نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

 هدف این پژوهش، طراحی برنامه درسی دورۀ کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه در ایران است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و منطبق با روش پژوهش بردی انتخاب شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیۀ دانشگاه‌هایی است که در سطح جهانی مجری برگزاری دورۀ کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه بودند. همچنین کلیه‌ی اساتید و متخصصان رشته‌های تکنولوژی آموزشی و روان‌شناسی و آموزش استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه تهران و سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی ایران در سال 1394، جامعه آماری در نظر گرفته شدند. نمونه آماری شامل 8 دانشگاه‌ از میان دانشگاه‌های معتبر امریکا است که در سطح جهانی مجری برگزاری دورۀ کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه هستند و همچنین 33 نفر از اساتید و متخصصان رشته‌های تکنولوژی آموزشی و روان‌شناسی و آموزش کوکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه تهران و سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی ایران به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسش‌نامه پژوهشگر ساخته به‌عنوان ابزار اندازه­گیری استفاده شد. بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده که حاصل نظرسنجی از متخصصان و بررسی برنامه درسی در این زمینه در سطح ملی و بین‌المللی بود، برنامه درسی دورۀ کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه تدوین گردید.

کلیدواژه‌ها

آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد. (1394). مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و­ فناوری.
اساسنامه سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی. (1370)، مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا، دوره 3، جلد 1، 540.
اسپاروهاک، آنی و هیلد، یسانی. (2007). فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه. ترجمه زارعی‌زوارکی و ولایتی، (1394). تهران: آوای نور.
افروز، غلامعلی. (1386). مقدمه‌ای بر روان‌شناسیو آموزش‌وپرورش کودکان استثنایی. تهران: دانشگاه تهران.
افروز، غلامعلی. (1379). مقدمه‌ای بر روان‌شناسیو آموزش‌وپرورش کودکان استثنایی. تهران: دانشگاه تهران.
افضل نیا، محمدرضا. (1384). طراحی و آشنایی با مراکز مواد یادگیری. تهران: سمت.
امیرتیموری، محمدحسن (1390). طراحی پیام‌های آموزشی. تهران: سمت
امیرتیموری، محمدحسن (1393). رسانه‌ها و محیط‌های آموزشی- یادگیری. تهران: سمت.
آقازاده، محرم؛ ترانه، امیرابراهیمی و احدیان، محمد. (1382). راهنمای روش‌های نوین تدریس برای آموزش و کارآموزی. تهران: آییژ.
بازرگان هرندی، عباس (1394). ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی. تهران: سمت.
به‌ پژوه، احمد. (1390). بازی‌های رایانه‌ای: راهنمای پدران و مادر. تهران: انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران.
به‌ پژوه، احمد. (1391). آموزش فراگیر؛ راهنمای عملی در حمایت از یادگیرندگان با توانایی‌های گوناگون. تهران: دانشگاه تهران.
بیابانگرد، اسماعیل. (1384). روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران: دوران.
پریچارد، آلن. (2007). تدریس اثربخش با فناوری‌های اینترنت. ترجمه زارعی زوارکی و دهقان‌زاده، (1394). تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
جعفرخانی، فاطمه. (1388) تأثیرچندرسانه‌ای بریادگیریویادداریدرسزبانانگلیسی دانش‌آموزانکم‌بیناپایةسوممقطعراهنمایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی.
جی.ورتز، مارگارت؛ کالاتا، ریچارد ا. و تامپکینز، جیمز آر. (2007). مبانی آموزش‌وپرورش کودکان استثنایی: آنچه معلمان باید درباره آموزش ویژه بدانند. ترجمه شریفی درآمدی، رونقی و صفریزدی، (1394). تهران: دانژه.
خان، بدرول. اچ. (2005). مدیریت یادگیری الکترونیکی. ترجمه قائنی و عبدحق، (1390). تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
دلاور، علی (1394). روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران: ویرایش.
دویران، عصمت. (1386). مقایسه اثربخشی چند رسانه‌ای‌های تعاملی و غیرتعاملی بر خود نظم دهی دانشجویان تربیت‌معلم زنجان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی.
ریو، هوک یونگ و پارسونز، میشل. (2009). یادگیری سیار نوین: فنون و فناوری‌ها. ترجمه زارعی زوارکی، ولایتی و موسی رمضانی، (1395). تهران: دنیای نور.
زارعی زوارکی، اسماعیل و جعفرخانی، فاطمه. (1388) چندرسانه‌ای آموزشی و نقش آن در آموزش ویژه. فصلنامه تعلیم و تربیت استثنایی، 98 و 99، 22-30.
زارعی زوارکی، اسماعیل و رضایی، عیسی. (1394). مطالعه تطبیقی سرفصل برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه. مجله پژوهش در نظام‌های آموزشی، 9(28)، 151-171.
زارعی زوارکی، اسماعیل؛ علیزاده، حمید؛ جعفرخانی، فاطمه (1391) تأثیر آموزش چندرسانه‌ای بر یادگیری درس زبان انگلیسی دانش‌آموزان کم‌بینا. فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، 1، 13-20.
زارعی زوارکی، اسماعیل و غریبی، فرزانه. (1391) تأثیر آموزشی چندرسانه‌ای بر میزان یادگیری و یادداری ریاضی دانش‌آموزان دختر کم‌توان ذهنی پایه چهارم شهر اراک. فصلنامه روان‌شناسی افراد استثنایی، 5(2)، 1-19.
زارعی زوارکی، اسماعیل و مرادی، رحیم. (1393). اختلالات طیف اوتیسم: مفاهیم نظریه‌ها و راهبردهای آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
زارعی زوارکی، اسماعیل و جعفر خانی، فاطمه. (1391). کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت حمایت از دانش‌آموزان با نیازهای آموزشی ویژه. فصلنامه تعلیم و تربیت استثنایی. 110، 45-56.
