نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

نگرانی در زمینه وانمود پذیری شاخص‌های شخصیتی بعد از ظهور آزمون‌های شخصیتی به وجود آمده است. در این زمینه هدف پژوهش حاضر مقایسۀ رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و مطلوبیت اجتماعی در دانشجویان با پاسخ‏های وانمود و صادقانه بود. روش پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه‌ای بود که تعداد 235 دانشجو به‌صورت در دسترس، پرسشنامه‌های تحقیق را تکمیل کردند. شرکت‌کنندگان به‌صورت تصادفی در دو گروه صادقانه و وانمود قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها در پژوهش حاضر از پرسشنامه‌های شخصیتی نئو (1992) و مطلوبیت اجتماعی کراون و مارلو (1960) استفاده شد. یافته‌ها نشان داد بین ابعاد شخصیتی و مطلوبیت اجتماعی رابطه وجود دارد و این رابطه در بین دو گروه وانمود و صادقانه معنادار نیست؛ بنابراین می‌توان گفت باید روش‌هایی را برای کنترل روش‌شناسی اثر محتمل مطلوبیت اجتماعی در مطالعات با مدل پنج عامل شخصیتی انجام دهیم.

کلیدواژه‌ها

انیسی، جعفر؛ مجدیان، محمد؛ جوشن لو، محسن؛ گوهری کامل، زهرا. (1390). اعتبار و روایی فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو در دانشجویان. مجله علوم رفتاری، 18، 361-356.
گروسی فرشی، میر تقی. (۱۳۸۰). رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت. تبریز: جامعه پژوه.
گنجی، حمزه. (1384). ارزشیابی شخصیت. تهران: ساوالان.
Bäckström, M., Björklund, F., & Larsson, M. R. (2009). Five-factor inventories have a major general factor related to social desirability which can be reduced by framing items neutrally. Journal of Research in Personality, 43(3), 335-344.
Biderman, M. D., & Nguyen, N. T. (2004). Structural equation models of faking ability in repeated measures designs. Paper presented at the 19th Annual Society for Industrial and Organizational Psychology Conference, Chicago, IL.
Biderman, M. D., & Nguyen, N. T. (2009). Measuring faking propensity. Paper presented at the 24th Annual Society for Industrial and Organizational Psychology Conference, New Orleans, LA.
Biderman, M. D., Nguyen, N. T., Mullins, B., & Luna, J. (2008). A method factor predictor of performance ratings. Paper pres
Biderman, M.D. Nguyen, N. T., & Cunningham, C. J. L. (2011). A method factor measure of self-concept. Paper presented at the 26th Annual Society for Industrial and Organizational Psychology Conference, Chicago, IL.
Block, J. (1995). A contrarian view of the five-factor approach to personality description. Psychological Bulletin, 117, 187–215.
Briggs, K. C., & Myers, I. B. (1998). Myers-Briggs Type Indicator Form M. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press
Christiansen, N. D., Rozek, R. F., & Burns, G. (2010). Effects of social desirability scores on hiring judgments. Journal of Personnel Psychology, 9(1), 27-39.
Costa, P. T., Jr. (1996). Work and personality: Use of the NEO-PI-R in industrial/organizational psychology. Applied Psychology: An International Review, 45, 225–241.
Ellingson, J. E., Sackett, P. R., & Connelly, B. S. (2007). Personality assessment across selection and development contexts: Insights into response distortion. Journal of Applied Psychology, 92(2), 386-395.
Ellingson, J. E., Sackett, P. R., & Hough, L. M. (1999). Social desirability corrections in personality measurement: Issues of applicant comparison and construct validity. Journal of Applied Psychology, 84(2), 155-166.
Ellingson, J. E., Smith, D., & Sackett, P. R. (2001). Investigating the influence of social desirability on personality factor structure. Journal of Applied Psychology, 86(1), 122133.
Goffin, R. D., & Boyd, A. C. (2009). Faking and personality assessment in personnel selection: Advancing models of faking. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 50(3), 151160.
Goffin, R. D., & Christiansen, N. D. (2003). Correcting Personality Tests for Faking: A Review of Popular Personality Tests and an Initial Survey of Researchers. International Journal of Selection and Assessment, 11(4), 340-344.
Griffith, R. L., & Peterson, M. H. (2008). The failure of social desirability measures to capture applicant faking behavior. Industrial and Organizational Psychology: Perspectives on Science and Practice, 1(3), 308-311.
Hartman, R. S. (1973). Hartman Values Profile. Knoxville, TN: Robert S. Hartman Institute. Heggestad, E. D., Morrison, M., Reeve, C. L., & McCloy, R. A. (2006). Forced-choice assessments of personality for selection: Evaluating issues of normative assessment and faking resistance. Journal of Applied Psychology, 91(1), 9-24.
Hough, L. M. (1998). Effects of intentional distortion in personality measurement and evaluation of suggested palliatives. Human Performance, 11(2-3), 209-244.
Hough, L. M., & Oswald, F. L. (2008). Personality testing and industrialorganizational psychology: Reflections, progress, and prospects. Industrial and Organizational Psychology, 1, 272–290.
Hough, L. M., Eaton, N. K., Dunnette, M. D., Kamp, J. D., & McCloy, R. A. (1990). Criterion-related validities of personality constructs and the effect of response distortion on those validities. Journal of Applied Psychology, 75(5), 581-595.