نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ایـــن مقاله، بــه ویژگی­های کارآفرینی در بین دانش‌آموختگان دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی به ویژه رشته­های علوم انسانی پرداخته است. با توجه به اینکه پدیدۀ کارآفرینی در کشور از سوابق چندانی برخوردار نیست و هنوز در سطح ملی توجه جدی بدان نشده­ است، باید میدان­های کارآفرینی برای نسل جوان منتظر کار و اشتغال گشوده شود و آموزش و تربیت کارآفرینان به طور رسمی و غیررسمی در قالب دوره­های دانشگاهی و غیردانشگاهی مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین، بررسی میزان توانایی و قابلیت­های دانشجویان و تربیت نسل کارآفرین امری ضروری است. در این مقاله، براساس نتایج پژوهشی نگارنده و تهیه و تدوین ­شده و جامعۀ آماری آن،  مربوط به دست­اندرکاران مطبوعات و نشریات کشور است و با تفکر و اندیشه­های علوم انسانی همراه است؛ یعنی به این نکته توجه شده است که توسعۀ علوم انسانی از منظر کارآفرینی با دوره­های آموزشی، مهارت فردی، انگیزۀ فردی و  ریسک­پذیری ارتباط مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها