نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ساختاری تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اساتید با توسعه شایستگی­های دانشجویان با میانجی­گری کسب دانش دانشجویان دانشگاه سمنان بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده­ها از نوع پژوهش‌های توصیفی ـ همبستگی محسوب می­شود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان (10950 نفر) در سال تحصیلی 97-1396 بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای 266 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش (183 نفر کارشناسی و 83 نفر کارشناسی ارشد) انتخاب شدند. همه آن‌ها مقیاس‌های تعامل استاد و دانشجو هرناندز لوپز و همکاران (2016)، روش تدریس فعال اساتید هرناندز لوپز و همکاران (2016)، کسب دانش هرناندز لوپز و همکاران (2016) و توسعه شایستگی­های دانشجویان هرناندز لوپز و همکاران (2016) را تکمیل کردند. پس از محاسبه پایایی ابزارها، داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری همبستگی و تحلیل مسیر تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که بین تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اساتید، کسب دانش با توسعه شایستگی­های دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. تعامل استاد و دانشجو بر توسعه شایستگی­های دانشجویان اثر مستقیم و معناداری دارد؛ همچنین تعامل استاد و دانشجو با میانجی­گری کسب دانش بر توسعه شایستگی­های دانشجویان اثر غیرمستقیم و معناداری دارد. روش تدریس فعال اساتید بر توسعه شایستگی­های دانشجویان اثر مستقیم و معناداری دارد؛ و با میانجی­گری کسب دانش اثر غیرمستقیم و معناداری بر توسعه شایستگی­های دانشجویان ایفا می­کند. تعامل استاد و دانشجو، روش تدریس فعال اساتید و کسب دانش 33% از واریانس توسعه شایستگی­های دانشجویان را تبیین می­کند. نتایج این پژوهش حاکی از اهمیت توجه به نوع روش تدریس، نحوه تعامل با دانشجو و کسب دانش در افزایش شایستگی­های دانشجویان بود.

کلیدواژه‌ها

اسفندیاری، غ. ر. (1380). بررسی عوامل استرس‌زا در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و رابطه آن با سلامتی عمومی آنان. مجله طب و تزکیه، 43، 43-57.
بیرن بائوم، ر. (1382). دانشگاه­ها چگونه کار می­کنند؟ ترجمه: حمیدرضا آراسته. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی.
جعفری، س. و عبد شریفی، ف. (1393). ارائه مدل ساختاری از رابطه­ی بین شایستگی­های تدریس ادراک‌شده اعضای هیأت علمی و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 6(1)، 66-47.
زرشناس، ل.؛ مؤمنی دانایی، ش.؛ عشاق، م. و صالحی، پ. (1389). آموزش بر پایه حل مسئله: تجربه یک شیوه جدید آموزش در دندان­پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 10(2)، 179-171.
علیایی، ف. و آقا ملایی، ف. (1395). بررسی و تحلیل روش تدریس معلمان. مجله علمی تخصصی روان‌شناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، (21)، 79-59.
فرهنگی، ع. (1390). ارتباطات شخصی. تهران: رسا نشر.
ﻓﻨﺴﺘﺮﻣﺎﺧﺮ، گ. (1393). روش­های تدریس پیشرفته. ﺗﺮﺟﻤﻪ: هاشم فردانش، ﺗﻬﺮان: کویر.
متقی، ش.؛ یزدی، س. م.؛ بنی جمالی، ش. ا. و درویزه، ز. (1393). ارتباط معلم ـ دانش­آموز و تصمیم به ادامه یا ترک تحصیل: نقش واسطه­ای انگیزش خودتعیین­گری و عملکرد تحصیلی. فصلنامه پژوهش در نظام­های آموزشی، 8(27)، 58-35.
محمدی، م. و جعفری، س. (1394). ارائه مدل ساختاری مهارت‌های مطالعه، احساس خودکارآمدی و ارزشیابی دانشجویان از کیفیت برنامه درسی (مطالعه مورد: دانشگاه شیراز). مجله پژوهش­های آموزش و یادگیری، 22(7)، 64-49.
محمدی، م.؛ ناصری جهرمی، ر. و معینی شهرکی، ه. (1392). بررسی رابطه بین میزان اثربخشی (انسجام، توازن و تناسب) برنامه درسی با شایستگی‌های فنی، زمینه‌ای و رفتاری دانشجویان دوره کارشناسی رشته‌های مدیریت (بازرگانی، صنعتی و آموزشی) دانشگاه شیراز. فصلنامه پژوهش­های برنامه درسی، 3(2)، 72-53.
