نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علامه طبا طبایی

چکیده

نیازسنجی مطالعه‏ای است که طی آن اطلاعاتی برای برآورد نیازهای یک گروه، جامعۀ یا سازمان جمع‏آوری می‏شود و نیازسنجی آموزشی می‏تواند به برنامه‏ریزی درسی، شناسایی مشکلات افراد، اندازه‏گیری یادگیری فراگیران، پاسخگو کردن، بهبود فعالیتها یا ارائه بازخورد به افراد و مداخلة آموزشی کمک کند .در این تحقیق با استفاده از برخی تکنیک های عمده نیازسنجی یعنی تکنیک دلفای، مصاحبه چهره به چهره و بارش‏ مغزی و انتخاب نمونه هایی از جامعۀ آموزشیاران، کارشناسان و نوسوادان تلاش شد تا تنوع نیازهای آموزشی نوسوادان در ابعاد فرهنگی و اجتماعی مشخص شود. در مجموع 46 نیاز فرهنگی و 54 نیاز اجتماعی توسط گروه‏های مختلفی مطرح شد. تحلیل اولویت‏بندی آموزشیاران، کارشناسان و سوادآموزان از نیازهای فرهنگی و اجتماعی نشان داد که بین نظر این سه گروه تفاوت معنی‏داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها