نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 دانشجوی دکتری روان‏شناسی تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مطالعه و بررسی برنامه های پیشگیری هیجان محور در بافت مدرسه به صورت مطالعه مروری نظامند بود. از طریق پژوهش مروری نظامند و با استفاده از کلیدواژه‌ های تخصصی برنامه های پیشگیری محور، مدرسه محور، برنامه های هیجان محور، برنامه های پیشگیرانه هیجان محور، یادگیری اجتماعی-هیجانی مدرسه محور در پایگاه های اطلاعاتی تخصصی PubMed، Springer، Scopus، ProQuest، Elsevier، Science direct، Google Scholar، از سال های 1990 الی 2022 یافته‌ها و اطلاعات مورد نظر جهت دستیابی به هدف پژوهش مورد واکاوی قرار گرفت. برای شناسایی و پوشش بیشتر مقالات منتشر شده بعد از جستجوی پایگاه‌های اطلاعاتی، تعدادی مجلات معتبر نیز به‌صورت دستی(Hand Searching) مورد جستجو قرار گرفت. از طریق الگوی پریسما یافته‌های پژوهشی مرتبط با متغیرهای برنامه های پیشگیرانه هیجان محور در مدرسه مورد تحلیل قرار گرفت. داده های بازیابی شده برای انجام تجزیه و تحلیل وارد نرم افزارشد و خوشه های شبکه هم‌رخدادی تولید شد. پس از شناسایی، تعدادی از مقالات بعد از بررسی عنوان و چکیده از روند پژوهش کنار گذاشته شدند. در نهایت تعدادی از مقالات به لحاظ ارتباط موضوع پژوهش به عنوان جامعه نهایی پژوهش انتخاب شدند. در تمام مطالعات، برنامه های یادگیری اجتماعی-هیجانی به عنوان مداخله پیشگیرانه در سطوح کلی مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است. براساس نتایج مطالعه مروری حاضر، برنامه های یادگیری هیجانی مدرسه محور، ضمن آموزش مستقیم مهارت ها، دانش آموزان را برای مقابله با بد تنظیمی هیجان و راهبردهای مقابله ای موثر مجهز می سازند. در نتیجه استفاده از برنامه های هیجان مدار در مدارس ابتدایی، پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

آذریان، ر.، مهدیان، ح.، و جاجرمی، م. (2020). مقایسه اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان بر معنای تحصیلی و سازگاری تحصیلی. پژوهش در نظام‏های آموزشی، 14(ویژه‏نامه)، 483-494.
ابراهیمی اورنگ، ا.، حسینی نسب، د.، و بدری گرگری، ر. (1397). تأثیر آموزش برنامه یادگیری اجتماعی-هیجانی جامع بر خودآگاهی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 7(18)، 166-179.
ابراهیمی، س. (1398). رویکردهای تربیتی به یادگیری اجتماعی- هیجانی در مدارس. مجله رویش روان‏شناسی، 8(40)، 67-76.
احراری، غ. (1397). تأثیر برنامه تلفیقی یادگیری اجتماعی-هیجانی بر شایستگی‏های روانی- اجتماعی دانش‏آموزان. پایان‏نامه دکتری. دانشکده علوم تربیتی و روان‏شناسی دانشگاه تبریز.
جمالی پاقلعه، س.، عابدی، ا.، نظری بدیع، م.، و میرزایی راد، ر. (1392). مقایسه اثربخشی برنامه یادگیری اجتماعی-هیجانی و آموزش حل مسئله اجتماعی بر کاهش نشانه‏های اختلال نافرمانی مقابله‏ای (ارزیابی والدین). فصلنامه روان‏شناسی بالینی، 12(3)، 44-70.
رنج خواه زنوزق، ی. (1395). تأثیر برنامه الفاظ هیجانی RULER بر کفایت اجتماعی و هیجانی و عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‏شناسی دانشگاه تبریز.
عرفانی آداب، ا. (1397). مقایسه اثربخشی یادگیری اجتماعی-هیجانی کودکان قوی بر تاب‏آوری تحصیلی، شایستگی اجتماعی-هیجانی و احساس تعلق به مدرسه در دانش‏آموزان پایه مقطع ابتدایی برخوردار و محروم شهر همدان، پایان‏نامه دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روان‏شناسی دانشگاه تبریز.