مؤمنی مهموئی، ح.؛ کاظم پور، ا. و تفرشی، م. (1390). برنامه‌ریزی درسی مبتنی بر شایستگی؛ راهبردی مطلوب برای توسعه شایستگی‌های اساسی. فصلنامه راهبردهای آموزش، 4(3)، 149-143.
میر دریکوند، ف.، حاجی حسین نژاد، غ، عسگری، م. و ادیب منش، م. (1394). بررسی تأثیر روش تدریس فعال بر عملکرد تحصیلی دانش­آموزان در درس علوم پایه سوم راهنمایی شهر اندیمشک. فصلنامه علوم تربیتی، 2(20)، 144-133.
یمنی­دوزی سرخابی، م. (1387). رویکردها و چشم­اندازهای نو در آموزش عالی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
Alexander, A., Karvonen, M., Ulrich, J., Davis, T., & Wade, A. (2012). Community college faculty competencies. Community College Journal of Research and Practice, 36(11), 849-862.
Al-Hattami, A. A., Muammar, O. M., & Elmahdi, L. A. (2013). The need for professional training programs to improve faculty members teaching skills. European Journal of Research on Education, 1(2), 39-45.
Ali, N., Jusoff, K., Ali, S., Mokhtar, N., & Salamat, A. (2009). The factors influencing students' performance at University Technology MARA Kedah, Malaysia. Management Science and Engineering, 3(4), 81-90.
Al-Sharif, E. M. (2010). Evaluation of student / teacher teaching competencies in the curricula and teaching methods of motor expression in the light of quality academic standards. World Journal of Sport Sciences, 3, 331-358.
Avendano, J. (2003). Student involvement: assessing student satisfaction, gains, and quality of effort. Illinois State University.
Bing-You, R. G., Lee, R., Trowbridge, R. L., Varaklis, K., & Hafler, J. P. (2009). Commentary: Principle- based teaching competencies. Journal of graduate medical education, 1(1), 100-103.
Chan, Z. C., Tong, C. W., & Henderson, S. (2017). Power dynamics in the student-teacher relationship in clinical settings. Nurse Education Today, 49, 174-179.
Chen, J. J. L. (2007). How the academic support of parents, teachers, and peers contributes to a student's achievement: The case of Hong Kong. Edwin Millen Press.
Cooper, S. (1998). Competencies. From: http://www.refa.de/INTERNATIONA/Cbt-hp.htm.
Cutright, M. (2001). Chaos theory and higher education. NY: Peter Lang, New York.
Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement. Education policy analysis archives, 8(1), 1-44.
Draganichis, F., & Mentzas, G. (2006). Competency based management: a review of systems and approaches. Information management & computer security, 14(1), 51-64.
Elias, M., Awad, M., Hassan, H., & Ghaziri, S. (2004). Knowledge management. Prentice Hall.
European Commission (2013). Supporting the teaching professions for better learning outcomes. strasbourg, 20.11.2012. More Information Can Be Found At: Http://Ec.Europa.Eu/Education/School-Education/Teacher-Cluster_En.Htm.
Fernandez, M. J., Carballo, R., & Gal-AN, A. (2010). Faculty attitudes and training needs to respond the new European Higher Education challenges. Higher Education, 60(1), 11-118.
Filkins, J. W., & Doyle, S. K. (2002). First generation and low income students: using the nsse data to study effective educational practices and students. Self-reported gains. Paper Presented at the Annual Forum of the Association for Institutional Research, Toronto
Findlow, S. (2012). Higher education change and professional-academic identity in newly ‘academic’ disciplines: the case of nurse education. High Education, 63, 117–133.
Gershenson, S. (2016). Linking teacher quality, student attendance, and student achievement. Education Finance and Policy, 11(2), 125-149.
Gonczi, A., & Hager, P. (2010). The competency Model. International Encyclopedia of Education, 8, 403-410.
González, K., Padilla, J. E., & Rincón, D. A (2011). Roles, functions and necessary competences for teachers’ assessment in learning Contexts. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 29, 149 – 157.
Hardy, L. S. (2005). Linear relationship between campus environment, involvement and educational outcomes at tribally controlled community college [dissertation]. Memphis, Tennessee: University of Memphis, College of education.
