نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی ورزش دانشگاه علامه طباطبایی

2 گروه روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ایران

3 گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدفاز پژوهش حاضر مقایسه حرمت خود، منبع کنترل و کمال­گرایی در دانشجویان زن و مرد ورزشکار با دانشجویان زن و مرد غیر ورزشکار بود. روش پژوهش علی مقایسه‌ای بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان ورزشکار زن و مرد در دوازدهمین دوره المپیاد بازی‌های ورزشی در مردادماه سال 1393 در تهران بودند که از این تعداد 92 نفر به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و با 92 دانشجوی غیر ورزشکار زن و مرد دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبائی و قم، ازلحاظ متغیرهای جمعیت شناختی شامل سن، جنس، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل همتا شدند به­منظور جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه­های حرمت خود کوپر اسمیت (1967)، منبع کنترل نوویکی و استریکلند (1973) و آزمون کمال­گرایی مثبت و منفی تری-شورت و همکاران (1995) استفاده شد. تحلیل واریانس دوعاملی چند متغیری نشان داد که بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار، در متغیرهای منبع کنترل و حرمت خود تفاوت معناداری وجود دارد؛ اما در مقایسه جنسیتی، زنان و مردان تنها در متغیر منبع کنترل تفاوت معنادار دارند. بررسی تعامل گروه با جنسیت نیز نشان داد که بین زنان و مردان ورزشکار در مقایسه با زنان و مردان غیر ورزشکار تنها در متغیر منبع کنترل تفاوت معنادار وجود دارد. تفاوت معناداری بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران و زنان و مردان و همچنین تعامل ورزشکاری و جنس در خصوص متغیر کمال‌گرایی مشاهده نشد (05/0P<). با توجه به یافته فوق به نظر می‌رسد تأثیر ورزش در بالا بردن حرمت خود در دانشجویان نه‌تنها در مواجهه آنان با مشکلات و شکست‌ها می‌تواند مفید باشد بلکه تأثیر به سزایی در تعاملات بهینه آنان دارد.

کلیدواژه‌ها

ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد. (1384). آزمون‌های روان‌شناختی. چاپ اول. تهران: باغ رضوان.
بشارت، محمد علی. (1382). قابلیت اعتماد و اعتبار مقیاس کمال‌گرایی مثبت و منفی. مجله علوم روان‌شناختی، 8، 359-346
بشارت، محمد علی. (1383). بررسی رابطة کمال‌گرایی و حرمت خود در دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی. فصلنامه روان‌شناسانایرانی، 1(1)، 21-30.
برومند، مهدی. (1380). بررسی عملی بودن اعتبار و روایی و هنجاریابی آزمون عزت‌نفس کوپر اسمیت در شهرستان اسلام‌شهر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده روان‌شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
حاجلو، نادر؛ صبحی قراملکی، ناصر و محمدی، عیسی. (1392). تأثیر کمال‌گرایی بر روی تجربه غرور و عزت‌نفس. مجله علوم رفتاری، 7، 2، 108-101
حمایت‌طلب، رسول؛ بزازان، صدیقه و لحمی، ریحانه. (1382). مقایسه میزان شادکامی و سلامت روانی دانشجویان دختر ورزشکار با غیر ورزشکار دانشگاه‌های تهران و پیام نور. حرکت، 18، 140-131.
خورند، محمد تقی. (1383). مقایسه حرمت خود دانشجویان دختر ورزشکار با غیر ورزشکار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی. حرکت، 21، 174-161
رحیمی بانیانی، ع. (1381). م‍ق‍ای‍س‍ه‌ حرمت خود‌ و م‍رک‍ز ک‍نت‍رل‌ دانش‌آموزان ش‍رکت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ و غ‍ی‍ر ش‍رکت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ در ب‍رنام‍ه‌ه‍ای‌ اوقات‌ ف‍راغ‍ت‌ کانون‌های ورزشی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
غفاری، فاطمه؛ فتوکیان، زهرا و مظلوم، سید رضا. (1386). تأثیر برنامه ورزشی منظم گروهی بر حرمت خود دانشجویان پرستاری. مجله علوم پزشکی بابل، 9(1)، 57-52.
