نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده
این مطالعه با هدف بررسی و مقایسۀ تأثیر آموزش های شناختی و فراشناختی در یادگیری درس آمار
توصیفی با توجه به رویکردهای مطالعه در دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی انجام شد. طی یک
مطالعۀ آزمایشی به منظور بررسی تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر عملکرد حل مس ئله در درس
آمار توصیفی به روش نمونه گیری تصادفی تعداد 80 دانشجوی رشته های روانشناسی علوم تربیتی که
برای نخستین بار اقدام به اخذ این درس کرده بودند، انتخاب شدند. از این تعداد، 40 نفر در گروه گواه
و 40 نفر در گروه آزمایش قرار گرفتند. پرسشنامۀ رویکردهای مطالعه نیز توسط هر یک از خردهگروهها
تکمیل شد. پس از پایان این مدت آزمونی با سؤالات یکسان از مباحث تدریس شده از هر دو گروه
با روش آماری تحلیل واریانس یک SPSS آزمایش و کنترل گرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزار
راهه و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین
و کنترل وجود دارد (F=39/ و 235 p<0/ گروه آموزش فراشناختی به خصوص به شکل گروهی ( 0005
و همچنین مشخص شد، افرادی که سبک مطالعۀ راهبردی دارند، صرف نظر از نوع گروهی که در آن
قرار گرفته بودند، همبستگی بالاتری با نمرة درس آمار به دست آوردند.

کلیدواژه‌ها

جوادی، مرضیه؛ کیوان آرا، محمود؛ یعقوبی، مریم؛ حسن زاده، اکبر. عبادی، زهرا(1389). رابطه بین آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، پاییز 1389 ;10(3)3254:تا246.
سیف، علی اکبر. (1376). روش‏های یادگیری و مطالعه، چاپ دوم، تهران : انتشارات دوران
سیف، علی اکبر؛ فتح آبادی، جلیل. (1387). رویکردهای مطالعه و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی،جنسیت و مدت تحصیل دانشجویان در دانشگاه. دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار/دانشگاه شاهد/اسفند1387/سال پانزدهم/شماره33.
صالحی، رضا; فرزاد، ولی الله '' مطالعه رابطه فراشناخت و ادراک یادگیری با عملکرد یادگیری زبان انگلیسی " مجله روان‏شناسی 27/سال هفتم، شماره 3 /پاییز 1382.
صالحی ،رضا '' مطالعه رابطه فراشناخت و ادراک یادگیری با عملکرد یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان مراکز پیش دانشگاهی شهرستان یزد در سال تحصیلی 79-1388 " پایان نامه کارشناسی ارشد .
فولادچنگ، محبوبه و رضویه، اصغر (1376). تأثیر پردازش فراشناختی بر عملکرد حل مسئله، ارائه شده در پنجمین کنگره  پژوهشهای روان شناسی و روان پزشکی در ایران، اسفندماه.
کارشکی،حسین(1381).تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بردرک مطلب دانش آموزان.مجله روان‏شناسی21/سال ششم،شماره1.
متولی ، محمد حسین. (1376). تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر درک مطلب و سرعت یادگیری دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد روان‏شناسی تربیتی. دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
Atkinson, R.C. & R.M. Shiffrin (1968)., " Human Memory : EProposed System and its Control Processes" In K.E.Spence & I.T. Spence (Eds), Psycology of Learning and Motivation, New York : Academic, Vol.2, pp.89-195.
Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall.
Belmont, I.M. & E.C. Butterfild(1969)., " The Relations of Short-Term Memory to Development and Behavior ; New York : academic, Vol.4, pp 28-82.
Bransford, J.D., A.L. Brown & R.R. Cocking (Eds.) (۱۹۹۹); How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School; Washington, D.C: National Research Council, Committee on Developments in the Science of Learning National Academy Press.
Cai, J. (1992). A Protocol analytic of metacognitin in mathematical problem solving. Paper presented at the 1992 annual meeting of the American Educational Research Assocoation.
Cross,D.R. & Pariss , S.G. (1988). Developmental and  instructional analyses of childrens metacognition and reading comprehention. Journal of Educational Psychology, 80, 131- 142.
Schneider, W. (2008). The development of metacognitive knowledge in children and adolescents: Major trends and implications for education. Mind, Brain, and Education 2(3), 114-121.,
Eisenberg, N. (2010). Self-Regulation and School Readiness. Early Educationand Development, 21(5), 681-698.
Entwistle, N.J,& Ramsden, P. (1983). Understanding student learning. London: Croom Helm.
Entwistle, N., Tait, H., & McCune ,V. (2000). Patterns of response to an approaches to studying inventory across contrasting groups and contexts. European Journal of Psychology of Education, 15(1), pp:33-48.
Flavell, J. H., & Miller, P. (1998). Social cognition. In W. Doman (Series Ed.) & D. Kuhn & R. Siegler (Vol. Eds.), Handbook of  child psychology : Vol. 2 Cognition. Perception and language (5th ed., pp. 951 - 898). New York : Wily.
King , A. (1991). Effects of training in strategic questioning on childrens problem solving performance. Journal of Educational Psycology, 317-330.
Lai.R Emily Metacognition: A Literature Review ,Research Report April 2011.
Livigston J.A .(1997).Meta cognition:An overview.journal of Reading Vol.15, 110-123.
Marton,F., and Saljo,R.(1976). On qualitative differences in learning: Outcome and process. British Journal of Educational Psychology, 46: 4-11.
Mc Care,R.R., &Costa,P.T.Jr.(1987). Validation of the five–factor model of personality across instruments and observers. Journal of personality and social psychology, 52,pp:81-90.
 
Mevarech, Z.R., & Kramarski, B. (1997). IMPROVE : A multidimentional method for teaching mathematics in heterogenous classrooms. Educational Research Journal, 34, 365-394.
Montague, M. (1996). Assessing mathematical problem solving. Learning Disabilities : Research & Practice, 11, 238-248.
Newstead, S.E. (1992). A study of two "quick – and – easy" methods of assessing individual differences in student learning. British Journal of Educational psychology, 62, pp:299-312.
Palinscar, A. S. & Brown, A. L. (1984). Reciprdcal teaching of comprehention fostering and comprehention monitoring activities. Cognition and Instruction, 1, 117 – 175.
Perkins, D. (۱۹۹۵); Outsmarting IQ: The Emerging Science of Learnable Intelligence; New York: Free Press.
Ray, K, & Smith, M. C. (2010). The kindergarten child: What teachers and administrators need to know to promote academic success in all children. Early Childhood Education Journal, 38(1), 5-18.
Sadler–smith,E. (1997). "Learning style": Frame Works and instruments. Educational psychology, 17 (1&2), pp:51-63.
Schoenfeld, A. H. (1985). Mathematical problem solving. Academic press, Orlando, Florida.
Smith,S.N., &Miller,R.J.(2005). Learning Approaches: Examination type, discipline of study, and gender. Educational psychology, vol.25,No.1, pp:43-53.
Smith, B.L., J. MacGregor, R.S. Matthews & F. Gabelnick (۲۰۰۴); Learning Comminities; San Fransico: Jossey- Bass, pp. ۹۷-۱۲۸.
Schraw, G., Crippen, K. J., & Hartley, K. (2006). Promoting self-regulation in science education: Metacognition as part of a broader perspective on learning. Research in Science Education, 36, 111-139.
Vaidya. S.R. (1999). Metacognitive learning strategies for students with learning disabilities. Education, v. 120, il, p186.