نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی

چکیده

چکیده
نیا پژوهش با هدف بررسی رابطۀ یریمد ت اطلاعات و ابعاد سازمان با ی بهـره ور ی در شـبک ۀ مشـاوران
ادیبن شه دی و امور یا ثارگران انجام شده است. جامع نیاۀ پـژوهش کل ۀیـ مشـاوران مشـغول بـه کـار در
سازمان ادیبن شه دی و امور یا ثارگران و مدارس شاهد یش راز هستند که در سال تحص یلی 1389 در محـل
خدمت خود در حال فعالیت بودند و تعداد آنها 102 نفر است برای تحل لی و پاسخ گویی بـه سـ ؤالات
پژوهش از روشها ی آماری کای اسکور، یفر دمن و تحل لی رگرسیون چند متغ ریـ ی اسـتفاده شـد . نیبـ
اهمیت مؤلفهها ی بعد ساختار ی در افزایش بهرهور ی تفاوت معنیدار در سطح 0001/0
 
نیب اهمیت ؤم ها لفه ی بعد محتوایی در افـزا یش بهـره وری زیـ ن تفـاوت معنـ یدار در سـطح 0001/0<p
مشاهده شد. اهمیت یریمد ت اطلاعات در افزایش بهرهور ی در سطح در 0001/0
 
همچن نی ضریب تعیی ه ب ن دست آمده برای متغیرها ی ابعاد سازمان و ی یریمد ت اطلاعـت در یپـ ش نـ یب ی
بهرهوری شبک ۀ مشاوران در سطح 0001/0
 
سازمان ی با توجه به اولویتهای مشخص شده پیادهساز ی شوند و همچنین سیستم مـد یریت اطلاعـات
یزن در ینا شبکه اعمال شود.

کلیدواژه‌ها

حسینی بیرجندی، سید مهدی(1385) : راهنمایی و مشاوره تحصیلی، انتشارات سمت.
حسن زاده، محمد.1382.مدیریت اطلاعات و دانش(رویکرد مقایسه‌ای).اطلاع شناسی2(5و6):8-17.
دلاور، علی (1385). روش تحقیق در روان‏شناسی و علوم تربیتی. چاپ دهم ، تهران: نشر ویرایش .
شکوهی، غلامحسین.(1367).تربیت و مراحل آن.انتشارات آستان قدس رضوی.
صافی ، احمد(1384). اصول و فنون راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی، انتشارات رشد.
کسرایی، احمدرضا و علی رحیمی، محمد مهدی(1388). بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و اثر بخشی ارتباطات در سازمان بازنشستگی کشوری از منظر کارکنان. فصلنامه بصیرت، سال شانزدهم، 44.پاییز، 1388.
نکویی مقدم محمود، حسن زاده علی، یزدی فیض آبادی وحید( 1387). بررسی رابطهٔ استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت و ساختار سازمانی در ادارات دولتی شهر کرمان. مدیریت اطلاعات سلامت .1387  .(1)5 :
Koonts , Harold .1993; Management: A global perspective. Mc Graw hill publicher .
Robbins,Stephen. .1996; Essentials of organizational behavior.Prentice Hall international inc .
Scott,Richard 1981; Organizations : Rational ,natural and open system .Prentice – Hall.
Rivera, William M., M. Kalim Qamar and L. Van Crowder.2002; Agricultural and rural extension worldwide: Options for institutional reform in the developing countries. Rome: FAO