فرخی، احمد؛ متشرعی، ابراهیم؛ زیدآبادی، رسول؛ آقاسی، سمیرا و پارسا، غلامرضا. (1392). تعیین روایی و اعتبار نسخه فارسی کمال‌گرایی ورزشی در جامعه ورزشکاران ایران. رشد یادگیری حرکتی ورزشی، 11، 76-55.
کوزه چیان، هاشم؛ نوروزی سید حسینی، رسول و مرادی، حدیث. (1391). مقایسه حرمت خود و رضایت از زندگی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تربیت مدرس. مطالعه مدیریت ورزشی، 14، 76-61.
Armstrong, L., Phillips, J., & Saling, L. (2000). Potential determinants of heavier internet usage.International Journal of Human–Computer Studies, 53, 537–550.
Baumeister, R. F., Campbell, J. K., Krueger, J. I., & Vohs, K. D., (2003). Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? Psychology Science Public Interest, 4, 1 –44.
Besser, A., Flett, G. L., & Hewitt, P. L. (2010). Perfectionistic self-presentation and trait perfectionism in social problem-solving ability and depressive symptoms. Journal of Applied Social Psychology, 40(8), 2121-2154.
Certel, Z., Aksoy, D., Caliskan, E., Lapa, T. Y., Ozcelik, M. A., & Celik,G. (2013). Research on Self-esteem in Decision Making and Decision-making Styles in Taekwondo Athletes. Journal of Procedia- Social and Behavioral Sciences, 93, 1971-1975.
Chang, E. C., Sanna, L. L., Chang, R., & Bodem, M. R. (2008). A preliminary look at loneliness as a moderator of the link between perfectionism and depressive and anxious symptoms in college students: Does being lonely make perfectionistic strivings more distressing? Behaviour Research and Therapy, 46, 877-886.
Chugh, G. D., Kalw, R. K., & Jha, P. C. (2012). Locus of control of cricket players. SPORT - Science & Practice, 2(5), 29-38.
Coopersmith, S. (1967). The antecedents of self-esteem. San Francisco: Freeman.
Enns, M. W., Cox, B. J., & Clara, I. (2002). Adaptive and maladaptive perfectionism: Developmental origins and association with depression proneness. Personality and Individual Differences, 33, 921-935.
Eren, E. (2006). Örgütsel Davran ve Yönetim Psikolojisi. Stanbul: Beta BasmYayn.
Eum, K., & Rice, K. G. (2010). Test anxiety, perfectionism, goal orientation, and academic performance. Anxiety, Stress, & Coping, 24(2), 167-178.
Gallucci, N. T. (2008). Sport psychology: Performance enhancement, performance inhibition, individuals, and teams. New York, NY: Psychology Press.
Gasic Pavisic, S., Jaksimovic, S., & Janjetovic, D. (2006). General self-esteem and locus of control of young sportsmen. Institute for Educational Research, Belgrade, 38(2), 385-400.
Griffin, M. & Kirby, SH. (2007). The Effect of Gender in Improving Body Image and Self Esteem. Journal of Sport Psychology, 9(32), 83-92.
Haidar, I. Z. & Naeem, M. M. (2013). Locus of Control in Graduation Students. International Journal of Psychological Research, 6(1), 15-20.
Jurado-Garcia, P. J., Gueda-Delgado, J. C., Ramirez-Llanes, L., Mondaca-Fenandez, F., & Benavides-Pando, E.V. (2017). Locus of Control in Mexican University Students Comparisons by Gender. European Scientific Journal, 13(2), 2235-242.
Kearns, H., Forbes, A., & Gardiner, M. (2007). A cognitive behavioural coaching intervention for the treatment of perfectionism and self-handi­capping in a non-clinical population. Behaviour Change, 24(3), 157–172.
Lefcourt, H. M., Von Baeyer, C. L., Ware, E. E. y. & Cox, D. J. (1979). The multidimensional-multi attributional causality scale: The development of a goal specific locus of control scale. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue comedienne des sciences du comportment, 11(4), 286.
Levenson, H. (1973). Multidimensional locus of control in psychiatric patients. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 4, 397-404.
