نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت آموزشی،عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائ

2 دکترای مدیریت آموزشی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 دکترای مدیریت آموزشی،عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با توجه به جایگاه و اهمیت مدیریت مدارس و نقش آن در مسیر توسعه هر کشور، تحقیق حاضر تلاشی است برای
تبیین مدل بومی مدیریت مدارس استان کرمان.در این تحقیق، مولفه های مدل مورد نظر از پیشینه و مبانی نظری
موجود استخراج و سپس به تایید 20 نفر از اساتید رشته مدیریت آموزشی رسید.سپس پرسشنامه ای مبتنی بر این
الگوطراحی و نسبت به تعیین روایی سازه )از طریق تحلیل عاملی( و پایایی آن اقدام گردید و در ادامه این پرسشنامه در
اختیار 325 نفر از دبیران مدارس متوسطه دولتی )دوره دوم – نظری( شهر کرمان قرار گرفت تا نظر شان را در خصوص
وضعیت مدیریت مدارس مشخص نماید.نتایج نشان م یدهد که مدیریت مدارس از نظر 5 مولفه اصلی این مدل شامل
کارکردها،دانش،مهارتها،اخلاق حرفه ای و ویژگی های شخصیتی و اخلاقی، تنها در دو بعد اخلاق حرفه ای و ویژگی های
شخصیتی و اخلاقی نمره ای بالاتر از متوسط کسب کرده و در سه بعد دیگر نمره کسب شده پایین تر از میانگین می باشد

