نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوى دکترى برنامه درسى، دانشگاه شهید بهشتى

2 استاد برنامه ریزى درسى، دانشگاه شهید بهشتى

3 دانشیار برنامه ریزى درسى، دانشگاه شهید بهشتى

4 دانشیار دانشکده کشاورزى و عضو مرکزتوسعه اقتصادى و اجتماعى رازى

چکیده

هدف از پژوهش حاضرتعیین الگویی با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، به منظور سنجش برنامه درسی زاید در نظام
آموزش عالی ایران است. جامعه مورد مطالعه تمامی دانشجویان و استادان 11 دانشگاه دولتی شهر تهران است که، به
منظور تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری چندمرحله ای استفاده شد؛ در نهایت تعداد نمونه با استناد به جدول
کرجسی و مورگان در بین دانشجویان 331 نفر و در بین استادان 56 نفر به دست آمد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه
محقق ساخته ای بود که گویه های آن از نتایج مصاحبه با 21 نفر صاحبنظر نظام آموزش عالی ایران تدوین شده است.
میزان پایایی ابزار طراحی شده به وسیله الفای کرونباخ سنجش و با مقدار 0.86 تایید شد . به منظور سنجش روایی نیز
از نظر صاحبنظران و استادان برنامه ریزی درسی بهره گرفته شد. همچنین به منظور اطمینان از بخش مدل انداز هگیری
از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL انجام شد.
نتایج پژوهش، 9 سازه اثر گذار بر شکل گیری برنامه درسی زاید را از دیدگاه استادان و دانشجویان تایید نمود. در صورتی
که هریک از این سازه های شناسایی شده و نشانگر ها )گویه ، سوالات ( در جهت عکس رسالت های تعیین شده خود
در نظام، عمل نمایند و یا به عبارت دیگردر صورتی که در بطن خود ماهیتی غیر اثربخش داشته باشند از آن به عنوان
سازه اثرگذار بر شک لگیری برنامه درسی زاید می توان نام برد. 9 سازه شناسایی شده به ترتیب شامل"محتوا" "دانشگاه"
، "بازنگری" ، "نیازسنجی و ارزشیابی" ، "استاد" ، "سیاست های کلان آموزشی" "طراحان" ، "دانشجو"، و در نهایت
"ضعف پویایی بازار" است