زارعی زوارکی، اسماعیل و جعفرخانی، فاطمه (1392). بررسی کاربرد تصویر در آموزش ویژه. فصلنامه تعلیم و تربیت استثنایی. 13(7)، 3-27.
زارعی زوارکی، اسماعیل. (1387). طراحی مراکز یادگیری بر اساس الگوی Assure. تهران: انتشارات رشد فرهنگ.
زنگنه، حسین. (1390). مبانی نظری و عملی تکنولوژی آموزشی. تهران: آوای نور.
سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی. (1392). نگاهی به عملکرد سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی در دو سال اخیر (سال‌های 90 الی 1392). تهران: فراز اندیش سبز
سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی. (1388). سند توسعه آموزش‌وپرورش استثنایی در برنامه پنج‌ساله پنجم. تهران. سازمان آموزش پرورش استثنایی.
سرداری، پروین. (1385). مقایسه تأثیر آموزش به کمک cdبرنامه‌های آموزشی تولیدشده در دفتر تکنولوژی آموزشی و روش سنتی، بر پیشرفت تحصیلی و یادداری درس جغرافیای سال اول راهنمایی مدارس غیرانتفاعی شهر تهران در سال تحصیلی 85- 1384. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1394). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1379). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری (چاپ چهارم). تهران: انتشارات آگاه.
سیف، علی‌اکبر. (1394). اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی (ویرایش ششم). تهران: دوران.
شورای عالی برنامه‌ریزی. (1364). مشخصات کلی، برنامه سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد کودکان استثنایی، کمیته برنامه‌ریزی علوم تربیتی، گروه علوم انسانی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
شورای عالی برنامه‌ریزی. (1372). مشخصات کلی، برنامه سرفصل دروس دوره کاردانی تربیت‌معلم رشته کودکان استثنایی (ناسازگار)، کمیته تخصص علوم تربیتی، گروه علوم انسانی.
شورای عالی برنامه‌ریزی. (1372). مشخصات کلی، برنامه سرفصل دروس دوره کاردانی تربیت‌معلم رشته کودکان استثنایی (نابینا و نیمه بینا)، کمیته تخصص علوم تربیتی، گروه علوم انسانی.
شورای عالی برنامه‌ریزی. (1372). مشخصات کلی، برنامه سرفصل دروس دوره کاردانی تربیت‌معلم رشته کودکان استثنایی (عقب‌مانده ذهنی)، کمیته تخصص علوم تربیتی، گروه علوم انسانی.
شورای عالی برنامه‌ریزی. (1372). مشخصات کلی، برنامه سرفصل دروس دوره کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش‌وپرورش کودکان عقب‌مانده ذهنی، کمیته برنامه‌ریزی علوم تربیتی، گروه علوم انسانی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
شورای عالی برنامه‌ریزی. (1378). مشخصات کلی، برنامه سرفصل دروس دوره دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، کمیته برنامه‌ریزی علوم تربیتی، گروه علوم انسانی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
عمادی، محمد. (1378). اصول ساخت نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای. تهران: نشر موسسه‌ی فرهنگی هنری دیباگران تهران.
فلوریان، لنی و هگارتی، جان. (2004). فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه. ترجمه زارعی‌زوارکی و جعفرخانی، (1391). تهران: آوای نور.
قاسمی پویا، اقبال. (1380). راهنمای عملی پژوهش در عمل. تهران: وزارت آموزش‌وپرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت.
کلارک، روت کالوین. (2008). یادگیری الکترونیکی و علم آموزش: راه‌کارهایی تأییدشده با پژوهش برای مصرف‌کنندگان و طراحان چندرسانه‌ای. ترجمه علی‌آبادی، اسکندری و کنعانی، (1393). تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
گ‍ری‍س‍ون دی‌. آر. و آن‍درس‍ون، ت‍ری. ‌(2003).‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ آل‍کت‍رونی‍کی‌ در ق‍رن‌ بی‍ست‌ و ی‍کم: م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و ع‍لمی. ترجمه زارعی‌زوارکی، ص‍ف‍ای‍ی‌م‍وح‍د، (1384). ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍ون‌.
لورین، دیمتریا و کول، انیس. (2015). فناوری و ارتباطات آموزشی: مسائل و نوآوری‌ها: فناوری برای دانش­آموزان دارای اختلال طیف اوتیسم. ترجمه زارعی زوارکی، شریفی درآمدی، مرادی و سالاری، (1395). تهران: آوای نور. (زیر چاپ).
لی، مال؛ وینزنرید، آرتور. (2009). فناوری آموزشی در مدارس: درس‌هایی که باید آموخت. ترجمه زارعی زوارکی، جنگی زهی شستان، اللهی و مرادی مخلص، (1395). تهران: رویه.
مارگارت جی.، ریچارد ا. و جیمز آر. (2007). مبانی آموزش‌وپرورش کودکان استثنایی: آنچه معلمان باید درباره‌یآموزش ویژه بدانند. ترجمه شریفی درآمدی، رونقی و صفر یزدی، (1390). تهران: دانژه.
م‍ک‌‌دون‍آل‍د، جانت.‌ (2006). راهنمای یادگیری و تدریس تلفیقی: در نظام آموزش حضوری و از راه دور. ترجمه زارعی زوارکی و صالحی، (1388). تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
ملکی، حسن. (۱۳۸۳). برنامه‌ریزی درسی (راهنمای عمل). تهران: مدرسه.
میچل، دیوید. (1388). فناوری کمکی برای دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه. ترجمه آناهیتا خضری. فصلنامه تعلیم و تربیت استثنایی، 98 و 99، 81-85.
نوروزی، داریوش و رضوی، سید عباس. (1390). اصول طراحی آموزشی. تهران: انتشارات سمت.
وستوود، پیتر. (2009). روش‌های تدریس برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه. ترجمه قربانعلی همتی علمدارلو و ستاره شجاعی، (1393). تهران: آوای نور.
ولایتی، الهه؛ زارعی زوارکی، اسماعیل و امیرتیموری، محمدحسن. (1392) تأثیر بازی رایانه‌ای آموزشی بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر کم‌توان ذهنی. فصلنامه افراد استثنایی، 3(9)، 111-128.
ولایتی، الهه؛ نیلی احمدآبادی، محمدرضا؛ زارعی زوارکی، اسماعیل و شریفی درآمدی، پرویز و سعدی پور، اسماعیل. (1395). تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی طراحی‌شده بر اساس نظریه‌ی بار شناختی بر یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی در درس علوم. مجله پژوهش در نظام‌های آموزشی، 34، 59-84.
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، فی‍ل‍ی‍پ.‌ (1988). فرهنگ توصیفی کودکان استثنایی: آموزش‌وپرورش، روان‌شناسی، توان‌بخشی و علوم وابسته. ترجمه به پژوه و همکاران، (1386). تهران: بعثت.
هاردمن، مایکل؛ جی. درو و آگن، وینستون. (2002). روان‌شناسی و آموزش کوکان استثنایی «جامعه مدرسه و خانواده». ترجمه حمید علیزاده، کامران گنجی، مجید یوسفی لویه و فریبا یادگاری، (1388). تهران: دانژه.
همتی علمدارلو، قربانعلی و شجاعی، ستاره. (1393). برنامه درسی برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه. تهران: آوای نور.
یلسن، ل‍ی‌ ب‍رت‍ل‍ن‍د. (1997). ک‍ودک‌ است‍ث‍ن‍ای‍ی‌ در ک‍لاس‌ ع‍ادی. ترجمه غلامعلی افروز و محمد میرنسب، (1379). تهران: نوادر.
Abeson, A., & Blacklow, J. (1971). Environmental Design: New Relevance for Special Education. Council for Exceptional Children.
Algozzine, B. & Ysseldyke, J. (2014). The Fundamentals of Special Education: A Practical Guide for Every Teacher. Inc publication. animatedtutor for vocabulary and language learning in children white autism journal of Autism and Developmental Disorder,33 ,653-672
Armstrong, F., & Moore, M. (Eds.). (2004). Action research for inclusive education: Changing places, changing practices, changing minds. Routledge.
Armstrong, F., Armstrong, D., & Barton, L. (Eds.). (2000). Inclusive education: policy, contexts and comparative perspectives. David Fulton Publishers.
Baine, D. (1982). Instructional design for special education. Educational Technology.
Boaventura, D. C. (2014). Assistive Technology Research, Practice, and Theory. IGI.
Bosseler, A., & Massaro, D. W. (2003). Development and evaluation of a computer.
Bouck, E. C. (2016). Assistive Technology. SAGE Publications.
Bruce, S. M., & Pine, G. J. (2010). Action Research in Special Education: An Inquiry Approach for Effective Teaching and Learning. Practitioner Inquiry Series. Teachers College Press. 1234 Amsterdam Avenue, New York, NY 10027.
C. Sik-Lányi, E.-J. Hoogerwerf, K. & Cudd, P. (2015). Assistive Technology: Building Bridges. IOS Press.
Cook, B. G., Tankersley, M., & Landrum, T. J. (Eds.). (2014). Special education past, present, and future: Perspectives from the field (Vol. 27). Emerald Group Publishing.
Crockett, J. B., & Kauffman, J. M. (2013). The least restrictive environment: Its origins and interpretations in special education. Routledge.
Dee, L. (2006). Improving Transition Planning For Young People With Special Educational Needs: For Young People with Special Educational Needs. McGraw-Hill Education (UK).
Dell, A. G., Newton, D. A., & Petroff, J. G. (2016). Assistive technology in the classroom: Enhancing the school experiences of students with disabilities, 3th edition. Pearson Education
Edyburn, D. L. (Ed.). (2015). Efficacy of Assistive Technology Interventions (Vol. 1). Emerald Group Publishing.
Elkins, D., ‎Pinder, D. (2015). E-Learning Fundamentals: A Practical Guide. American Society for Training & Development.
Emiliani, P. L., Burzagli, L., & Como, A. (Eds.). (2009). Assistive Technology from Adapted Equipment to Inclusive Environments: AAATE 2009 (Vol. 25). IOS Press.
Farrell, M. (2009). Foundations of special education: An introduction. John Wiley & Sons.
Federici, S. & Scherer, M. (2012). Assistive Technology Assessment Handbook. CRC.
Friend, M., & Bursuck, W. D. (2012).Including Students with Specail needs: a practical guide for classroom teachers. New jersey: pearson Edacation, Inc.
Galvin, J. C., & Scherer, M. J. (1996). Evaluating, Selecting, and Using Appropriate Assistive Technology. Aspen Publishers.
Gargiulo, R., & Metcalf, D. (2015). Teaching in today’s inclusive classrooms: A universal design for learning approach. Nelson Education.
Garrison, D. R. (2011). E-learning in the 21st century: A framework for research and practice. Taylor & Francis.
Hallahan, D. P., Kaffman, J. M., & Pullen, P. C. (2009). Exceptional learners11 th ed). Boston: Allyn & Bacon.
Hawking, S. W. (2004). Computer resources for people with disabilities: a guide to assistive technologies, tools and resources for people of all ages. Hunter house.
Hayes, G., Hirano, S., Marcu, G., Monibi, M., Nguyen, D., & Yeganyan, M. (2010). Interactive visual supports for children with autism. Personal and Ubiquitous Computing, 14, 663–683. doi:10.1007/s00779-010-0294-8. Hermelin, B., & O’Cononr, N. (1967).
