نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

3 کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده

هدف از این تحقیق، ارائه این عوامل در قالب یک مدل و بیان ارتباط می ان این عوامل است . تحقیقات
گوناگونی در مورد عوامل تأثیرگذار بر تمایل دانشجویان به ادامۀ به کارگیری این سیستم ها انجام شده است
که در هر یک از این تحقیقات، عوامل مختلفی در نظر گرفته شده است . پس از مطالعه ادبیات موضوع و
مدلهای ارائه شده در تحقیقات قبلی، عوامل مهم تر، استخراج شده و مدلی ارائه شده است. مدل حاصل در
طی چند مرحله و با در نظر گرفتن نظر تعدادی از خبرگان، تغییر یافته و در نهایت، مدل نهایی ار ائ ه شده
است. به منظور اعتبار سنجی مدل پیشنهادی تحقیق، پرسشنامهای طراحی شد . دانشجویان دانشگاه علم و
صنعت ایران به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند . پرسشنام ۀ طراحی شده بین دانشجویان دوره های
یادگیری الکترونیکی این دانشگاه توزیع شد. نتایج حاصل نشان میدهد که ارتباطی بسیار قوی بین رضایت و
تمایل به ادامۀ به کارگیری سیستم یادگیری الکترونیکی وجود دارد. همچنین، به نظر میرسد در کشور ما در
حال حاضر فنّاوری، بعدی است که بیشترین اهمیت را داشته و رضایت از آن بیشترین تأثیر را بر تمایل افراد
به ادامه به کارگیری سیستم یادگیری الکترونیکی دارا است.

کلیدواژه‌ها

کریندوف، کلوس (1383). تحلیل محتوا، مبانی روش شناسی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی
Zhang, D., Nunamaker, J. F. (2003). Powering e-learning in the new millennium: an overview of e-learning and enabling technology. Information Systems Frontiers, 5(2) ,207–218.
Strother, J. (2002). An assessment of the effectiveness of e-learning in corporate training Programs. International review of research in open and distance learning, 3, 53-70.
Levy, Y. (2007). Comparing dropouts and persistence in e-learning courses. Computers and Education, 48, 185-204.
Pituch, K.A., Lee, Y.K.(2006). The influence of system characteristics on e-learning use. Computers & Education, 47, 222–244.
Hong, K.S. (2002). Relationships between students’ and instructional variables with satisfaction and learning from a Web-based course. Internet and Higher Education, 5,267–281.
Young, A., Norgard, C. (2006). Assessing the quality of online courses from the students’Perspective. Internet and Higher Education, 9, 107-115.
Harper, K.C., Chen, K., Yen, D.C. (2004). Distance learning,virtual classrooms,and teaching pedagogy in the Internet environment. Technology in Society, 26, 585–598.
Northrup, P. T. (2002). Online learners' preferences for interaction. Quarterly Review of Distance Education, 32, 219–226.
McVay Lynch, M. (2002). The online educator: A guide to creating the virtual classroom. London: RoutledgeFalmer
Swan, K., Shea, P., Fredericksen, E., Pickett, A., Pelz,W., Maher, G. (2000). Buildingknowledge building communities: Consistency, contact and communication in the virtual classroom. Journal of Educational Computing Research, 234, 359–383.
Daugherty, M., Funke, B. L. (1998). University faculty and student perceptions of webbased instruction.Journal of Distance Education, 13(1).
 Lao, T., Gonzales, C. (2005). Understanding online learning through a qualitative description of professors and students' experiences. Journal of Technology and Teache Education, 133, 459–474
O'Malley, J., McGraw, H. (1999). Students perceptions of distance learning, online learning and the traditional classroom. Online Journal of Distance Learning Administration, 2(4).
Roca, J.C., Chiu, C.M., Martinez, F.J. (2006). Understanding e-learning continuance intention: An extension of the Technology Acceptance Model. Human-Computer Studies, 64, 683–696
Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3) , 318–339.
Borotis, S.A., Poulymenakou, A. (2004). E-Learning Readiness Components: Key Issues to Consider Before Adopting e-Learning Interventions. In eLearn 2004 Conference Proceedings, 1622-1629.
Swan, K., Shea, P., Fredericksen, E., Pickett, A., Pelz,W., Maher, G. (2000). Building knowledge building communities: Consistency, contact and communication in the virtualclassroom. Journal of Educational Computing Research, 234, 359–383
Xenos, M. (2004). Prediction and assessment of student behavior in open and distanceeducation in computers using Bayesian networks. Computers & Education, 43(4) , 345–359.