نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری

2 دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه تهران

4 دانشجوی کارشناس ارشد روان‏شناسی و دبیر آموزش و پرورش ایلام

چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان دانشگاه ایلام در فعالیت‌های فوق برنامه به اجرا درآمده است. حجم نمونۀ پژوهش 150 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌‌ای با انتساب متناسب تعیین شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از صاحبنظران و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. مقدار آلفای کرونباخ به دست آمده برای گویه‌ها 78 درصد به دست آمد که نشان‏دهندۀ قابل قبول بودن پایایی پرسشنامه‌ها برای انجام پژوهش بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد و از معیارهایی مانند میانگین و تحلیل عاملی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل، محل تولد با میزان مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های فوق برنامه هیچ گونه رابطۀ معنی‌داری وجود ندارد. اما بین میزان درآمد ماهانۀ دانشجویان و میزان مشارکت آنان در فعالیت‌های فوق برنامه رابطه‌ا‌ی منفی (معکوس) و معنی‌دار وجود دارد همچنین چهار عامل شخصیتی ـ روانی، ماهیتی، ارتباطی‌ـ زمانی و عامل مدیریتی به عنوان عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان دانشگاه ایلام در برنامه‌های فوق برنامه استخراج شدند.

کلیدواژه‌ها

باقرزاده، ف. حمایت طلب، ر و متقی پور، م. (1380). بررسی علل عدم شرکت دانش‏آموزان دختر مقطع متوسطه در فعالیت‌های ورزشی فوق برنامه. مجله حرکت، شماره 11، صص 31-23.
جهان بخش، ا. (1378).بررسی شیوه گذران اوقات فراغت دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن در واحد دهاقان. معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان.
چوبینه، سیروس. حمیدی، مهرزاد. (1379). طرح تحقیق.
رحمانی، ا. پور رنجبر، م. و بخشی نیا، ط. (1384). بررسی و مقایسه نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه‌های زنجان با تأکید بر نقش تربیت بدنی و ورزش. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، صص 216-209.
عسکریان مصطفی.(1373). جایگاه تربیت بدنی و ورزش در اوقات فراغت دانش‏آموزان ، اولین کنگره علمی ورزش مدارس کشور در اصفهان. انتشارات معاونت مطالعات اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش.
محمدی، مجید.(1378). درآمدی بر رفتارشناسی سیاسی دانشجویان در ایران امروز. تهران: کویر، صص51-48.
Beatty, and et al.(1994). A corss National study of Leisure Activities. Journal of cross- Cultural Psychology, 1994, 25 (3).
Eyler, A., Brownson, R., King. A Brown, D., et al. (2006). Phsical activity and women in the United States: An overview of health Prevalence. and interventionopportunities. Women and Health; 26: 27 - 50.
Findley, Jerry Scott.(1999). An analysis of Student activity divisons in Washington state four –year universities (Nontrasitional  students). Dissertation 1999 Seattle University. 9135969 Umi Database.
Kenyon, G. S., and McPherson, B. D. (2004). Becoming involved in physical activity and sport: A process of socialization. In Pysical Activity: Human Growth and Development, ed. G. L. Rarick; 303 - 332.
Sallis, J.F., Hovell, M. F., Hofstetter, C. R. (2007). Predictors of adoption and maintenance of vigorous physical activity in men and women. Preventive Medicine; 21: 237 - 251.
Snyder, E., Spreitzer, E. (2003). Social Aspects of Sport. Prentice - Hall,
Englewood Cliffs, N. J. 89.
Spreitzer, E., Snyder, E. (2008). Socialization into sport: An exploratory pathanalysis. Research Quarterly; 47: 238 – 245
Shaw, M. S., Dawson, .D (2001). Purposive leisure: Examining Parental
Discourses on Family Activities,Leisure sciences; 23 (4): 217-231.
King, A., Blair, S., Bild. D. Dishman, R., et al. (1999). Determinants of physicalactivity and interventions in adults. Medicine and Science in Sports andExercise, 24: s221-s223.