Hokanson, B., Clinton, G., & Tracey, M. (Eds.). (2015). The Design of Learning Experience: Creating the Future of Educational Technology. Springer.
Holmes, B., & Gardner, J. (2006). E-learning: Concepts and practice. Sage.
Holtzman, W. H., & Messick, S. (1982). Placing children in special education: A strategy for equity. K. A. Heller (Ed.). National Academies.
Information Resources Management Association. (2014).Assistive Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. Information Science Reference.
Iskander, M. M. (2008). The Integration of Assistive Technology Within the Daily Educational Environment. ProQuest.
Khan, T. M. (2010), The effects of multimedia learning on children with different special education needs Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 4341–4345, Available online at www.sciencedirect.com.Kronenberger, W.G., Meyer, R.G. (2001). The child clinicians handbook (2ndEd.).
Koenig, A. J., & Holbrook, M. C. (2000). Foundations of Education: Instructional strategies for teaching children and youths with visual impairments (Vol. 2). American Foundation for the Blind.
Labon, D. (2000). Inclusive Education at Work: Students with Disabilities in Mainstream Schools. Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD Washington Center, 2001 L Street, NW, Suite 650, Washington.
Lewis, L. R.; Johnson, D. R. & Braddock, D, L. (2000). Participatory Evaluation for Special Education and Rehabilitation. AAMR.
Li, K. C., Wong, T. L., Cheung, S. K., Lam, J., & Ng, K. K. (Eds.). (2015). Technology in Education. Transforming Educational Practices with Technology: International Conference, ICTE 2014, Hong Kong, China, July 2-4, 2014. Revised Selected Papers (Vol. 494). Springer.
Lindberg, J. A., Kelley, D. E., Walker-Wied, J., & Beckwith, K. M. F. (2007). Common-sense classroom management for special education teachers, grades 6-12. Corwin Press.
Luiselli, J. K., & Fischer, A. J. (Eds.). (2016). Computer-assisted and web-based innovations in psychology, special education, and health. Computer-assisted and web-based innovations in psychology, special education, and health. Elsevier Science.
Martin-Denham, S. (Ed.). (2015). Teaching Children and Young People with Special Educational Needs and Disabilities. SAGE.
Mayer, R. (2001). Multimedia learning. Cambridg university press. United kingdom.
Mayer, R. E. (2003). The promise of multimedia learning: using the same instructional design methods across different media. Learning and instruction, 13(2), 125-139.
Mertens, D. M. (2003). Research and evaluation methods in special education. Corwin Press.
Mertens, D. M. (2014). Research and Evaluation in Education and Psychology: Integrating Diversity With Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods: Integrating Diversity With Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods. Sage Publications.
Miesenberger, K., Klaus, J., Zagler, W., & Karshmer, A. (Eds.). (2008). Computers Helping People with Special Needs: 11th International Conference, ICCHP 2008, Linz, Austria, July 9-11, 2008, Proceedings (Vol. 5105). Springer Science & Business Media.
Mitchell, D. R. (2004). Special educational needs and inclusive education: inclusive education (Vol. 2). Taylor & Francis.
Moore, M., & Calvert, S. (2000). Brief report: vocabulary acquisition for children with autism: teacher or campuuter instruchtion. Journal of autism and developmentaldisorder, 39, 357-362.
Morrissey, K. L. (2008). The effects of universal design for learning as a secondary support on student behaviors and academic achievement in an urban high school implementing primary level positive behavior support. ProQuest.
Morrow, L. M. (2008). Comprehension instruction: Research-based best practices. C. C. Block, & S. R. Parris (Eds.). Guilford Press.
Nach, E. J. (2009). Instructional use of research-based practices for students with autism spectrum disorder. ProQuest.
Oishi, M. M. K., Mitchell, I. M., & Van der Loos, H. M. (2010). Design and use of assistive technology: social, technical, ethical, and economic challenges. Springer Science & Business Media.
Ordóñez de Pablos, P. (Ed.). (2010). Technology Enhanced Learning for People with Disabilities: Approaches and Applications: Approaches and Applications. IGI Global.
Orey, M. & Branch, R. M. (2015). Educational Media and Technology Yearbook. Springer.
Paul, J. L. (Ed.). (1997). Foundations of special education: Basic knowledge informing research and practice in special education. Wadsworth Publishing Company.
Paulsen, M. B., & Smart, J. C. (Eds.). (2013). Higher education: Handbook of theory and research. Dordrecht: Springer.
Pfeiffer, S. I., & Reddy, L. A. (1999). Inclusion practices with special needs students: Theory, research, and application (Vol. 15, No. 1-2). Psychology Press.
Randolph, J. J. (2007). Multidisciplinary methods in educational technology research and development. HAMK Press/Justus Randolph.
Reigeluth, C. M. (Ed.). (2013). Instructional-design theories and models: A new paradigm of instructional theory (Vol. 2). Routledge.
Rumrill, P. D., Cook, B. G., & Wiley, A. L. (Eds.). (2011).  Research in special education: Designs, methods, and applications. Charles C Thomas Publisher.
Schmidt, C. (2008). Designing International Environmental Agreements: Incentive Compatible Strategies for Cost-effective Cooperation. Edward Elgar.
Shamir, A. & Margalit, M. (2015). Technology and Students with Special Educational Needs. Routledge.
Sharma, R. C., & Mishra, S. (2009). Multimedia as a Cross-Channel for Cultures and Languages. In Encyclopedia of Distance Learning, Second Edition (pp. 1461-1467). IGI Global.
Reigeluth, C. M., Beatty, B. J., & Myers, R. D. (2017). Instructional-Design Theories and Models, Volume IV: The Shift to Learner-Centered Instruction. Available on Taylor & Francis eBooks.
Wainer, A., & Ingersoll, B. (2010). The use of innovative computer technology for teaching social communication to individuals with autism spectrum disorders. Research in AutismSpectrum Disorders, 5(1), 96-107
Wehman, P. (2006). Life beyond the classroom: Transition strategies for young people with disabilities. Brookes Publishing Company. PO Box 10624, Baltimore, MD 21285.
