نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

چکیده

این مقاله به بررسی رابطه بین کارکردهای رهبری آموزشی مدیران مدارس با تدریس‌مؤثر معلمان می‌پردازد و با توجه به اینکه به توصیف وضع موجود می‌پردازد، در زمره تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری شامل معلمان و مدیران مدارس ابتدایی نواحی چهارگانۀ کرج که به روش نمونه­گیری خوشه‌ای تک مرحله‌ای و طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش اطلاعات پرسشنامۀ محقق­ساخته کارکردهای رهبری آموزشی  و پرسشنامۀابعاد تدریس مؤثر بودند که برای تعیین روایی صوری آنها از نظرات متخصصان و برای تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی و  برای ضریب پایایی و محاسبۀ همسانی درونی گویه‌ها از آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته‌ها نشان می­دهد که کارکردهای رهبری آموزشی مدیران عبارت­اند از: کمک مستقیم به معلمان، رشد حرفه‌ای معلمان، رشد حرفه‌ای معلمان به صورت گروهی، برنامه‌ریزی درسی و اقدام‌پژوهی و مؤلفه‌های تدریس‌مؤثر معلمان عبارت­اند از:  تسلط بر محتوی، برنامه‌ریزی درسی(طرح درس)، استفاده از روش‌های متنوع تدریس، ارزشیابی، مدیریت کلاس، درک تفاوت‌های فردی، رشد حرفه‌ای معلم و ارتباط با اولیاء. همچنین بین کارکردهای رهبری مدیران با تدریس مؤثر معلمان رابطه معناداری وجود دارد و در نهایت، به منظور پیش­بینی تدریس مؤثر معلمان از طریق کارکردهای رهبری آموزشی از رگرسیون خطی با روش همزمان استفاده شد. نتایج بیانگر تبیین 28 درصد از واریانس تدریس مؤثر معلمان از طریق کارکردهای رهبری آموزشی بوده است.

