نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد روان‏شناسی تربیتی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش عزت نفس و پیشینۀ تحصیلی در عملکرد تحصیلی است. به همین منظور از میان دانشجویان دانشگاه­های شهر تهران، 522 دانشجو به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش در این مقاله پرسشنامه عملکرد تحصیلی (EPT) فام وتیلور (1999) و  پرسشنامه عزت­نفس آیزنک است. همچنین از میانگین نمرات ترم قبل دانشجویان به عنوان شاخص پیشینه تحصیلی استفاده شد. تحلیل آماری داده­ها با استفاده از نرم افزار SPSS نشان داد که: رابطۀ معنادار و منفی بین عزت­نفس وعملکرد تحصیلی و پیشینۀ تحصیلی و عملکرد تحصیلی وجود دارد؛ همچنین جنسیت در رابطه بین عزت­نفس و پیشینۀ تحصیلی با عملکرد تحصیلی، تأثیرگذار نیست و وجود رابطه معنادار بین عزت­ نفس و زیرمقیاس‏های عملکرد تحصیلی تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

اسلامی نسب، علی. (1373). روان‏شناسی اعتماد به نفس. تهران: انتشارات مهرداد.
بیابانگرد، اسماعیل. (1370). بررسی رابطه بین مفاهیم منبع کنترل، عزت نفس وپیشرفت تحصیلی پسران سال سوم  دبیرستانهای تهران در سال 70-69. پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
بیابانگرد، اسماعیل. (1376). روش‏های افزایش­عزت­نفس درکودکان­ونوجوانان. تهران: ا­نتشارات انجمن اولیا ومربیان.
بیابانگرد؛ اسماعیل. (1384). رابطه میان عزت نفس، انگیزه پیشرفت وپیشرفت تحصیلی در دانش‏آموزان سال سوم دبیرستان های تهران. مجله مطالعات روان‏شناختی دانشکده علوم تربیتی وروان‏شناسی دانشگاه الزهرا، 1، 4و5، 144-131.
پوراحسان، سمیه(1387). فرا تحلیلی بر پایان‏نامه­های انجام­شده در حوزۀ عزت­نفس در دانشگاه­های شهر تهران از سال 72-87. پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
پورشافعی، هادی. (1377). بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت. پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
تمنایی فر، محمدرضا؛ صدیقی ارفعی، فریبرز؛ سلامی محمدآبادی، فاطمه. (1389). رابطه هوش هیجانی، خودپنداره وعزت­نفس با پیشرفت تحصیلی. مجله راهبردهای آموزشی، 16، 2، 99-113.
جلالی، سهیلا. (1386). رابطه هوش وعزت نفس با اضطراب امتحان.ناشر: خانه کتاب.تهران
حسینی نسب، داود.،وجدان پرست، حسین. (1381). بررسی رابطه بین عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پایه وعلوم انسانی مراکز تربیت معلم. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، 45، 183و184، 101-126.
درتاج، فریبرز. (1383). بررسی تأثیر شبیه سازی ذهنی فرآیندی وبرآیندی در بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان، ساخت وهنجاریابی آزمون عملکرد تحصیلی.پایان‏نامه دکترا، دانشگاه علامه طباطبائی.
راثی، مهدی. (1382). بررسی رابطه گرایش دینی با عزت نفس وخودکارامدی در بین دانش‏آموزان سال دوم دبیرستان شهر تبریز. پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
رحیمی، فاطمه. (1379).بررسی علل اضطراب دانش‏آموزان دورۀ متوسطه و پیش دانشگاهی (دختر و پسر) شهرستان شهرضا در سال تحصیلی 79-78. طرح پژوهشی کاربردی. مرکز تحقیقات علوم رفتاری.
زارع، نجف.، دانش­پژوه، فرح.، امینی، مرضیه.، رازقی، محسن.، فلاح­زاده، محمد حسین. (1386). رابطه وضعیت تحصیلی با سلامت عمومی و عزت نفس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 7، 1، 59-67.
صبری نظرزاده، راشین؛ میردورقی، فاطمه؛ کارشکی، حسین. (1389). بررسی رابطه خودکارامدی وعزت نفس با سلامت روان در دانشجویان. اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت.
طادی، کتایون. (1377). بررسی ارتباط عزت نفس ومیزان فراگیری مهارت‏های مراقبت از خود در نوجوانان پسر 11تا 15ساله مبتلا به فلج مغزی در مرکز بهزیستی کودکان ونوجوانان استان تهران. پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی. (1387). بررسی رابطه میزان عزت نفس وترتیب تولد در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد. فصلنامه تازه­ها و پژوهش‏های مشاوره، 7، 26، 127-117.
لشکری پور، کبری؛ بخشایی، نور محمد؛ سلیمانی، محمدجواد. (1385). بررسی ارتباط بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی در دانش‏آموزان مقطع راهنمایی شهر زاهدان. مجله طبیب شرق، 8، 4، 253-259.