Wehmeyer, M. L., Agran, M., & Hughes, C. (1998). Teaching self-determination to students with disabilities: Basic skills for successful transition. Paul H. Brookes Publishing Co., PO Box 10624, Baltimore, MD 21285-0624
Willis, J. (2008). Qualitative research methods in education and educational technology. IAP.
Ysseldyke, J. E., & Algozzine, R. (2006). The legal foundations of special education: A practical guide for every teacher (Vol. 2). Corwin Press.
 
آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد. (1394). مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و­ فناوری.
اساسنامه سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی. (1370)، مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا، دوره 3، جلد 1، 540.
اسپاروهاک، آنی و هیلد، یسانی. (2007). فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه. ترجمه زارعی‌زوارکی و ولایتی، (1394). تهران: آوای نور.
افروز، غلامعلی. (1386). مقدمه‌ای بر روان‌شناسیو آموزش‌وپرورش کودکان استثنایی. تهران: دانشگاه تهران.
افروز، غلامعلی. (1379). مقدمه‌ای بر روان‌شناسیو آموزش‌وپرورش کودکان استثنایی. تهران: دانشگاه تهران.
افضل نیا، محمدرضا. (1384). طراحی و آشنایی با مراکز مواد یادگیری. تهران: سمت.
امیرتیموری، محمدحسن (1390). طراحی پیام‌های آموزشی. تهران: سمت
امیرتیموری، محمدحسن (1393). رسانه‌ها و محیط‌های آموزشی- یادگیری. تهران: سمت.
آقازاده، محرم؛ ترانه، امیرابراهیمی و احدیان، محمد. (1382). راهنمای روش‌های نوین تدریس برای آموزش و کارآموزی. تهران: آییژ.
بازرگان هرندی، عباس (1394). ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی. تهران: سمت.
به‌ پژوه، احمد. (1390). بازی‌های رایانه‌ای: راهنمای پدران و مادر. تهران: انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران.
به‌ پژوه، احمد. (1391). آموزش فراگیر؛ راهنمای عملی در حمایت از یادگیرندگان با توانایی‌های گوناگون. تهران: دانشگاه تهران.
بیابانگرد، اسماعیل. (1384). روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران: دوران.
پریچارد، آلن. (2007). تدریس اثربخش با فناوری‌های اینترنت. ترجمه زارعی زوارکی و دهقان‌زاده، (1394). تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
جعفرخانی، فاطمه. (1388) تأثیرچندرسانه‌ای بریادگیریویادداریدرسزبانانگلیسی دانش‌آموزانکم‌بیناپایةسوممقطعراهنمایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی.
جی.ورتز، مارگارت؛ کالاتا، ریچارد ا. و تامپکینز، جیمز آر. (2007). مبانی آموزش‌وپرورش کودکان استثنایی: آنچه معلمان باید درباره آموزش ویژه بدانند. ترجمه شریفی درآمدی، رونقی و صفریزدی، (1394). تهران: دانژه.
خان، بدرول. اچ. (2005). مدیریت یادگیری الکترونیکی. ترجمه قائنی و عبدحق، (1390). تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
دلاور، علی (1394). روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران: ویرایش.
دویران، عصمت. (1386). مقایسه اثربخشی چند رسانه‌ای‌های تعاملی و غیرتعاملی بر خود نظم دهی دانشجویان تربیت‌معلم زنجان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی.
ریو، هوک یونگ و پارسونز، میشل. (2009). یادگیری سیار نوین: فنون و فناوری‌ها. ترجمه زارعی زوارکی، ولایتی و موسی رمضانی، (1395). تهران: دنیای نور.
زارعی زوارکی، اسماعیل و جعفرخانی، فاطمه. (1388) چندرسانه‌ای آموزشی و نقش آن در آموزش ویژه. فصلنامه تعلیم و تربیت استثنایی، 98 و 99، 22-30.
زارعی زوارکی، اسماعیل و رضایی، عیسی. (1394). مطالعه تطبیقی سرفصل برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه. مجله پژوهش در نظام‌های آموزشی، 9(28)، 151-171.
زارعی زوارکی، اسماعیل؛ علیزاده، حمید؛ جعفرخانی، فاطمه (1391) تأثیر آموزش چندرسانه‌ای بر یادگیری درس زبان انگلیسی دانش‌آموزان کم‌بینا. فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، 1، 13-20.
زارعی زوارکی، اسماعیل و غریبی، فرزانه. (1391) تأثیر آموزشی چندرسانه‌ای بر میزان یادگیری و یادداری ریاضی دانش‌آموزان دختر کم‌توان ذهنی پایه چهارم شهر اراک. فصلنامه روان‌شناسی افراد استثنایی، 5(2)، 1-19.
زارعی زوارکی، اسماعیل و مرادی، رحیم. (1393). اختلالات طیف اوتیسم: مفاهیم نظریه‌ها و راهبردهای آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
زارعی زوارکی، اسماعیل و جعفر خانی، فاطمه. (1391). کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت حمایت از دانش‌آموزان با نیازهای آموزشی ویژه. فصلنامه تعلیم و تربیت استثنایی. 110، 45-56.
زارعی زوارکی، اسماعیل و جعفرخانی، فاطمه (1392). بررسی کاربرد تصویر در آموزش ویژه. فصلنامه تعلیم و تربیت استثنایی. 13(7)، 3-27.
زارعی زوارکی، اسماعیل. (1387). طراحی مراکز یادگیری بر اساس الگوی Assure. تهران: انتشارات رشد فرهنگ.
زنگنه، حسین. (1390). مبانی نظری و عملی تکنولوژی آموزشی. تهران: آوای نور.
سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی. (1392). نگاهی به عملکرد سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی در دو سال اخیر (سال‌های 90 الی 1392). تهران: فراز اندیش سبز
سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی. (1388). سند توسعه آموزش‌وپرورش استثنایی در برنامه پنج‌ساله پنجم. تهران. سازمان آموزش پرورش استثنایی.
سرداری، پروین. (1385). مقایسه تأثیر آموزش به کمک cdبرنامه‌های آموزشی تولیدشده در دفتر تکنولوژی آموزشی و روش سنتی، بر پیشرفت تحصیلی و یادداری درس جغرافیای سال اول راهنمایی مدارس غیرانتفاعی شهر تهران در سال تحصیلی 85- 1384. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1394). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1379). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری (چاپ چهارم). تهران: انتشارات آگاه.
سیف، علی‌اکبر. (1394). اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی (ویرایش ششم). تهران: دوران.
شورای عالی برنامه‌ریزی. (1364). مشخصات کلی، برنامه سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد کودکان استثنایی، کمیته برنامه‌ریزی علوم تربیتی، گروه علوم انسانی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
شورای عالی برنامه‌ریزی. (1372). مشخصات کلی، برنامه سرفصل دروس دوره کاردانی تربیت‌معلم رشته کودکان استثنایی (ناسازگار)، کمیته تخصص علوم تربیتی، گروه علوم انسانی.
شورای عالی برنامه‌ریزی. (1372). مشخصات کلی، برنامه سرفصل دروس دوره کاردانی تربیت‌معلم رشته کودکان استثنایی (نابینا و نیمه بینا)، کمیته تخصص علوم تربیتی، گروه علوم انسانی.
شورای عالی برنامه‌ریزی. (1372). مشخصات کلی، برنامه سرفصل دروس دوره کاردانی تربیت‌معلم رشته کودکان استثنایی (عقب‌مانده ذهنی)، کمیته تخصص علوم تربیتی، گروه علوم انسانی.
شورای عالی برنامه‌ریزی. (1372). مشخصات کلی، برنامه سرفصل دروس دوره کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش‌وپرورش کودکان عقب‌مانده ذهنی، کمیته برنامه‌ریزی علوم تربیتی، گروه علوم انسانی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
شورای عالی برنامه‌ریزی. (1378). مشخصات کلی، برنامه سرفصل دروس دوره دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، کمیته برنامه‌ریزی علوم تربیتی، گروه علوم انسانی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
عمادی، محمد. (1378). اصول ساخت نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای. تهران: نشر موسسه‌ی فرهنگی هنری دیباگران تهران.
فلوریان، لنی و هگارتی، جان. (2004). فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه. ترجمه زارعی‌زوارکی و جعفرخانی، (1391). تهران: آوای نور.
قاسمی پویا، اقبال. (1380). راهنمای عملی پژوهش در عمل. تهران: وزارت آموزش‌وپرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت.
کلارک، روت کالوین. (2008). یادگیری الکترونیکی و علم آموزش: راه‌کارهایی تأییدشده با پژوهش برای مصرف‌کنندگان و طراحان چندرسانه‌ای. ترجمه علی‌آبادی، اسکندری و کنعانی، (1393). تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
گ‍ری‍س‍ون دی‌. آر. و آن‍درس‍ون، ت‍ری. ‌(2003).‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ آل‍کت‍رونی‍کی‌ در ق‍رن‌ بی‍ست‌ و ی‍کم: م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و ع‍لمی. ترجمه زارعی‌زوارکی، ص‍ف‍ای‍ی‌م‍وح‍د، (1384). ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍ون‌.
لورین، دیمتریا و کول، انیس. (2015). فناوری و ارتباطات آموزشی: مسائل و نوآوری‌ها: فناوری برای دانش­آموزان دارای اختلال طیف اوتیسم. ترجمه زارعی زوارکی، شریفی درآمدی، مرادی و سالاری، (1395). تهران: آوای نور. (زیر چاپ).
لی، مال؛ وینزنرید، آرتور. (2009). فناوری آموزشی در مدارس: درس‌هایی که باید آموخت. ترجمه زارعی زوارکی، جنگی زهی شستان، اللهی و مرادی مخلص، (1395). تهران: رویه.
مارگارت جی.، ریچارد ا. و جیمز آر. (2007). مبانی آموزش‌وپرورش کودکان استثنایی: آنچه معلمان باید درباره‌یآموزش ویژه بدانند. ترجمه شریفی درآمدی، رونقی و صفر یزدی، (1390). تهران: دانژه.
م‍ک‌‌دون‍آل‍د، جانت.‌ (2006). راهنمای یادگیری و تدریس تلفیقی: در نظام آموزش حضوری و از راه دور. ترجمه زارعی زوارکی و صالحی، (1388). تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
ملکی، حسن. (۱۳۸۳). برنامه‌ریزی درسی (راهنمای عمل). تهران: مدرسه.
میچل، دیوید. (1388). فناوری کمکی برای دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه. ترجمه آناهیتا خضری. فصلنامه تعلیم و تربیت استثنایی، 98 و 99، 81-85.
نوروزی، داریوش و رضوی، سید عباس. (1390). اصول طراحی آموزشی. تهران: انتشارات سمت.
وستوود، پیتر. (2009). روش‌های تدریس برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه. ترجمه قربانعلی همتی علمدارلو و ستاره شجاعی، (1393). تهران: آوای نور.
ولایتی، الهه؛ زارعی زوارکی، اسماعیل و امیرتیموری، محمدحسن. (1392) تأثیر بازی رایانه‌ای آموزشی بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر کم‌توان ذهنی. فصلنامه افراد استثنایی، 3(9)، 111-128.
