نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر، به بررسی عوامل و شاخص­های مؤثر بر بهره وری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از دیدگاه متخصصان، رؤسا و استادان آن مراکز می پردازد. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و فرمول مربوط، حجم نمونه مورد مطالعه 600 نفر است. یک پرسشنامه 240 ماده ای شاخص های بهره وری آموزش عالی که روایی آن به وسیله تحلیل عاملی تایید و اعتبار آن به وسیله آلفای کرونباخ 96/0 محاسبه شد، بر روی گروه نمونه اجراء شد. یافته های تحقیق نشان داد که به ترتیب 13 عامل هزینه، فارغ التحصیلان، نرخ جذب، مدیریت کیفیت جامع، عملکرد هیئت علمی، مشاوره اعضای هیئت علمی، فضا، پژوهش، مزایای هیئت علمی، نرخ توزیع دانشجو، رشد حرفه ای، تناسب دانشجو با جامعه و مشارکت دانشجویان در بهره وری آموزش عالی تاثیرگذارند و در مجموع، این 13 عامل، 37 درصد واریانس عوامل مؤثر بر بهره وری آموزش عالی تبیین و 187 شاخص برای بهره وری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایران تدوین و استخراج شد. این نتایج با یافته های پژوهش های پیشین همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها