نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آموزش ریاضی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران.

چکیده

هدف تحقیق توصیفی-پیمایشی حاضر بررسی سواد ریاضی دانش­آموزان و معلمان ریاضی بوده است. جامعه آماری دانش آموزان پایه دهم و معلمان ریاضی متوسطه اول یکی از شهرستان­های استان اصفهان و نمونه در دسترس 56 دانش­آموز و 14 معلم بود. ابزار اندازه­گیری آزمونی محقق ساخته در حوزه فضا و شکل بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط صاحب‌نظران تأیید شده است. بر اساس یافته­های این تحقیق دانش­آموزان، مسائل ریاضی را جدای از جهان پیرامون خود می­دانند و هر چه سطح مسائل از مفاهیم کتب درسی دورتر می­بود، عملکرد دبیران کاهش می­یافت. درمجموع، نتایج عملکرد دانش‌آموزان و معلمان در آزمون مطلوب نبود. هم­چنین با استفاده از آزمون کای اسکور مشخص شد که صحت پاسخ­گویی دانش­آموزان به صحت پاسخ­گویی معلمان وابسته است. امید است یافته­های این پژوهش، به بازنگری در منابع آموزشی و شیوه تدریس معلمان بیانجامد.

کلیدواژه‌ها

بربری، م.؛ راغفر، ح.؛ کلانتری، ع. و غفاری، غ. (1396). بررسی تطبیقی تأثیر توسعه آموزشی بر توسعه ایران و کشورهای منتخب. نشریه پژوهش در نظام­های آموزشی، 11(38)، 88-100.
بشیر، آ. (1394). فاصله بین ریاضی و زندگی واقعی. مجله رشد آموزش ریاضی، 122، 32-36.
خاکباز، ع. و موسی پور، ن. (1378)، بهره‌گیری از ریاضیات غیررسمی برای طراحی فرصت‌های یادگیری در برنامه درسی ریاضی. نشریه مطالعات برنامه درسی، 3(11). 44-65.
دبیرخانه شورای عالی آموزش‌وپرورش. (1392). مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش‌وپرورش. شرکایی اردکانی، ریاحی­نژاد و رزاقی (گردآورندگان). تهران: موسسه فرهنگی مدرسه برهان (انتشارات مدرسه).
رضاپورمیرصالح، ی.؛ دلاوری، م. و سلیمانی، م. (1395). اثربخشی آموزش تفکر ریاضی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پسر پایه دوم ابتدایی.  نشریه پژوهش در نظام­های آموزشی، 35، 163-186.
رفیع­پور، ا. و گویا، ز. (1389). ضرورت و جهت تغییر در برنامه درسی ریاضی مدرسه‌ای از دیدگاه معلمان. مجله نوآوری­های آموزشی، 33، 91-120.
زندی گوهرریزی، ب. و رفیع­پور، ا. (1395). استفاده از رویکرد انتقادی در حل یک مسئله مدل­سازی. مجله رشد آموزش ریاضی، 125، 6.
سلطانی، س. (1393)، درک دانش­آموزان ریاضی از ارتباط ریاضی با دنیای واقعی. ارائه شده در سیزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی، تهران.
سلطانی­نژاد، م. و محمودی، ک. (1397)، نقش ارزش تکلیف در رابطه بین خودکارآمدی و نگرش نسبت به ریاضی. فصلنامه پژوهش در نظام­های آموزشی، 12(40). 81-100.
شایان، م. و یافتیان، ن. (1395)، ارزیابی عملکرد دانش آموزان پایه دهم در آزمون سواد ریاضی. ارائه شده در دومین همایش آموزش علوم پایه، تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
غلام­آزاد، س. (1386). موضوعات مطالعاتی در آموزش ریاضی ایران، مجله رشد آموزش ریاضی، 89، 28-33.
کریمیان­زاده، ا. و رفیع­پور، ا. (1390). نادیده گرفتن عقل سلیم در حل مسائل دنیای واقعی. مجله رشد آموزش ریاضی، 107، 37-44.
کیامنش، ع.؛ محسن­پور، م.؛ صفرخانی، م و اقدسی، س. (1391). بررسی روند تغییرات عملکرد ریاضی دانش­آموزان سوم راهنمایی در فاصله 1386- 1378 بر اساس یافته­ها مطالعات بین‌المللی تیمز در ایران و کشورهای منطقه با توجه به هدف­های سند چشم‌انداز بیست‌ساله. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران؛ ویژه مقالات برنامه درسی ریاضی، 6(24)، 59-82.
گویا، ز. (1375). ضرورت تغییر برنامه درسی، مجله رشد آموزش ریاضی، 46، 8-12. دفتر تألیف و برنامه‌ریزی کتب درسی. وزارت آموزش‌وپرورش. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی.
گویا، ز. و مرتاضی مهربانی، ن. (مترجمان). (1383). پروژه 2061. (1997). ماهیت ریاضی. مجله رشد آموزش ریاضی، 76، 4-11.
مرتاضی مهربانی، ن. (1395). آموزش معلمان ریاضی: حوزه­ای نیازمند پژوهش­هایی عمیق. مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی، 58، 135-158.
مولوی قلعه­نی، م.؛ قادری، م. و عزیزی، ن. (1392). بررسی سواد ریاضی دانش­آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج و ارتباط آن با سبک‌شناختی ویتکین. مجله مطالعات آموزش و یادگیری. 5(1)، 87-102.
