نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

2 عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشجوی دکترای دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده


در مطالعۀ حاضر، علاوه بر مرور ادبیات مربوط به خصوصیسازی آموزش عالی، عملکرد آن با استفاده
از متون نظری و نیز پرسش از رؤسا و مدیران دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی
غیر انتفاعی کشور بررسی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که به طور کلی روند خصوصی-
سازی آموزش عالی در ایران بسیار شبیه سایر بخش هاست و دارای ویژگ یها ی زی ر است : بدون
حضور بخش خصوصی واقعی در کنار نقش گسترده بخش دولتی و شبه دولتی در آن، بدون رقابت ،
بدون آزادسازی بازار، بدون چارچوبهای نظارت و ارزیابی کیفیت، بدون حضور مؤسسات خارج ی،
بدون حمایتهای مالی و قانونی از بخش خصوص ی واقع ی، بدون مبا نی نظر ی و نی ز استفاده از
خصوصیسازی به عنوان ابزار گسترش آموزش عالی تنها در جهت پاسخگویی به فشارها ی ناش ی از
تقاضای اجتماعی ورود به آموزش عالی. در پایان نیز پیشنهادهایی برای اجرای صحیح خصوصیسازی
آموزش عالی در کشور ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

ابراهیمی، یزدان (1375). خصوصی‌سازی آموزش عالی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
رفعت جاه، مریم (1378). بررسی جایگاه آموزش عالی خصوصی در نظام آموزش عالی کشور (طرح تحقیقاتی)، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی،
روشن، احمدرضا(1387). بررسی تحقق اصل 44 قانون اساسی در آموزش عالی(طرح تحقیقاتی)، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی
سانیال، بیکاس سی(1379). نوآوری در مدیریت دانشگاهی-مترجمان: ویدا میری و عبدالرحیم نوه ابراهیم، انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
طباطبایی یزدی، رویا (1385). الزامات، روش‌ها و مصارف درآمدی خصوصی‌سازی – مرکز پژوهش‌های مجلس
مالجو ،محمد(1381). اعتراض جامعه مدنی به مثابه بدیلی برای سیاست خصوصی سازی در ایران، فصلنامۀرفاه اجتماعی، سال دوم، شمارۀ6
نورشاهی، نسرین. (1387). بررسی شاخص های کمی و کیفی آموزش عالی و مقایسه آن با سطوح بین المللی(طرح تحقیقاتی)، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
وندر هوون، رولف و سیراتسکی، جورج،(1377). درس‌هایی از خصوصی‌سازی، مترجم: علی دینی، انتشارات سازمان برنامه و بودجه
Barr Nickolas  and Iain Crawford(2005) - Financing Higher Education -Routledge press.
Kikery, Sunita and Nellis, John (2004) – An Assessment of Privatization – The World Bank Research observer, Vol. 19, No. 1
Schmidt, Klause (1996). The Cost and Benefits of Privatization- The Journal of Law, Economics and Organization – Vol. 12- No.1
Sheshinski and Lopez – Calva (2003) – Privatization and Its Benefits: Theory and Evidence – Cesifo Economic studies, vol. 49
Washburn, Jennifer (2005) - University, INC: The Corporate corruption of Higher Education - Basic Books.
Unesco (2007), Enrolment by ISCED devels, Institiute for Statistics, Uneso