نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی و مربی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد واحد تهران

2 استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 وحید خاشعی استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

تصویرسازی موضوع جدیدی است که توجه بسیاری از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را به خود جلب کرده است؛ به‌طوری‌که افزایش رقابت میان دانشگاه­ها بر سر جذب دانشجو آن‌ها را وادار کرده تا از ویژگی‌های منحصربه‌فرد برای خودشان تصویر مطلوبی ایجاد کنند. این مقاله با هدف طراحی مدل تصویرسازی سازمانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با رویکرد ساختاری – تفسیری در دانشگاه علامه طباطبائی تهیه شده است. روش پژوهش روش مدل‌سازی ساختاری – تفسیری است. روش گردآوری داده‌ها پرسشنامه ماتریس خودتعاملی بوده و نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انجام شده است. در مرحله نخست محقق با استفاده از روش تحلیل مضمونی به شبکه مضامین تصویرسازی سازمانی دانشگاه دست یافت و در مرحله دوم با بهره‌گیری از روش ISM و تحلیل MICMAC روابط میان مضامین را که شامل فعالیت‌های آموزشی، خلاقیت و نوآوری، عوامل محیطی، هویت، ارتباطات، فعالیت‌های پژوهشی، جوّ سازمانی، امکانات و خدمات، فناوری، شهرت، محیط فیزیکی و سرمایه انسانی است، یافته و آن‌ها را سطح‌بندی کرده و درنهایت مدل نهایی تحقیق ترسیم شد.