Basten, S., & Cuarsma, J. C. (2014). Modelling the macroeconomic impact of future trajectories of educational development in least developed countries. International Journal of Educational Development, 36, 44-50.
Committee for Economic Development. (2003). Learning for the future: changing the culture of math and science education to ensure a competitive workforce, New York: Author.
De Lange, J. (2003). Mathematics for literacy. Quantitative literacy: Why numeracy matters for schools and colleges, 80.
De Lange, J. (2006). Mathematical literacy for living from OECD-PISA perspective.
Hassan, G., & Cooray, A. (2015). Effects of male and female education on economic growth: Some evidence from Asia. Journal of Asian Economics, 36, 97-109.
Hoyles, C., Wolf, A., Molyneux-Hodgson, S., & Kent, P. (2002). Mathematical skills in the workplace: final report to the Science Technology and Mathematics Council.
National Council of Teachers of Mathematics (Ed.). (1989). Principles and standards for school mathematics (Vol. 1)
National Council of Teachers of Mathematics (Ed.). (2000). Principles and standards for school mathematics (Vol. 1)
Niss, M. Blum, W. & Galbraith, P. (2007). Introduction. In W. Blum, P. Galbraith, H. W. Henn and M. Niss (Eds.), Modeling and applications in mathematics education, the 14th ICMI study, 3-32. New York: Springer.
Ojose, B. (2011). Mathematics Literacy: Are We Able To Put The Mathematics We Learn Into Everyday Use? Journal of Mathematics Education4(1), 89-100.
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2000). Measuring student knowledge and skills: The PISA 2000 assessment of reading, mathematical and scientific literacy. Paris: OECD Publishing.
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2012). PISA 2012 assessment and analytical framework: Mathematics, reading, science, problem solving and financial literacy. Paris: OECD Publishing. doi:10.1787/9789264190511-en.
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2013b). PISA 2012 released mathematics items. http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/ pisa2012-2006-rel-items- maths-ENG.pdf. Accessed 8 Oct 2013.
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2015). PISA 2015 assessment and analytical framework: Mathematics, reading, science, problem solving and financial literacy. Paris: OECD Publishing. doi:10.1787/9789264190511-en.
Ozkan, Y. O., & Ozaslan, N. (2018). Student Achievement in Turkey, According to Question Types Used in PISA 2003-2012 Mathematic Literacy Tests.  International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE),  7(1), 57-64.
Romer, D. (2001). Endogenous growth. Advanced macroeconomic. Fourth ed. New York. McGraw-Hill, 101-149.
Sari, Y. M., & Valentino, E. (2017). An Analysis of Students Error In Solving PISA 2012 And Its Scaffolding. (JRAMathEdu) Journal of Research and Advances in Mathematics Education, 1(2), 90-98.
Sari, R. H. N., & Wijaya, A. (2017). Mathematical literacy of senior high school students in Yogyakarta. Jurnal Riset Pendidikan Matematika, 4(1), 100-107.
Stacey, K. (2015). The real world and the mathematical world. (pp. 57-85). Springer International Publishing.
Stacey, K., & Turner, R. (2015). The evolution and key concepts of the PISA mathematics frameworks in assessing mathematical literacy (pp. 5-33). Springer International Publishing.
Turner, R. (2012). Mathematical literacy: Are we there yet. ICME-12, Topic Study Group, 6.
Turner, R., & Adams, R. J. (2012). Some drivers of test item difficulty in mathematics: an analysis of the competency rubric.