نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

چکیده

هدف از پژوهش حاضر دستیابی به معنای ذهنی دانشجویان و درک آن‌ها از دانشگاه پیش از ورود به این محیط بوده است؛ بنابراین از روش پدیدارشناسی استفاده شد و با انجام مصاحبه‌های عمیق با ۵۳ دانشجوی دوره کارشناسی دانشگاه تهران از دانشکده­های علوم اجتماعی، فنی-مهندسی-علوم پایه، حقوق و علوم سیاسی، ادبیات و علوم انسانی و هنرهای زیبا به تحلیل اطلاعات پرداخته شد. نتیجه تحقیق، توصیفی سیستماتیک از معنای ذهنی دانشجو نسبت به دانشگاه ایرانی بوده است. برقراری ارتباط با سایر دانشجویان و ایجاد اکیپ­های دوستانه و تعاملات با جنس مخالف و افرادی از شهرهای دیگر و فرهنگ­های مختلف و گذران اوقات فراغت و زمان­های خارج از کلاس درس با آن‌ها، ازجمله ادراکات بسیاری از دانشجویان بوده است. دانشجویان می­خواهند با ورود به دانشگاه بزرگ و جامع در پایتخت پایگاه اجتماعی خود را بالاتر ببرند و کسب اعتبار کنند. با تمام نارضایتی­ها از خوابگاه، معنی ذهنی مثبتی که از آن در تصور دانشجو وجود دارد این است که زندگی در خوابگاه می­تواند سبب بالا بردن مهارت­هایی در فرد شود ازجمله کسب استقلال فردی، یادگیری مدیریت مالی، تقویت تعاملات اجتماعی، شناخت از خود و سازگاری با محیط. تعداد کمی از دانشجویان، معنای کسب مهارت در دانشگاه برای اشتغال در آینده را در ذهن داشتند.

کلیدواژه‌ها

سروش، مصطفی. (۱۳۹۳) عوامل مؤثر بر تقاضای اجتماعی دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی.
غیاثی ندوشن، سعید. (۱۳۹۵) بررسی انتظارات دانشجویان از دانشگاه و سنجش میزان برآورده شدن آن. طرح پژوهشی. دانشگاه علامه طباطبائی.
فراستخواه، مقصود. (۱۳۹۴) تجربه‌های زیسته و ادراک‌شده دانشجویان مطالعه موردی یک دانشگاه ایرانی. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 7(۲)، ۲۵-۵۳.
قانعی راد، محمد امین، طباطبائی، سیده مرجان. (۱۳۹۵) جنسیت و فضای مفهومی دانشگاه (مطالعه‌ای در بین دانش‌آموزان شهرهای تهران، قم، کاشان و قائم‌شهر). فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، ۸(۱)، ۲۰-۳۸.
قلی پور، آرین، محمد اسماعیلی، ندا و قلی پور، فتانه. (۱۳۸۹). مدیریت هویت: شناسایی راهکارهای تقویت هویت اجتماعی زنان در نهادهای آموزشی. فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، ۸(۱۴۰)، ۱۲۱-۱۴۰.
کرسول، ج. (۱۳۹۱) پویش کیفی و طرح پژوهش، ترجمه حسن دانایی‌فرد و حسین کاظمی. تهران: صفار.
محمدی روزبهانی، کیانوش و طارمی، ابوالفضل. (۱۳۸۴). عوامل انگیزشی داوطلبان برای ورود به دانشگاه. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۱۱(۴)، ۱۰۳-۱۲۶.
هندریکسون، رابرت ام.؛ ان لان، جیسون.؛ تی هریس، جیمز. و دورمن، ریچادر آج. (۱۳۹۵). راهبری و رهبری علمی در نظام آموزش عالی، ترجمه سعید غیاثی ندوشن و رضا مهدی. تهران: نشر ویرایش.
یمنی دوزی سرخابی، محمد و ثمری، عیسی. (۱۳۸۹) تصویر دانشجویان از دانشگاه پیام نور و کارکردهای آن (مورد دانشگاه پیام نور مرکز تهران). فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، ۳(۳)، ۱-۳۸.
Anderson, P. (2002). Choice: can we choose it?. In Gender and choice in education and occupation (pp. 153-173). Routledge.
Brinkworth, R., McCann, B., Matthews, C., & Nordström, K. (2009). First year expectations and experiences: Student and teacher perspectives. Higher Education, 58(2), 157-173.
Colaizzi, P. F. (1978). Psychological research as the phenomenologist views it. In R. vaile & M.king (Eds.), Existential phenomenological alternatives for psychology (pp. 48-71). New York: oxford university press.
Canton, E., Venniker, R., Jongbloed, B. W., Koelman, J., van der Meer, P., & Vossensteyn, J. J. (2001). Higher education reform: getting the incentives right. Sdu Uitgevers.
Davis, H. D., Noland, D., & Deato, N. (2001). Novel approaches to college choice: A survey of postsecondary opportunities. In Annual Meeting of the Association Research.
Furberg, E. (2011). how do students' perceptions of their education change over time? Sweden: Umeå University, Umea School of Business.
Giorgi, A. (Ed.). (1985). Phenomenology and psychological research. Pittsburgh, PA: Duquesne university press.
Lobo, A., & Gurney, L. (2014). What did they expect? Exploring a link between students expectations, attendance and attrition on English language enhancement courses. in Journal of Further and Higher Education, 38(5), 730–54.
Maxwell, G., Cooper, M., & Biggs, N. (2000). How people choose vocational education and training programs: social, educational and personal influences on aspiration. National Centre for Vocational Education Research.
Money, J., Tracy, F., Hennessy, C., Nixon, S., & Ball, E. (2016). Student expectations: what is university really about? Innovations in Practice, 10(2), 82-87.
Morey, A. I. (1971). Image and selection; An examination of the images of three university of California campuses. paper presented at the meeting of the California education research association, an Diago, Calif, April, 29-30.
Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. Thousand Oaks, CA: sage.
Paull, M., Omari, M., MacCallum, J., Young, S., Walker, G., Holmes, K., ... & Scott, R. (2017). Matching expectations for successful university student volunteering. Education+ Training, 59(2), 122-134.