کلیدواژه‌ها

اعتمادی، مژگان(1377). بررسی رابطه نگرش‌های نظارتی معلمان راهنما و اثر بخشی آنها در مدارس ابتدایی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی تهران.
الیوا، پیتر(1996).  نظارت و رهبری آموزشی در مدارس امروز، (ترجمه منوچهر جواهری،1379).  تهران: وزارت آموزش و پرورش، دفتر همکاری های بین المللی.
خورشیدی، عباس(1382). نظارت و راهنمایی تعلیماتی. تهران: یسطرون.
دیویس، کیت(2008). اصول و مبانی رهبری مدرسه(ترجمه بیژن عبدالهی و رضا ساکی،1388). تهران: پژوهشگاه تعلیم و تربیت.
زین آبادی، حسن (1389). بررسی نقش سبک رهبری تحولی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تهران، پایان نامه دکتری.  دانشکده علوم تربیتی :دانشگاه تربیت معلم.
سانتراک، جان دبلیو(2008). روان‏شناسی تربیتی،(ترجمه سعیدی، عراقچی و دانش‌فر1387). تهران، رسا.
قاضی طباطبایی، محمود(1377). "روشهای لیزرل و ساختار آن".  نشریه دانشکده علوم انسانی واجتماعی دانشگاه تبریز، شماره169، صص43-76.
قورچیان، خدیوی(1386). نظارت حمایتی، نظارت کلاس‌های درس در هزاره سوم. فصل نامه تعلیم و تربیت،شماره 86.
نولان، جیمز و هوور، لیندا، ای(2008). نظارت آموزشی و ارزشیابی عملکرد معلم: نظریه و عمل(ترجمه بیژن عبدالهی 1388). تهران: آثار معاصر.
نیکنامی، مصطفی (1388). نظارت و راهنمایی آموزشی.تهران: انتشارات سمت.
هومن، حیدر علی(1388). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.
وایلز جان و باندی(2004). مدیریت نظارت و راهنمای آموزشی: راهنمای عملی برنامه ریزی آموزشی( ترجمه محمد رضا بهرنگی1388). تهران:کمال تربیت.
وایلز، کیمبل(1388). مدیریت و رهبری آموزشی(ترجمه محمد علی طوسی). تهران: بازتاب.
Alweshahi, y. Cook, d.(2009). domains of effective teaching process students perspectives in tow medical schools , university of alberta, usa. 31(2),125-130.
Baneks,.a (2005). approaches to  multicultural curriculum reform. Journal ofmulticultural education. 25(9), 242-264.
Bush, t. (2008). From management to leadership: semantic or meaningful change? Journal ofEducational management administration leadership, 36(2), 271-288.
Blase, j., &blase, j. (1999).Micro political strategies used by administrators and teachers in instructional conferences.journal of Educational Administration, 42, 345-360.
Davenoport, j. &smetana,.l (2004). helping new teacher achiveexcellaence.  The delta kappa gamma bulletin, 70(2),18-22.
Dufour, r ( 2002). how deep is your support system? Journal ofstaff development, 23(2), 72-73.
Donnell, robert j. O and white.p(2005). within the accountability era:principals' instructional leadership behaviors and student achievement. journalofEducational administration quarterly. Vol. 38, no. 5.643-670.
Glickman, carl d(2002). Leadershipforlearning : how to help teachers succeed. Association for supervision and curriculum development.
Glickman,carel&gordon , stephen. P & ross – gordon ,jotiva(2007).Supervision  and  instructional ledershipPearson instructional edition.
Hallinger, P. & Murphy, J. (1985).Assessing the Instructional Management Behaviors of Principals.The Elementary School Journal, 86 (2), 217-247.
Hunter, M. (1984).Knowing, teaching and supervising. In P. L. Hosford (Ed.), Using what we know aboutteaching (pp. ). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
Harris, a.(1998). effective teaching: a review of the literature. journal of leadership and management, vol. 18, no. 2, pp. 169-183.
Hallinger, P. & Murphy, J. (1985).Assessing the Instructional Management Behaviors of Principals.The Elementary School Journal, 86 (2), 217-247.
Jazzar ,michael (2004). university of north carolina at charlotte educational leadership and student achievement.the elusive search  for an association, vol. 39, no. 3: 398-425.
Leithwood, k., harris, a., &hopkins, d. (2008). Seven strong claims about successful school leadership, journal of school leadership & management, 28(1), 27-42.
Leithwood, K., &Jantzi, D. (2006). Transformational school leadership for large-scale reform: Effects on students, teachers, and their classroom practices. School Effectiveness and School Improvement.17(2), 201- 227.
Muijs, daniel, hrris(2003). teacher leadership-improvement through empowerment? Educational management &administration31(4): 437- 448.
Pajak, f. (2000).Approaches to clinical supervision: alternatives for improving instruction . Norwood, ma: christopher-gordon.
Quinn, m. David(2004). The impact of principal leadership behaviors on instructional practice and student engagement.Emerald.
Southworth, g. (2002).instructional leadership in schools: reflections and empirical evidence, journal of school leadership and management, 22: 73–92.
Strongejames ,tucker pamela&hindmanjennifer(2004). handbook for qualities of effective teachers. Association for supervision and curriculum development.
Scott nelson ,barbara and annettesassi(2000). shifting approaches to supervision: the case of mathematics supervision. Educational administration quarterly, Vol. 36, no. 4.553-584.
Sulivan, susan and jeffreyglanz(2005). supervision that improves teaching. Thousand oaks: corwin pres.
Wahlstrom .l, louis, karen seashore (2008).How teachers experience principal leadership:the roles of professional community, trust, efficacy, and shared responsibility. Jornalfeducational  administration quarterly, vol. 44, no. 4 458-495.
Witziers ,bob, bosker.r, krüger.l(2003). instructional or managerial leadership: the principal role! Journal of cases in educational leadership 2004; 7; 28.