ولایتی، الهه؛ نیلی احمدآبادی، محمدرضا؛ زارعی زوارکی، اسماعیل و شریفی درآمدی، پرویز و سعدی پور، اسماعیل. (1395). تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی طراحی‌شده بر اساس نظریه‌ی بار شناختی بر یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی در درس علوم. مجله پژوهش در نظام‌های آموزشی، 34، 59-84.
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، فی‍ل‍ی‍پ.‌ (1988). فرهنگ توصیفی کودکان استثنایی: آموزش‌وپرورش، روان‌شناسی، توان‌بخشی و علوم وابسته. ترجمه به پژوه و همکاران، (1386). تهران: بعثت.
هاردمن، مایکل؛ جی. درو و آگن، وینستون. (2002). روان‌شناسی و آموزش کوکان استثنایی «جامعه مدرسه و خانواده». ترجمه حمید علیزاده، کامران گنجی، مجید یوسفی لویه و فریبا یادگاری، (1388). تهران: دانژه.
همتی علمدارلو، قربانعلی و شجاعی، ستاره. (1393). برنامه درسی برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه. تهران: آوای نور.
یلسن، ل‍ی‌ ب‍رت‍ل‍ن‍د. (1997). ک‍ودک‌ است‍ث‍ن‍ای‍ی‌ در ک‍لاس‌ ع‍ادی. ترجمه غلامعلی افروز و محمد میرنسب، (1379). تهران: نوادر.
Abeson, A., & Blacklow, J. (1971). Environmental Design: New Relevance for Special Education. Council for Exceptional Children.
Algozzine, B. & Ysseldyke, J. (2014). The Fundamentals of Special Education: A Practical Guide for Every Teacher. Inc publication. animatedtutor for vocabulary and language learning in children white autism journal of Autism and Developmental Disorder,33 ,653-672
Armstrong, F., & Moore, M. (Eds.). (2004). Action research for inclusive education: Changing places, changing practices, changing minds. Routledge.
Armstrong, F., Armstrong, D., & Barton, L. (Eds.). (2000). Inclusive education: policy, contexts and comparative perspectives. David Fulton Publishers.
Baine, D. (1982). Instructional design for special education. Educational Technology.
Boaventura, D. C. (2014). Assistive Technology Research, Practice, and Theory. IGI.
Bosseler, A., & Massaro, D. W. (2003). Development and evaluation of a computer.
Bouck, E. C. (2016). Assistive Technology. SAGE Publications.
Bruce, S. M., & Pine, G. J. (2010). Action Research in Special Education: An Inquiry Approach for Effective Teaching and Learning. Practitioner Inquiry Series. Teachers College Press. 1234 Amsterdam Avenue, New York, NY 10027.
C. Sik-Lányi, E.-J. Hoogerwerf, K. & Cudd, P. (2015). Assistive Technology: Building Bridges. IOS Press.
Cook, B. G., Tankersley, M., & Landrum, T. J. (Eds.). (2014). Special education past, present, and future: Perspectives from the field (Vol. 27). Emerald Group Publishing.
Crockett, J. B., & Kauffman, J. M. (2013). The least restrictive environment: Its origins and interpretations in special education. Routledge.
Dee, L. (2006). Improving Transition Planning For Young People With Special Educational Needs: For Young People with Special Educational Needs. McGraw-Hill Education (UK).
Dell, A. G., Newton, D. A., & Petroff, J. G. (2016). Assistive technology in the classroom: Enhancing the school experiences of students with disabilities, 3th edition. Pearson Education
Edyburn, D. L. (Ed.). (2015). Efficacy of Assistive Technology Interventions (Vol. 1). Emerald Group Publishing.
Elkins, D., ‎Pinder, D. (2015). E-Learning Fundamentals: A Practical Guide. American Society for Training & Development.
Emiliani, P. L., Burzagli, L., & Como, A. (Eds.). (2009). Assistive Technology from Adapted Equipment to Inclusive Environments: AAATE 2009 (Vol. 25). IOS Press.
Farrell, M. (2009). Foundations of special education: An introduction. John Wiley & Sons.
Federici, S. & Scherer, M. (2012). Assistive Technology Assessment Handbook. CRC.
Friend, M., & Bursuck, W. D. (2012).Including Students with Specail needs: a practical guide for classroom teachers. New jersey: pearson Edacation, Inc.
Galvin, J. C., & Scherer, M. J. (1996). Evaluating, Selecting, and Using Appropriate Assistive Technology. Aspen Publishers.
Gargiulo, R., & Metcalf, D. (2015). Teaching in today’s inclusive classrooms: A universal design for learning approach. Nelson Education.
Garrison, D. R. (2011). E-learning in the 21st century: A framework for research and practice. Taylor & Francis.
Hallahan, D. P., Kaffman, J. M., & Pullen, P. C. (2009). Exceptional learners11 th ed). Boston: Allyn & Bacon.
Hawking, S. W. (2004). Computer resources for people with disabilities: a guide to assistive technologies, tools and resources for people of all ages. Hunter house.
Hayes, G., Hirano, S., Marcu, G., Monibi, M., Nguyen, D., & Yeganyan, M. (2010). Interactive visual supports for children with autism. Personal and Ubiquitous Computing, 14, 663–683. doi:10.1007/s00779-010-0294-8. Hermelin, B., & O’Cononr, N. (1967).
Hokanson, B., Clinton, G., & Tracey, M. (Eds.). (2015). The Design of Learning Experience: Creating the Future of Educational Technology. Springer.
Holmes, B., & Gardner, J. (2006). E-learning: Concepts and practice. Sage.
Holtzman, W. H., & Messick, S. (1982). Placing children in special education: A strategy for equity. K. A. Heller (Ed.). National Academies.
Information Resources Management Association. (2014).Assistive Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. Information Science Reference.
Iskander, M. M. (2008). The Integration of Assistive Technology Within the Daily Educational Environment. ProQuest.