کاشفی ممقانی، ش.، ارشد، م.، و بدری گرگری، ر. (1399). بررسی تأثیر برنامه یادگیری اجتماعی-هیجانی بر بهبود پیشرفت تحصیلی و کاهش اختلالات رفتاری در افراد مبتلا به اختلال سلوک. مجله روان پرستاری، 8(1)، 10-18.
کرمی، ا.، ذبیحی، ز.، راسخی رشخوار، م.، و طبسی، م. (1400). بررسی نقش تنظیم هیجان و تاب‏آوری در سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی دانش‏آموزان در دوران همه‏گیری کووید-19. نشریه علمی پژوهش در نظام‏های آموزشی. 15(55)، 133-142.
نعمتی، ش.، و باردل، م. (1399). مداخلات به هنگام آموزش اجتماعی-هیجانی در کودکان دبستانی: مطالعه مروری نظام‏مند. تفکر و کودک. دو فصلنامه علمی (مقاله علمی-مروری)، 11(1)، 285-308.
Azariyan, R., Mahdiyan, H., & Jajarmi, M. (2020). Comparing the effectiveness of teaching academic vitality and emotion regulation on academic meaning and academic adjustment. Journal of Research in educational systems, 14 (special issue), 483-494. [In Persian]
Ahrari, G. (2017). The effect of integrated social-emotional learning program on students' psycho-social competencies. PhD Thesis. Faculty of Education and Psychology. [In Persian]
Berry, V., Axford, N., Blower, S., Taylor, R. S., Edwards, R. T., Tobin, K., Jones, C., & Bywater, T. (2016). The effectiveness and micro-costing analysis of a universal, school-based, social–emotional learning programme in the UK: A cluster-randomized controlled trial. School Mental Health: A Multidisciplinary Research and Practice Journal, 8(2), 238–256. [https://doi.org/10.1007/s12310-015-9160-1]
Carroll, A., McCarthy, M., Houghton, S., & Sanders O'Connor, E. (2020). Evaluating the effectiveness of KooLKIDS: An interactive social emotional learning program for Australian primary school children. Psychology in the Schools, 57(6), 851-867. [https://doi.org/10.1002/pits.22352]
Chen, X., & Lu, L. (2022). How classroom management and instructional clarity relate to students' academic emotions in Hong Kong and England: A multi-group analysis based on the control-value theory. Learning and Individual Differences, 98, 102183.
Cohen, J., & Sandy, S. (2007). The social, emotional and academic education of children: Theories, goals, methods and assessments. Educating people to be emotionally intelligent, 63-78.
Cramer, K. M., Castro-Olivo. S. (2015). Effects of Culturally adapted social-emotional Learning intervention Program on students’ mental health. Contemp School Psychol (2016) 20:118-129.
Denham, S. A., & Burton, R. (2003). Emotion understanding and emotion regulation: Twin keys to preschool SEL. In Social and emotional prevention and intervention programming for preschoolers (pp. 97-114). Springer.
Denston, A., Martin, R., Fickel, L., & O'Toole, V. (2022). Teachers’ perspectives of social-emotional learning: Informing the development of a linguistically and culturally responsive framework for social-emotional wellbeing in Aotearoa New Zealand. Teaching and Teacher Education, 117, 103813.
Domitrovich, C. E., Cortes, R. C., & Greenberg, M. T. (2007). Improving young children’s social and emotional competence: A randomized trial of the preschool “PATHS” curriculum. The Journal of primary prevention, 28(2), 67-91.
Durlak, J. A. (2011). The importance of implementation for research, practice, and policy. Child Trends, 34, 1-10.
