. H. (1994). Applying educational psychology. (5thed). New York: longman.
Duff, A. (2004). The Role of Cognitive Learning Styles in Accounting Education: Developing Learning Competencies. Journal of Accounting Education, 22(1). 29-52.
Dumbauld, J., Black, M., Depp, C. A., Daly, R., Curran, M. A., Winegarden, B., & Jeste, D. V. (2014). Association of Learning Styles with Research Self‐Efficacy: Study of Short‐Term Research Training Program for Medical Students. Clinical and Translational Science, 7(6). 489–492.
Förster J., Friedman R., & Liberman N. (2004). Temporal Construal Effects on Abstract and Concrete Thinking: Consequences for Insight and Creative Cognition. Journal of Personality and Social Psychology, 87(2). 177–189.
Gallagher, D. (2007). Learning Styles, Self-Efficacy, and Satisfaction with Online Learning: Is Online Learning for Everyone?. Doctor of Education. College of Bowling Green State University in Partial Fulfilment.
Goggin, M. D. (2012). Teaching Students to Create Rather than Demonstrate and Consume Knowledge: A Posthuman Perspective on Rhetorical Invention and Teaching. A Journal of Scholarly Teaching, 7. 9-16.
Hemmings, B., & Kay, R. (2010). Research Self‐Efficacy, Publication Output, and Early Career Development. International Journal of Educational Management, 24(7). 562-574.
Holden, G., Barker, K., Meenaghan, T., & Rosenberg, G. (1999). Research Self-Efficacy: A new Possibility for Educational Outcomes Assessment. Journal of Social Work Education, 35 (3). 463-476.
Jenkinz, A., & zetter, A. (2003). Linking Research and Teaching in Department. LTSN Generic Center, Learning and Teaching Support Network; Oxford Brooks Universiy UK.
Keefe, J. W. (1987). Learning Style Theory and Practice. National Association of Secondary School Principals, 1904 Association Dr., Reston, VA 22091.
Kolb, D. A. (1985). Learning style inventory (3th edition). Boston: McBer.
Lei, S. A. (2008). 'Factors Changing Attitudes of Graduate School Students toward an Introductory Research Methodology Course'. Education, 128 (4). 667-685.
Levy, F., and Murnane, R. (2004). The New Division of Labor: How Computers Are Creating the Next Job Market. Princeton, NJ, Princeton University Press.
Ojala, M. (2015). Hope in the Face of Climate Change: Associations with Environmental Engagement and Student Perceptions of Teachers' Emotion Communication Style and Future Orientation. Journal of Environmental Education, 46(3). 133-148.
Ozgen, K., & Alkan, H. (2012). The Relationship between Secondary School Pre-Service Mathematics Teachers' Skills in Problem Solving Dimensions and Their Learning Style Characteristics. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(2). 1173-1181.
Parsa, A., keshavarzi, F., & Dehghan. N. (2011). Measure the Effectiveness of Education and Educational Success of the Future Capabilities (Case Study - Shahid Chamran University). Proceedings of the 1th Iranian International Conference of Management, Futurism, Entrepreneurship and industry in Higher Education.
Pearlman, B. (2006). 21St Century Learning in Schools: A Case Study of New Technology High School in Napa, CA. in Schwarz,. E. & Kay, K. (eds). Special Issue: the Case for Twenty- First Century Learning. New Directions for Youth Development, 110
Phillips L. D. (1999). Patient Education: Understanding the Process to Maximize Time and Outcomes. Journal of Intravenous Nursing, 22(1). 19–35
Phillips, J. C., & Russell, R. K. (1994). Research Self- Efficacy, the Research Training Environment, and Research Productivity among Graduate Students in Counselling Psychology. The Counseling Psychologist, 22(4). 628 641.
Ramin. M. R., Aghazadeh, M. (2014). Research Self-Efficacy in the Psychology and Educational Sciences Graduate Students. Research in Curriculum Planning, 10(9). 147-55.
Sawchuks, S. (2009). 21 St Century Skills Focus Shift Teacher Role. Education Week. 28(15). 1-12
Singer, B. D. (1974). The Future Focused Role Image. In A. Toffler (Ed.), Learning for tomarrow. New York: Vintage.
Skylar, D. (2017). Futurology in the College Classroom University of Massachusett Amherst. A Journal of scholary Teaching, 12(2). 51-63.
Tsai, M. Y., & Lin, H. S. (2017).The Effect of Future Thinking Curriculum on Future Thinking and Creativity of Junior High School StudentsJournal of Modern Education Review,6(3). 176–182.
Wenglinsky, H. (2004). Closing the Racial Achievement Gap: The Role of Reforming Instructional Practices. Education Policy Analysis Archives, 12(64). 1-22
West, C. R., Kahn, J. H., & Nauta, M. M. (2007). Learning Styles as Predictors of Self- Efficacy and Interest in Research: Implications for Graduate Research Training. Journal of Training and Education in Professional Psychology, 1(3). 174-183.
Woolfolk, A. E. (2007). Educational Psychology (10th ed.). Boston: Pearson.