Hernández-López, L., García-Almeida, D. J., Ballesteros-Rodríguez, J. L., & De Saá-Pérez, P. (2016). Students' perceptions of the lecturer's role in management education: Knowledge acquisition and competence development. The International Journal of Management Education, 14(3), 411-421.
Hu, S., & Kuh, G. D. (2002). Being (Dis) Engaged in educationally purposeful activities: the influences of student and institutional characteristics. Research in Higher Education, 43 (5), 521-555.
Kangas, M., Siklander, P., Randolph, J., & Ruokamo, H. (2017). Teachers' engagement and students' satisfaction with a playful learning environment. Teaching and Teacher Education, 63, 274-284.
Kezar, A., & Kinzie, J. (2006). Examining the ways institutions can create student engagement: the role of mission. Journal of College Student Development, 47 (2), 149-172.
Koster, B., & Dengerink, J. J. (2008). Professional standards for teacher educators: how to deal with complexity, ownership and function. Experiences from the Netherlands. European Journal of Teacher Education, 31(2), 135-149.
Little, B., Locke, W., Parker J., & Richardson, J. (2007). Excellence in teaching and learning: areview of the literature for the higher education academy. Retrieved from.
McClelland, D. C. (1973). Testing for competence rather than for" intelligence. American psychologist, 28(1), 1.
Mersha, Y., Bishaw, A., & Tegegne, F. (2013). Factors affecting female students’ academic achievement at basher Dar University. Journal of International Cooperation in Education, 15(3), 135 – 148
Meyers, R. L. (2001). Persistence of technical degree seekers. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Memphis, School of Education.
Miller, E. V. (2008). Perceived relation of adult community college students between quality of effort and outcome gains: adult students at one community college. Doctoral Dissertation, University of Missouri-Columbia, School of Education.
Pace, R., & Kuh, G. (2002). College student experiences questionnaire; India University.
Pascarella, E. T., & Terenzini, P. T. (1991). How college affects students. San Francisco: Jossey- Bass.
Ragan, L. C., Bigatel, P. M., & Dillon, J. M. (2012). From research to practice: towards an integrated and comprehensive faculty development program. Journal of Asynchronous Learning Network, 16(5), 71-86.
Rama, S. (2011). Professor's performance for effective teaching (Kosovo case). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 12, 117-121.
Rampai, N., & Sopeerak, S (2011). The development model of knowledge management via web based learning to enhance pre- service teacher's competence. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(3), 249-254.
Rauch, F., & Steiner, R. (2013). Competences for education for sustainable development in teacher education. CEPS Journal: Center for Educational Policy Studies Journal, 3(1), 9.
Robbins, S. B., Lauver, K., Le, H., Davis, S., Langley, R., & Carlstrom, A. (2004). Do Psychosocial and study skill factors predict college outcomes? A Meta-Analysis. Psychological Bulletin, 130(2), 261-288.
Rychen, D. S., & Salganik, L. H. (Eds.). (2003). Key competencies for a successful life and well-functioning society. Hogrefe Publishing.
Saleem, M. A., & Qureshi, M. I. (2011). Credentials and examination of the factors affecting the students’ academic achievement in higher education (a case study of universities in public and private sector at D.I.khan). Gomal University Journal of Research, 27(2), 74- 80.
Shoof, M. A., & Malik, M. S. (2001). Twenty-one century choice, preparation, development according to Islamic trends. Dar Al-Fikr Ela Raby, Cairo, Egypt, 49.
Sugumar, V. (2009). Competency mapping of teachers in tertiary education: ANNA University.
Thijs, J., & Fleischmann, F. (2015). Student–teacher relationships and achievement goal orientations: Examining student perceptions in an ethnically diverse sample. Learning and Individual Differences, 42, 53-63.
Turban, E., & Anderson, J. E, (2004). Decision support systems and intelligent systems. Pearson prentice-hall.
Williams, J. M. (2007). College Student Experiences Questionnaire Research Program. 47th Annual Forum of the Association for Institutional Research. Kansas City, MO.
Yeh, H. (2004). College student experiences among Asian international graduates students at the University of Denver. Doctoral Dissertation. University of Denver, College of Education.
Zhao, C. M., Golde, C. M., & McCormick. A. C. (2007). More than a Signature How Advisor Choice and Advisor Behavior Affect Doctoral Student Satisfaction. Journal of Further and Higher Education, 31(3), 263-281.
Zimnyaya, I. A. (2003). Key Competences as a New Paradigm of Education Result. Higher Education in Russia, 5, 42-43.