کلیدواژه‌ها

احمدی، غلامعلی و نریمانی،مرتضی. (1389)..دانش نگرش و مهارتهای مورد نیاز مدیران مدارس در مدیریت تغییر، مجله مدارس کارآمد،شماره 8 ، صفحات 50 -56 .
اله سلگی،حمید (1390). مدیریت دانش در مدارس، مجله شد،دوره نهم،شماره 8،صفحات 26-29.
ایزدی، مهدی و یزدخواستی، علی. (1385). فرهنگ مدیریت تغییر و بهبود کیفیت در آموزش و پرورش، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت www.civilica.comبهرنگی،محمدرضا. (1373). .مدیریت آموزشی و آموزشگاهی،تهران:مولفبوش،تونی.(1391). تئوری های رهبری و مدیریت آموزشی، (ترجمه محمدحسنی،مریم سامری و نرگس سکوتی)،ارومیه:دانشگاه ارومیه.
پرداختچی،محمد حسن. (1373).مدیریت آموزشی به عنوان قلمروی حرفه ای،فصلنامه مدیریت آموزش و پرورش،2،3.
پورقاز، عبدالوهاب ؛ کاظمی، یحیی ؛ محمدی، امین. (1390).  بررسی رابطه ی  شیوههای تفکر و ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران
مدارس (مطالعه موردی مدارس مقاطع سه گانه شهر بیرجند)، نشریه توسعه کارآفرینی، دوره 4، شماره 11،صفحه 67-85
جهانیان،رمضان. (1387). ابعاد و مولفه های نظام مدیریت مدرسه محوری و ارائه مدل مفهومی، مجله دانش وپژوهش در علوم تربیتی، شماره 17 و 18،ص 49-74.
حج فروش،احمد. (1384)..حال و آینده آموزش و پرورش در ایران،روزنامه همشهری.
.wwwhamshahrionline.ir
رضایت، غلامحسین، (1390). طراحی الگوی شایستگی های روسای دانشگاههای دولتی ایران،رساله دکترا،دانشگاه شهید بهشتی.
زارع، حسین، پیرخائفی، علیرضا، مبینی، داود. (1389). بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای حل مساله بر ارتقاء خلاقیت مهندسان باتوجه به سنخ شخصیتی ان ها، فصلنامه تازه های روانشناسی صنعنی و سازمانی، سال اول، شماره 3،ص 49-56.
سلیمانی، نادر، عباس زاده، ناصر، نیاز آذری، بهروز. (1391). رابطه اخلاق کار با رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان در سازمان
 آموزش فنی و حرفه ای شهر تهران،فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره1 (پیاپی 9).
 شمس مدرکانی ، غلامرضا، (1380). بررسی  علل   عدم رغبت  معلمان  منطقه  زرین شهر به  فعالیتهای  پژوهشی ،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه  آزاد اسلامی  واحد ساری  dl.nlai.ir/UI
فروغی،احمدعلی،سلیمی،قربانعلی و گودرزی،اکرم (1386). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی با نگرش نوین.اصفهان: انتشارات دانشگاه آزاداسلامی خوراسگان.
فتحی، محمود، چرا مدیران مدارس باید روان شناسی بدانند؟ www.zibaweb.com/modir2.htmقنبری، سیروس، رجبی، عباس (1389). میزان آشنایی مدیران با مهارت های سه گانه مدیریتی و رابطه آن با عملکرد آنان، مجله پژوهش علوم انسانی علوم تربیتی، سال یازدهم، شماره 28.ص47-62.
مشایخی،حبیب اله،خلخالی،نرگس،فرج الهی،  علی. (1389). مقایسه ویژگیهای شخصیتی مدیران موفق و ناموفق دبیرستانهای استان مازندران،فصلنامه روانشناسی تربیتی،سال اول، شماره 4،ص 7-23
علاقه بند، علی. (1374). مقدمات مدیریت آموزشی،تهران:روان .
وکیلی،پریوش. (1386). ارزیابی تاثیر آموزش مهارت حل مساله بر کنترل خشم در نوجوانان پسر 12 -15 ساله، مجله اندیشه و رفتار،دوره دوم، شماره6.ص39-49.
Aghadavood, S., Dehaghani, M., Dehkordi, L., Faradonbeh, M & Sedeian, S. (2013). A study on relationship between ethical leadership and organizational trust between teachers and principals: A case study of high school employees in Shahre-Kord, Iran.Management Science Letters , 3(4), 1233-1238.
A Framework For School Reform and Redesign.(1997). Prepared by the Learner-Centered Principles Work Group of the American Psychological Association’s Board of Educational
Affairs.http://www.apa.org/ed/governance/bea/learner-centered.pdf
Baezat ,Sara, Aflakifard, Hossein, Shahidi, Nima,(2014). OnThe Relationship Between Knowledge Management And Teachers’ Self-Efficacy (Case study : Shiraz Pre-
School enters), International Research Journal of Applied and Basic Sciences, ,VOL 8 (10),PP:1776-1781.
Burgoyne ,John, Hirsh ,Wendy and Williams ,Sadie,(2004). The Development of Management and Leadership Capability and its Contribution to Performance:The  evidence, the prospects and the research need, Lancaster University, Research Report  RR560, www.researchgate.net R
Bolanle ,Akinola Oluwatoyin (2013), Principals’ Leadership Skills and School  Effectiveness:The Case of South Western Nigeria, World Journal of Education, Vol. 3, No. 5,PP:26-33
 Chue, KW , W and M, Yuen A,(2011). Implementing Knowledge Management In  School Environment: Teachers’ Perception, Knowledge Management & E-Learning:  An International Journal, Vol.3, No.2.
Hosseinpour,M.Tamimi,L.Hosseinpour,             N.Hashami,        K.and Jafarzadeh, S.)2014(.Study the Relationship between Principals’ Management Skills and their Effectiveness in Karaj 4th District Primary Schools. Journal of Educational and Management Studies.,4(1):113-117.
Halim ,Rosnarizah Abdul, Senin ,Amin& Manaf, Abdul Razak,(2008). Innovation in Educational Management and Leadership:High Impact Competency for Malaysian School Leaders, Institute Aminuddin BakiMinistry of Education Malaysia, http://www.seameo.org/vl/library/dlwelcome/projects/jasper/jasper09/ fullpaper.pdf
Garcia, M., Duncan, P., Carmody-Bubb, M. and Ree, M.J. (2014) You Have What? Personality! Traits That Predict Leadership Styles for Elementary Principals. Psychology, 5, 204-212.
Kocaba, Ibrahim & Karaköse, Turgut,(2009). Ethics in school administration, African Journal of Business Management,Vol.3(4),pp.126-130,
Kowalski, Theodore(1992). Perceptions of desired Skills for effective principals, Journal of school leadership, Vol. 2, No. 3, Pp: 299-309.
Lunenburg,Fred.C.(2010).The Management Function of Principals, NATIONAL FORUM OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND SUPERVISION JOURNAL VOLUME 27, NUMBER 4.
Petrides LA, Nodine T.( 2003). Knowledge Management In Education : Defining The Landscape. (Report). Half Moon Bay, CA.: Institute For The Study Of Knowledge Management In Education .
Tyre, Marcie J. Eppinger, Steven D. Csizinszky, Eva M.H. (1995). Systematic versus Intuitive Problem Solving, Massachusetts Institute of TechnologySloan School of Management Working PaperNo. 3716.http:// web.mit.edu/eppinger
Wang JX, Jia CJ.( 2005). Education knowledge management strategies to promote teachers’ professional development. Science & Technology  Progress and Policy, 22(12), 159–161
Waldron ,M. W., Vsanthakumar, J., and Arulraj, S. (2000). Improving the organization and management of extension, FAO corporate document repository, ,Natural Resources Management and Environment Department , http://www.fao.org
Kowalski, Theodore(1992). Perceptions of desired Skills for effective principals, Journal of school leadership, Vol. 2, No. 3, Pp: 299-309. Whetten, David A., Cameron, Kim S.,(2011). DEVELOPING
,MANAGEMENTSKILLS,U.S.A: Prentice Hall.