کلیدواژه‌ها

بازرگان، عباس (1389). روش تحقیق کیفی و آمیخته، چاپ دوم. تهران: دیدار.
باقری، مصباح‌الهدی و عرفانی‌فر، اکبر (1389). طراحی مدل مؤلفه‌های مؤثر بر تصویر سازمانی دانشگاه امام صادق (ع)، نشریه اندیشه مدیریت راهبردی، 4(2)، 77-43.
برهانی، لیلا؛ نوری، ابوالقاسم؛ مولوی، حسین و سماواتیان، حسین (1393). بررسی رابطه تصویر سازمان، تصویر نام تجاری، کیفیت خدمات و رضایت مشتریان با وفاداری مشتریان صنعت بانکداری. پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری، 4(1)، 129-115.
بیک‌زاده، جعفر و بیگی، سعید رضا (1393). تصویر ذهنی سازمانی، راهگشای سازمان در مسیر حرکت به‌سوی پیشرفت، تهران. مجموعه مقالات سومین همایش علوم مدیریت نوین.
حسینی، میرزا حسن؛ فرهادی نهاد، رمینا (1391). شناسایی مقایسه‌ای سنجش تصویر ذهنی از برند در دانشگاه. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 3، 134-110.
دانایی‌فرد، حسن و اسلامی، آذر (1389). کاربرد نظریه داده بنیاد در عمل: ساخت نظریه بی‌تفاوتی سازمانی، در دست چاپ.
دل‌پسند، جواد (1385)‌. طراحی و تدوین استراتژی‌های کلان حوزه آموزش (موردمطالعه‌: دانشگاه امام صادق (ع)). پایان‌نامة کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر مصباح‌الهدی باقری کنی‌، دانشگاه امام صادق (ع).
دیواندری، علی؛ الهیاری، اشکان و براری، مجتبی (1390). شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر تصویر سازمانی با رویکرد تحقیق آمیخته. مجله چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 10(6)، 52-33.
رستگار، عباسعلی؛ محمدی حسینی، سید احمد و دهقانی سلطانی، مهدی (1394). تأثیر تصویر ذهنی اعتبار علمی دانشگاه بر نگرش دانشجویان درباره افزایش عملکرد تحصیلی؛ نقش تعدیل‌گری کیفیت آموزش. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 21(1)، 107- 83.
شمس‌مورکانی، غلامرضا و میرزاپور، سمیرا (1391). ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی (رویکردی تعالیمدار)، چاپ اول. تهران: باور عدالت.
شوبره، کریستین؛ فونتن، اولیویه (1385). واژه‌های پیر بوردیو، ترجمه مرتضی کتی. تهران: نی.
صافی، احمد (1383). راهنمایی تحصیلی در دانشگها و مراکز آموزش عالی ایران، چاپ اول. تهران: روان.
عباسپور، عباس؛ سجادی‌نسب، امیرناصر؛ کریمی، تورج و یزدانی، حمیدرضا (1389). مدیریت تصویرسازی در جهت منافع سازمان یا خود فرد: تأثیر تاکتیک‌های مدیریت تصویرسازی رو به بالا بر رفتار شهروندی سازمانی، فصلنامه مدیریت دولتی، 2(5)، 124-107.
عرفانی‌فر، اکبر (1389). طراحی مدل مفهومی مؤلفه‌های مؤثر بر تصویر سازمانی دانشگاه امام صادق (ع)، نشریه اندیشة مدیریت راهبردی، 4(2)، 77-43.
فراستخواه، مسعود (1389). دانشگاه و آموزش عالی؛ منظرهای جهانی و مسئلههای ایرانی، چاپ اول. تهران: نشر نی.
حسینی، میرزا حسن و فرهادی‌نهاد، رمینا (1390). شناسایی مقیاس‌های سنجش تصویر ذهنی از برند در دانشگاه، فصلنامه اندازهگیری تربیتی8(3)، 132-109.
فرهنگی، علی‌اکبر؛ حسینی، سید حیدر (1378). رهبری و مدیریت در دانشگاه‌ها. فصلنامه دانش مدیریت، 12(47)، 48-34.
فیوضات، یحیی (1382). نقش دانشگاه در توسعه ملی، چاپ دوم. تهران: نشر ارسباران.
قاسمی، علی (1385). بررسی تطبیقی انتظارات دانشجو و انتظارات دانشگاه بر اساس فلسفة بازاریابی رابطه‌ای، مطالعه موردی: دانشگاه امام صادق (ع). پایان‌نامة کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر مصباح‌الهدی باقری کنی‌، دانشگاه امام صادق.
قلی‌پور، آرین؛ پور عزت، علی‌اصغر؛ نقوی ‌حسینی، سید علیرضا (1390). شناسایی عوامل مؤثر بر تصویر سازمانی پلیس، فصلنامه دانش انتظامی، 12(4)،180-143.
نقوی ‌حسینی، سید علیرضا (1388). شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی و تصویر سازمانی ناجا، پایان‌نامة کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران.
هدایی، محمد و مهدوی، فاطمه (1381). دانشنامة آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و حوزه علمیة ایران. اراک: نویسنده.
یمنی، محمد؛ ثمری، عیسی (1389). تصویر دانشجویان از دانشگاه پیام نور و کارکردهای آن (موردمطالعه: دانشگاه پیام نور مرکز تهران). مجله آموزش عالی، 3، 38-1.
Aaker, D., (1996). Building Strong Brands. New York: The Free Press.
Aaker, J.L., (1997). Dimensions of Brand Personality, Journal of Marketing Research, 34(3), 347-356.
Al-Azzawi. M, Alzboon,S.O., Srror, M., Hilal, Z., Mwadhia, R & Tawalbeh. A., (2014). StudentsPerceived Image of the University before entering and during study. Journal of Education and Practice, 5(15), pp. 201-210.
Alves, H and Raposo, M., (2010).The influence of university image on student behavior. International Journal of Educational Management. 24(1), 73-85.
Anderson, J.R., (1980). Cognitive Psychology and Its Implications. San Fransisco: W.H. Freeman.
Annette, J., (2000) Citizenship studies, community service learning and higher education. In R. Gardner, J. Cairns and D. Lawton (eds) Education for Values: Morals, Ethics and Citizenship in Contemporary Teaching (pp. 109-123). London: Kogan Page.
Arpan, L.M., Raney, A.A and Zivnuska, S., (2003). A congnitive approach tounderstanding university image. Corporate Communication: AnInternational Journal.8(2), 97-113.
Baker, J.M., (2001). Marketing: critical perspectives on business and management. London and New York: Routledge.
Becher, T., (1981). Towards Definition of Disciplinary Cultures, Studies in Higher Education, 6(2), 109-122.
Chattananon, A., Lawley, M., Trimetsoontrorn, J., Supparerkchaisakul, S & eelayouthayothin, L., (2007). Building corporate image through societal marketing programs. society and Business Review. 2(3), 230-253.
Druteikiene, G., Gudonienė, V & Marcinskas, A., (2007). Higher education institutions image of biased factors. Information Sciences,40, 25-38.
Kazoleas, D., Kim,Yand Moffit, M.A., (2001). Institutional image: a case study.Corporate communication: An International Journal. 6(4), 205-216.
LeBlanc, G & Nguyen, N., (1996). Cues used by customers evaluating corporate image in service firms. Intevnational Journal of Service Industry Management, 7(2), 44-56.
LeBlanc, G, and Nguyen, N., (1996). Cues used by customers evaluating corporate image in service firms, an empirical study in financial institution. international Journal of service Industry Management. 7(2), 44-56.
Lee, B.K., (2004). Corporate Image Examined in a Chinese-Based Context: A Study of a Young Educated Public in Hong Kong Journal of Public Relations Research, 16(1), 1-34.
Straus A, Corbin J (2008). Basics of Qualitatvie Research: Techniques andProcedures for Developing Grounded Theory, Third Edition. Los Angeles Sage Publications