Locke, E. A. & Latham, G. P. (1990). A theory of goal setting and task performance. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
Longbottom, J. L., Grove, J. R., & Dimmock, J. A. (2012). Trait Perfectionism, Self-determination, and Self-presentation Processes in Relation to Exercise Behavior. Psychology of Sport and Exercise, 13(2), 224-235. doi: 10.1016/j.psychsport.2011.11.003.
McPherson, A. & Martin, C. R. (2017). Are there gender differences in locus of control specific to alcohol dependence? Journal of Clinical Nursing, 26(1-2), 258-265.
Montes-Hidalgo, J. y. & Tomás-Sábado, J. (2016). Autoestima, resiliencia, locus de control y riesgo suicida en estudiantes de enfermería. Enfermería Clínica, 26(5). 248-252.
Mutlu, T., Balbag, Z., & Cemerk, F. (2010). The role of self-esteem, locus of control and big five personality traits in predicting hopelessness. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 1788–1792.
Ng, T. W. H., Sorensen, K. L., & Eby, T. l. (2006). Locus of control at work: a Meta-analysis. Journal of organizational Behaviour, 27(8),1057-1087.
Nowicki, S., & Strickland, B. R. (1973). A locus of control scale for children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 40(1), 148-154.
O'Connor, R. C., Rasmussen, S., & Hawton, K. (2010). Predicting Depression, Anxiety and Self-harm in Adolescents: The role of Perfectionism and Acute Life Stress. Behaviour Research and Therapy, 48(1), 52-59. doi: 10.1016/j.brat.2009.09.008
Pruessner, J. C., Baldwin, M. W., Dedovic, K., Renwick, R., Mahani, N. K., Lord, C., Meaney, M., & Lupien, S. (2005). Self-esteem, locus of control, hippocampal volume, and cortisol regulation in young and old adulthood. NeuroImage, 28, 815 – 826.
Rodríguez-Marín, J. y. & Inglés, C. J. (2011). Diferencias de sexo ycurso en autoatribuciones académicas de estudiantes universitarios. Revista Mexicana de Psicología, 28(2), 173-181.
Saadat, M., Ghasemzadeh, A., Karami, S., & Soleimani, M. (2012). Relationship between self-esteem and locus of control in Iranian University students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 31, 530-535.
Sagone, E. & De Caroli, M. E. (2014). Locus of control and academic self-efficacy in university students: the effects of Self-concepts. Journal of Procedia - Social and Behavioral Sciences, 114, 222 – 228.
Sagone, E. y. & De Caroli, M. E. (2014). Locus of control and academic self-efficafy in universitary students: the effects of self-concepts. Social and Behavioral Sciences, 114, 222-228.
Samaei, L., Nobakht Ramezani, Z., & Hosseini Semnani, A. S. (2012). Relationship between locus of control (internal-external) and a feeling of the loneliness between athletic and non-athletic girl. European Journal of Experimental Biology, 2(5), 1862-1867.
Sidhu, A. & Arora, A. K. (2017). A study of passion and locus of control among athletes and non-athletes. International Journal of Yoga, Physiotherapy and Physical Education, 2(5), 222-223.
Smith, M. M., Sherry, S. B., Chen, S., Saklofske, D. H., Mushquash, Ch., Flett, G. L., & Hewitt, P. L. (2017). The perniciousness of perfectionism: A meta-analytic review of the perfectionism–suicide relationship. Journal of Personality, 1-27. 10.1111/jopy.12333.
Suárez-Álvarez, J., Pedrosa, I., García-Cueto, E. y. & Muñiz, J. (2016). Locus of control revisited: development of a new bi-dimensional measure. Anales de psicología, 32(2), 578-586.
Swinny, J. E. (1992). Self- esteem, Locus of control and perceived health statues in African-American with cancer. The University of Texas, AZ STIN, 48(22), 118-123.
Terry-Short, L. A., Owe, R. G., Slade, P. D., & Dewey, M. E. (1995). Positive and Negative Perfectionism Scale. Personality and Individual Differences, 18, 663-668.
Watson, J. C. (2016). The Effect of Athletic Identity and Locus of Control on the Stress Perceptions of Community College Student-Athletes. Community College Journal of Research and Practice, 40 (9), 729-738.
Zaidi, I. H. y. & Mohsin, M. N. (2013). Locus of Control in Graduation Students. International Journal of Psychological Research, 6(1), 15-20.