نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامهریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف این مقاله بررسی همگرایی دانشگاه های ایرانی با مولفه های دانشگاه در کلاس جهانی می باشد که دانشگاه علامه
طباطبائی به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت. طرح این پژوهش کمی و روش آن توصیفی از نوع پیمایشی است.
ابزار پژوهش پرسش نامه ای محقق ساخته بر اساس مولفه های مطرح شده توسط فیلیپ آلتباخ ) 2007 ، 2009 ( که شامل
مدیریت انعطاف پذیر، پژوهش متعادل، آزادی آکادمیک، امکانات کافی و منابع مالی م یباشند تنظیم شده است می باشد.
جامعه آماری پژوهش اساتید دانشگاه علامه طباطبائی م یباشند و حجم نمونه طبق جدول مورگان 127 نفر بوده که با
توجه به تنوع دانشکده ها از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با تخصیص مناسب بهره برده شده است.
نتایج پژوهش نشان م یدهد که تفاوت میانگین برای مولفه های مدیریت انعطا فپذیر و پژوهش متعادل، آزادی
آکادمیک و امکانات مادی معنادار است و م یتوان بیان نمود که دانشگاه علامه طباطبایی دارای مدیریت انعطا فپذیر،
پژوهش متعادل، آزادی آکادمیک و امکانات مادی متوسط می باشد و تا رسیدن به دانشگاه در کلاس جهانی فاصله دارد.

کلیدواژه‌ها

بازرگان،عباس؛خاتمی،داود، (1377)،آغازی بر ارزیابی کیفیت آموزش عالی در ایران:  چالشها و چشم اندازها،پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،شماره 15و16.فراستخواه،مقصود، (1382) ،آزادی علمی،مجله مجلس و راهبرد،شماره41.
فراستخواه،مقصود؛بازرگان،عباس؛قاضی طباطبایی،محمود، (1386)، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،شماره 44.
کریمیان،زهرا؛کجوری،  جواد؛ لطفی،  فرهاد؛ امینی،  میترا، (1390)،  مدیریت دانشگاهی و پاسخگویی؛ضرورت استقلال و آزادی علمی از دیدگاه اعضای هیات علمی، مجله آموزش در علوم پزشکی.
نادری، ابوالقاسم؛اسماعیل نیا، ندا؛ (1390)،بین المللی شدن آموزش عالی و ارتقای کیفیت دانشگاهی.
یمنی دوزی سرخابی محمد (1382)، برنامه ریزی توسعه دانشگاهی  نظریهها و تجریدها، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
Altbach .G. Philip,(2004), The Costs and Benefits of World-Class Universities.
Altbach .G. Philip,(2007), Peripheries and centre: Research Universities in Developing countries, higher education management and policy volume 19, No.2.
Altbach, P. G. (2009),Peripheries and centers: Research universities
Altbach, P., & J. Salmi, J. (Eds), (2011), the road to academic excellence: The making of world-class research universities, Washington DC: World Bank.
Fernandez-Zubieta, Ana; Perez, Elena,(2011), European University funding and financial autonomy.
Hanum Amran, Faraday; Kamal Abdul Rahman, Ibrahim,(2014),  Funding trends of research Universities in Malaysia, Procardia- Social and Behavioral Sciences ,126-134.
In developing countries. Asia Pacific Education Review, 10(1) (this issue). doi:10.1007/s12564-009-9000-9.
Jung Cheol Shin,(2009), New challenges for higher education: global and Asia-Pacific perspectives.
Karran, Terence, (2007), Academic Freedom in Europe; A Preliminary Comparative Analysis.
Leon Cremonini; Don F. Westerheijden; Paul Benne worth & Hugh Dauncey, (2014), international association of universities 0952- 8733/4.
Leslie D. Gonzales; Anne-Marie Nunez, (2014), The Ranking Regime and the Production of knowledge: implications for Academia, education policy analysis archives vol, 22 No.31.
Nian Cai Liu; Qi Wang & Ying Chang (Ebs.),(2011).
Nokkala, Terhi; Agneta, Bladh,(2014), institutional autonomy and academic freedom in the Nordic context _ similarities and difference, lternationl association of universities 0952-8733/4.
Romania, Sinaia, (1992), Academic Freedom and Universito Autonomy.
Salmi Jamil,(2013),Daving to Soar: Astrategy for developing World-Class Universities in Chile.
Salmi, Jamil,(2009), The Challenge of Establishing Word-Class Universities, The International Bank for Recants traction and development, The world Bank.