لواسانی ، مسعود.؛ دراتی، کمال. ( 1383). رابطه ویژگی های فردی و خانوادگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان روان‏شناسی و علوم تربیتی دانشگام تهران. مجله روان‏شناسی و علوم تربیتی ، 34 ،  2، 1-21.
مجتهدی ملکی، محترم. (1377). بررسی رابطه اضطراب امتحان ومعدل دانش‏آموزان وتأثیر روش شناخت درمانی بر کاهش میزان اضطراب امتحان دانش‏آموزان دختر سال سوم. پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
مرادی، مریم؛ جعفری، سید ابراهیم؛ عابدی، محمدرضا. (1384). شادمانی و شخصیت: بررسی مروری. مجله تازه­های علوم شناختی، 7، 2، 60-71.
مظلومی محمودآباد، سیدسعید؛ مهری، علی؛ مروتی شریف­آباد، محمدعلی. (1385). ارتباط بین اعتماد به نفس و خودکارامدی با رفتارهای بهداشتی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی. مجله دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی،3، 2.
مفتاح، سیمین. (1381). رابطه کمرویی وعزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دوم راهنمایی شهر تهران. پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
موسوی، معصومه؛ حق شناس، حسن؛ علیشاهی، محمدجواد؛ نجمی، بدرالدین. (1387). اضطراب امتحان و برخی عوامل فردی- اجتماعی مرتبط به آن در دانش‏آموزان دبیرستانی شهر شیراز. مجله تحقیقات علوم رفتاری. دوره 6، شماره1. صص 25-17.
نبوی، سیدصادق. (1376). بررسی ارتباط عزت نفس با اضطراب امتحان در دانش‏آموزان پایه دوم دبیرستان­های شهر تهران. پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
نیکنام، ندا. (1386). بررسی مقایسه­ای میزان اضطراب امتحان، عزت نفس و خلاقیت دانش‏آموزان در ارزشیابی  واقعی وسنتی. پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان.
 Baumeister, R. E., Tice, D. M. & Hutton, D. G. (1989). Self-presentational motivations and personality differences in self-esteem. Journal of Personality, 57, 547-579.
Baumeister, R.F., Campbell, J.D., Krueger, J.I.,Vohs, K.D.(2003). Dose high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healther lifestyles? Journal of Psychological Science In The Public Interest, 4, 1-44.
Busato, V. V., Prins, F. J., Elshout, J. J., & Hamaker, C. (2000). Intellectual ability, learning style, achievement motivation and academic success of psychology students in higher education. Personality and Individual Differences, 29, 1057–1068.
Chamorro, T. P, Furnham, A. (2002). Personality traits and academic examination performance. Journal of Personality, Vol 17, Issue 3: pp. 237-250.
Ferrari, A. R. (1991). Self-handicapping by procrastinators: Protecting social-esteem, self-esteem or both? Journal of Research in personality, 25, 245-261.
Ferrari, J.R., Johnson, J.L., & McCown, W.G. (1995). Procrastination and task avoidance. New York, N.Y.: Plenum Press.
Ferrari, J.R., Tice, D.M. (2000). Procractination as a self handicap for men and women: A task avoidance strategy in laboratory setting. Journal of Reaserch in Personality, 34, 73-83.
Joyce, E. B., Meredith, A. V. (2007). Personality and Emotional Performance: Extra version, Neuroticism, and self-monitoring. Journal of Occupational Health Psychology. Vol 12, Issue 2, pp: 177-192.
Kernis, M. H., Brockner, J., & Frankel, B. S. (1989). Self-esteem and reactions to failure. Journal   of Personality and Social Psychology, 57(4), 707-714.
Leon, L. C., Matthews, L. R. (2010). Self-esteem Theories: Possible explanations for poor interview performance for people experiencing unemployment. Journal of Rehabilitation, 76(1), 41-50.
Leondari, A., & Gonida, E. (2007). Predicting academic self-handicapping in different age groups: The role of personal achievement goals and social goals. British Journal of Educational Psychology, 77, 595-611 .
Naderi, H., Kumar,V., Abu Talib, M. Redzuan, M., Juhari, R.B., Mansor, M.B.,Yousefi, F.(2009). Memory as mediator between test anxiety and academic achievement in high school students. European Journal of Scientific Research, 35, 2, 274-280.
Ross, C.E. Broh, B.A. )2000). The roles of self-esteem and the sence of personal control in the academic achievement process. Sociology of Education ; 73(4): 270-84.
Tice, D. M. (1991). Esteem protection or enhancement: self- handicapping motives and attributes differ by trait self- esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 60 (5), 711- 725.
Tice, D. M., & Baumeister, R., F. (1990). Self- esteem, self- handicapping and self- presentation: The strategy of inadequate practice. Journal of Personality, 58 (2), 443- 464.
Tobias, S. (1985). Overcoming Math Anxiety. New York: Norton.
Vogg, P.R., Papsdorf, J. D. (1995). In C.D. Spielberger and P.R. Vagg (Eds). Test Anxiety Theory      Assessment, and Treatment. Washington, DC: Taylor and Francis, Vol. 9, pp. 183-194.