نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ـ گروه تکنولوژی آموزشی

2 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبایی

3 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور کرمان

چکیده

زمینه: اعضای جامعۀ به لحاظ ذهنی، جسمی، عاطفی و اجتماعی تفاوت‏های قابل ملاحظه ای با دیگر همسالان خود دارند. به نحوی که به دلیل همین تفاوت‏های محسوس قادر نیستند از برنامه‏های درسی عادی که اصولاٌ بر پایه ویژگی‏ها و توانایی های مشترک اکثریت کودکان در سنین مختلف تنظیم گردیده است، به طور مناسب بهره‏مند گردند. هدف: هدف ار این پژوهش ارزیابی کیفی مراکز یادگیری موجود در سازمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران از نظر کارشناسان سازمان و مراکز موجود در مولفه های نیروی انسانی، محیط فیزیکی، رسانه ها، مواد و تجهیزات می‏باشد. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی بوده و از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده برای تعین نمونه مورد نظر استفاده شد. جامعۀ آماری شامل کلیه کارشناسان شاغل در سازمان آموزش و پرورش استثنایی، پژوهشکده کودکان استثنایی و همچنین مدیران مراکز یادگیری دانش‏آموزان استثنایی شهر تهران می‏باشد. یافته‏ها: نتایج بدست آمده نشان می‏دهد که 1-مراکز یادگیری موجود در سازمان آموزش و پرورش استثنایی (تهران) در مولفه نیروی انسانی از نظر کارشناسان سازمان و مراکز موجود ضعیف می‏باشند.2- مراکز یادگیری موجود در سازمان آموزش و پرورش استثنایی (تهران) در مولفه محیط فیزیکی از نظر نظر کارشناسان سازمان و مراکز موجود ضعیف می‏باشند.3- مراکز یادگیری موجود در سازمان آموزش و پرورش استثنایی (تهران) در مولفه رسانه ها، مواد و تجهیزات از نظر نظر کارشناسان سازمان و مراکز موجود دچار  ضعیف می‏باشند. نتیجه‏گیری: نتایج به دست امده نشان داد که مراکز یادگیری موجود در سازمان آموزش و پرورش استثنایی در مولفه های نیروی انسانی، محیط فیزیکی، رسانه ها، مواد و تجهیزات ضعیف ارزیابی می شوند. این یافته‏ها تا حدود زیادی نیز با نتایج سایر پژوهش‏های انجام شده مطابقت داشت.

کلیدواژه‌ها