نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران،

چکیده

هدف این پژوهش ارائه مدلی برای چابک سازی ادارت آموزش و پرورش کشور در  یک مدل فرایندی بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی؛ از نظر روش جمع­آوری داده­ها توصیفی – پیمایشی و از نظر نوع داده، ترکیبی (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی بود. جامعۀ آماری بخش کیفی پژوهش، خبرگان جامعۀ علمی دانشگاهی و متخصصان آموزش و پرورش بودند و در بخش کمی شامل کلیه رؤسا و معاونان اداره آموزش و پرورش در مراکز استان‌های کشور به تعداد 42000 نفر بود. حجم نمونه در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه­گیری غیرتصادفی هدفمند و اصل اشباع نظری 10 نفر تعیین شد و در بخش کمی نیز با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای 527 نفر به عنوان نمونه تعیین شد. ابزار گردآوری داده­ها در بخش کیفی مصاحبه­های نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته 101 سوالی بود. برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوا و سازه استفاده شد که نتایج بیانگر روایی ابزار بود. برای سنجش پایایی مصاحبه از پایایی بازآزمون و روش توافق درون موضوعی استفاده شد؛ همچنین به منظور اطمینان از پایایی پرسشنامه از دو روش ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده شد که نتایج بیانگر پایا بودن ابزارها بود.روش تحلیل داده­ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد بود؛ همچنین در بخش کمی تحلیل داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون­های تحلیل عاملی (تاییدی و اکتشافی) و آزمون تی تک نمونه­ای) توسط نرم افزار Spss-V22 انجام شد. نتایج نشان داد ورودی مدل یعنی عوامل اثرگذار بر چابکی سازمانی عبارتند از فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات و سرمایه انسانی فرایند مدل یعنی مؤلفه‌های چابک سازی سازمانی عبارتند از سرعت، پاسخگویی، انعطاف پذیری و شایستگی خروجی مدل یعنی عوامل اثرپذیر از چابک سازی سازمانی عبارتند از رضایت شغلی، بهره وری و مزیت رقابتی ؛ براساس مؤلفه‌های شناسایی شده مدل چابک سازی سازمانی ارائه شد و برازش آن با استفاده از شاخص‌های مطلق، نسبی و تعدیل یافته مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاکی از برازش آن داشت؛ همچنین نتایج نشان داد وضعیت تمام مولفه‌های پژوهش در وضع موجود بالاتر از میانگین هستند.

کلیدواژه‌ها