Khan, T. M. (2010), The effects of multimedia learning on children with different special education needs Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 4341–4345, Available online at www.sciencedirect.com.Kronenberger, W.G., Meyer, R.G. (2001). The child clinicians handbook (2ndEd.).
Koenig, A. J., & Holbrook, M. C. (2000). Foundations of Education: Instructional strategies for teaching children and youths with visual impairments (Vol. 2). American Foundation for the Blind.
Labon, D. (2000). Inclusive Education at Work: Students with Disabilities in Mainstream Schools. Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD Washington Center, 2001 L Street, NW, Suite 650, Washington.
Lewis, L. R.; Johnson, D. R. & Braddock, D, L. (2000). Participatory Evaluation for Special Education and Rehabilitation. AAMR.
Li, K. C., Wong, T. L., Cheung, S. K., Lam, J., & Ng, K. K. (Eds.). (2015). Technology in Education. Transforming Educational Practices with Technology: International Conference, ICTE 2014, Hong Kong, China, July 2-4, 2014. Revised Selected Papers (Vol. 494). Springer.
Lindberg, J. A., Kelley, D. E., Walker-Wied, J., & Beckwith, K. M. F. (2007). Common-sense classroom management for special education teachers, grades 6-12. Corwin Press.
Luiselli, J. K., & Fischer, A. J. (Eds.). (2016). Computer-assisted and web-based innovations in psychology, special education, and health. Computer-assisted and web-based innovations in psychology, special education, and health. Elsevier Science.
Martin-Denham, S. (Ed.). (2015). Teaching Children and Young People with Special Educational Needs and Disabilities. SAGE.
Mayer, R. (2001). Multimedia learning. Cambridg university press. United kingdom.
Mayer, R. E. (2003). The promise of multimedia learning: using the same instructional design methods across different media. Learning and instruction, 13(2), 125-139.
Mertens, D. M. (2003). Research and evaluation methods in special education. Corwin Press.
Mertens, D. M. (2014). Research and Evaluation in Education and Psychology: Integrating Diversity With Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods: Integrating Diversity With Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods. Sage Publications.
Miesenberger, K., Klaus, J., Zagler, W., & Karshmer, A. (Eds.). (2008). Computers Helping People with Special Needs: 11th International Conference, ICCHP 2008, Linz, Austria, July 9-11, 2008, Proceedings (Vol. 5105). Springer Science & Business Media.
Mitchell, D. R. (2004). Special educational needs and inclusive education: inclusive education (Vol. 2). Taylor & Francis.
Moore, M., & Calvert, S. (2000). Brief report: vocabulary acquisition for children with autism: teacher or campuuter instruchtion. Journal of autism and developmentaldisorder, 39, 357-362.
Morrissey, K. L. (2008). The effects of universal design for learning as a secondary support on student behaviors and academic achievement in an urban high school implementing primary level positive behavior support. ProQuest.
Morrow, L. M. (2008). Comprehension instruction: Research-based best practices. C. C. Block, & S. R. Parris (Eds.). Guilford Press.
Nach, E. J. (2009). Instructional use of research-based practices for students with autism spectrum disorder. ProQuest.
Oishi, M. M. K., Mitchell, I. M., & Van der Loos, H. M. (2010). Design and use of assistive technology: social, technical, ethical, and economic challenges. Springer Science & Business Media.
Ordóñez de Pablos, P. (Ed.). (2010). Technology Enhanced Learning for People with Disabilities: Approaches and Applications: Approaches and Applications. IGI Global.
Orey, M. & Branch, R. M. (2015). Educational Media and Technology Yearbook. Springer.
Paul, J. L. (Ed.). (1997). Foundations of special education: Basic knowledge informing research and practice in special education. Wadsworth Publishing Company.
Paulsen, M. B., & Smart, J. C. (Eds.). (2013). Higher education: Handbook of theory and research. Dordrecht: Springer.
Pfeiffer, S. I., & Reddy, L. A. (1999). Inclusion practices with special needs students: Theory, research, and application (Vol. 15, No. 1-2). Psychology Press.
Randolph, J. J. (2007). Multidisciplinary methods in educational technology research and development. HAMK Press/Justus Randolph.
Reigeluth, C. M. (Ed.). (2013). Instructional-design theories and models: A new paradigm of instructional theory (Vol. 2). Routledge.
Rumrill, P. D., Cook, B. G., & Wiley, A. L. (Eds.). (2011).  Research in special education: Designs, methods, and applications. Charles C Thomas Publisher.
Schmidt, C. (2008). Designing International Environmental Agreements: Incentive Compatible Strategies for Cost-effective Cooperation. Edward Elgar.
Shamir, A. & Margalit, M. (2015). Technology and Students with Special Educational Needs. Routledge.
Sharma, R. C., & Mishra, S. (2009). Multimedia as a Cross-Channel for Cultures and Languages. In Encyclopedia of Distance Learning, Second Edition (pp. 1461-1467). IGI Global.
Reigeluth, C. M., Beatty, B. J., & Myers, R. D. (2017). Instructional-Design Theories and Models, Volume IV: The Shift to Learner-Centered Instruction. Available on Taylor & Francis eBooks.
Wainer, A., & Ingersoll, B. (2010). The use of innovative computer technology for teaching social communication to individuals with autism spectrum disorders. Research in AutismSpectrum Disorders, 5(1), 96-107
Wehman, P. (2006). Life beyond the classroom: Transition strategies for young people with disabilities. Brookes Publishing Company. PO Box 10624, Baltimore, MD 21285.
Wehmeyer, M. L., Agran, M., & Hughes, C. (1998). Teaching self-determination to students with disabilities: Basic skills for successful transition. Paul H. Brookes Publishing Co., PO Box 10624, Baltimore, MD 21285-0624
Willis, J. (2008). Qualitative research methods in education and educational technology. IAP.
Ysseldyke, J. E., & Algozzine, R. (2006). The legal foundations of special education: A practical guide for every teacher (Vol. 2). Corwin Press.