کلیدواژه‌ها

ویسی، رضا و نازک تبار، حسین ) 1393 (، تحلیلی بر جایگاه اقتصاد دانش محور در آموزش عالی و اشتغال )چالش ها، فرص تها و چشم اندازها(. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، علوم انسانی ، روش شناسی علوم انسانی و طبیعی، روش شناسی های حوزه علوم انسانی در مقایسه با دیگر منابع تولید داده .
شفیعی، مسعود ) 1384 (، ارتباط صنعت و دانشگاه : آینده ای تابناک ، پیشینه ای تاریک؛ انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر.
شفیعی، مسعود ) 1380 (، راهبرد توسعه ملی با نگاهی به تجربه انگلستان، انتشارات کتابخانه صدر.
ازکیا، مصطفی ) 1384 (، جامعه شناسی توسعه : انتشارات کیهان .
یزدانیان، وحید ) 1386 (، توسعه مفهومی ارتباط بین صنعت و دانشگاه : از رهیافت های عملگرا تا رهیافت های نهاد گرا ، فصلنامه آموزش مهندسی ایران ، شماره 36 ، سال نهم ، ص 110 - 81 .
مهدوی، نقی ) 1384 (، نقش دانشگاه در توسعه صنعتی، اهمیت کارآموزی در زمینه ارتباط دانشگاه و صنعت ، مقالات ویژه، شماره دهم.
خدیوی ، اسدالله ؛ مفاخری، افسانه ) 1390 (، رابطه بین انگیزه پیشرفت، منبع کنترل، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه نواحی پنج گانه تبریز، فصلنامه علوم تربیتی، سال چهارم شماره 13 - ص 45 - 66 .
اکبری منجرموئی، فاطمه ؛ کشتی آرای، نرگس ) 1393 (، رابطه بین ابعاد استاد اثربخش از دیذگاه دانشجویان با سبک های یادگیری آنها- پژوهش در برنامه ریزی درسی ، سال دوازدهم، دوره دوم، صفحات 81 - 92 .
نیلی احمد آبادی، احمد ) 1390 (، بررسی کاربردی بودن رشته تکنولوژی آموزشی از نظر دانشجویان و محتوای برنامه درسی مصوب . محمدرضا نیلی احمد ابادی – فصلنامه روانشناسی تربیتی، سال پنجم شماره 14 ص 17 .
الیاسی، محمد) 1382 (، روان شناسی شادی و نشاط. نشریه پیام مشاور. دانشگاه امام حسین .
عبدالمجید فدایی، مهین غفاری، مسعود امیری، کبری شاکری) 1393 (، دیدگاه دانش آموختگان رشته کارشناسی مهندسی بهداشت محیط در مورد میزان انطباق سرفصل های دوره با نیازهای شغلی آنان در استان چهارمحال و بختیاری، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی
وزیری، محمد ) 1383 (، نظام برنامه ریزی درسی در آموزش عالی : ویژگی ها و جهت گیری ها ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران
کرمی ، مرتضی و فتاحی ، هدی ) 1391 (. تغییر برنامه ی درسی آموزش عالی )مورد : برنامه ی درسی دوره ی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی( ، فصلنامه ی مطالعات برنامه ی درسی.
عارفی، محبوبه ) 1383 ( . برنامه ریزی درسی راهبردهای در آموزش عالی، چاپ اول، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی.
فتحی واجارگاه، کورش) 1380 (، طراحی الگوی نیازسنجی برنامه درسی، تهران- دانشگاه تربیت مدرس
فتحی واجارگاه، کورش) 1393 (، اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی ، چاپ اول ، انتشارات بال.
فتحی واجارگاه، کوروش. ) 1386 (. برنامه درسی به سوی هویت های جدید، نشر آییژ، زمستان .1386
شفیعی، مسعود ؛ رحمانپوری، محمد ؛ بهادری، مرتضی ) 1391 (، بررسی موانع و راهکارهای ارتباط صنعت و دانشگاه، )مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ). فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، سال اول، شماره 9، پاییز و زمستان
رضایی، علی ) 1388 (، تجربیات حاصله در زمینه همکاری های صنعت و دانشگاه: بررسی مشکلات و تنگناها“ تهران، چهارمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعة ملی.
انتظاری، یعقوب ) 1394 (، اقتصاد خرد آموزش عالی، نظریه و سیاست، چاپ اول، انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
شفیعا ، محمد علی ) 1390 (، جهش از سکوی مشترک در صنعت، پرتال جامع علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
شغیعا، محمد علی ) 1380 (، شاخص های مناسب برای ارزیابی کیفیت عملکرد در آموزش عالی ایران- طرح پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ایران. شماره 40
ایمانی طالب آزاد، لیدا ) 1382 (؛ بررسی چگونگی اجرای آ یین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ....؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
Ghorbani, R. Haji Aghajani, S. Heidarifar, M. Andade, F. Shams Abadi, M. (2009).Viewpoints of nursing and para-medical students about the featuresof a good university lecturer. Journal of Semnan University of Medical Sciences . 10(2): 77-83.
Barnett, R.(2004),realizing the university (London . Institude of education University of London).
King, K. (2011). Moving the Needle: How SkillSoft Learning Impacts Performance of Individuals and Organizations, SkillSoft Ireland, p.3.
Miller W R,Miller Marry .(2007). A guide to the teaching in the context of university . Translation by vida miri , 4th Edition.Tehran : SAMT (organization for study and codification of universities humanities books.333-p.
Timo, Airaksinen (2010). “Professional ethics, encylopedia of applied ethics”. Vol. 3, PP: 671-681
Deal, S.R(2005). Graduate students perceptions of teachers effectiveness, Ph.D dissertation. DAI-A66/03,,P .875..
Toohey S. Designing Courses For Higher Education (Society for Research into Higher Education). First edition. Buckingham SRHE: Open University Press; 1999.
Stark JS, Lowther MA, Sharp S, Arnold GL. Program Level Curriculum Planning: An Exploration for Faculty Perspectives on Tow Different Campuses. Journal of Research in Higher Education. 1997. 38(1).Available from: http://www.jstor.org/pss/40196236
Barnett R, Coate K. Engaging the Curriculum in Higher Education (Society for Research into Higher Education). Buckingham SRHE: Open University Press; 2004..
Abdi A, Mobini M. Triple analysis of needs assessment. Tadbir 2009; 206:28-32.
Norman GR, Shannon SI, Marrin ML. The need for needs assessment in continuing medical education. BMJ. 2004; 328(7446): 999-1001. dr-gorji.com
Kazempour Z, Ashrafi Rh, Taheri B. [The Attention Rate Of Librarians In Isfahan University Of Medical Sciences And Isfahan University To Professional Ethics Based On Ethical Codes Of Iranian University Librarians.]. Health Information Management. 2012; 8(6): 795-806.
Martin, M. J., J. A. Fritzsche & A. L. Balla (2010), “Delphi Study of Teachers’ and Professionalism’ Perceptions Regarding The Impact of The No Child Left Behind Legislation on Secondary Agricultural Education Programs, Journal of Agricultural Education, 47(1): 100-109.
Mazzoli, j. A. (٢٠٠٠); Faculty Perceptions and Their Influence on the Curriculum in Higher Education; Doctoral Dissertation in University of . South Carolina, P. ١٣٥
Oshiei -Farargy.N (2009). The views, attitudes and learning style preferences of Higher National Chemical Engineering students, education for chemical engineers, 5 ,55–71.
Ismail.A, Hussein.R, Jamaluddina.S (2010). Assessment of students’ learning style
Oreman.S (2006).Teachers using learning styles: Torn between research and accountability?, Teaching and Teacher Education, 26 , 1583-1591.
Noremane.K,l, 2010, Determinants of Entry Modes Choice in Developing Countries: Bargaining between Host States and MNC, University of Navarra, School of Economics and Business.
Zhan moten1993.,Cultural Distance and Entry Mode Choice: Evidence from the North-Adriatic Area, proceedings of 12th International Conference of the Society for Global Business & Economic Development, Vol. 3, 2011.