Ebrahimi, S. (2019). Educational approaches to social-emotional learning in schools. Rooyesh. 2019; 8 (5):67-76. (Persian) URL: http://frooyesh.ir/article-1-1187-fa.html. [In Persian]
Ebrahimi Orang, A., Hosseini Nesab, D, Badri Gregari, R. (2017). The effect of comprehensive social-emotional learning program training on the self-awareness of teachers of Farhangian University of East Azerbaijan. Educational and school studies, 7th year, 18th issue, spring and summer 97, pp. 166-179. [In Persian]
Erfani Adab, E. (2017). Comparison of the effectiveness of social-emotional learning of strong children on academic resilience, social-emotional competence and sense of belonging to school in privileged and disadvantaged elementary school students of Hamadan city. PhD Thesis. Tabriz University Faculty of Educational Sciences and Psychology. [In Persian]
Farrington, C. A., Roderick, M., Allensworth, E., Nagaoka, J., Keyes, T. S., Johnson, D. W., & Beechum, N. O. (2012). Teaching Adolescents to Become Learners: The Role of Noncognitive Factors in Shaping School Performance--A Critical Literature Review. ERIC.
Frye, K. E., Boss, D. L., Anthony, C. J., Du, H., & Xing, W. (2022). Content Analysis of the CASEL Framework Using K–12 State SEL Standards. School Psychology Review, 1-15.
Gaete, J., Sánchez, M., Nejaz, L., & Otegui, M. (2019). Mental Health Prevention in Preschool Children: study protocol for a feasibility and acceptability randomised controlled trial of a culturally adapted version of the I Can Problem Solve (ICPS) Programme in Chile. Trials, 20(1), 1-14.
Goleman, D. (2011). The brain and emotional intelligence: New insights. Regional Business, 94-95.
Greenberg, L. (2014). The therapeutic relationship in emotion-focused therapy. Psychotherapy, 51(3), 350.
Gregory, A., & Fergus, E. (2017). Social and emotional learning and equity in school discipline. The Future of Children, 117-136.
Guide, C. (2013). Effective Social and Emotional Learning: Programs Preschool and Elementary School Edition, Editorial Assistance and Design: KSA-Plus Communications. In: Inc.
Howse, R. B., Calkins, S. D., Anastopoulos, A. D., Keane, S. P., & Shelton, T. L. (2003). Regulatory contributors to children's kindergarten achievement. Early Education and Development, 14(1), 101-120.
kashefi mamaghani S, Arshad M, Badri Gargari R. (2020). The effect of emotional social learning program on improving academic achievement and reducing behavioral disorders in people with Conduct disorder. IJPN. 2020; 8 (1):10-1. (Persian). URL: http://ijpn.ir/article-1-1369-fa.html. [In Persian]
Karami, A., Zabihi, Z., Rasekhi Roshkhar, M., Tabasi, M. (2022). Investigating the Role of Emotion Regulation and Resilience in Students' Academic Adjustment and Quality of Life during the Covid19 Pandemic. Journal of Research in Educational Science, 15(55), 133- 142. dor: 20.1001.1.23831324.1400.15.55.11.9
Krieger, F. V., Polanczyk, G. V., & Goodman, R. (2013). Dimensions of Oppositionality in a Brazilian Community Sample: Testing the DSM-5 Proposal and Etiological Links. Journal Academic Child Adolescent Psychiatry, 52(4), 389–400. [DOI: 10.1016/j.jaac.2013.01.004]
Magherini, R., Mussi, E., Servi, M., & Volpe, Y. (2022). Emotion recognition in the times of COVID19: Coping with face masks. Intelligent Systems with Applications, 15, 200094.
Manning, M., & Fleming, C. (2019). Understanding wellbeing. In Routledge Handbook of Indigenous Wellbeing (pp. 3-10). Routledge.
Nemati, Sh., Bardel, M. (2020). Timely Interventions in Social and Emotional Learning in Elementary School Students: A Systematic Review. Thinking and Children, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) Biannual Journal, Vol. 11, No. 1, Spring and Summer 2020, 269-291. [In Persian]
[DOI: 10.30465/FABAK.2020.5700]
OECD. (2015). Skills for social progress: The power of social and emotional skills. In: OECd Publishing Paris.
Portnow, S., Downer, J. T., & Brown, J. (2018). Reductions in aggressive behavior within the context of a universal, social emotional learning program: Classroom-and student-level mechanisms. Journal of School Psychology, 68, 38-52.
Preece, D. A., Becerra, R., Robinson, K., & Gross, J. J. (2020). The Emotion Regulation Questionnaire: Psychometric Properties in General Community Samples. Journal of personality assessment, 102(3), 348-356. https://doi.org/10.1080/00223891.2018.1564319
Ranjkhah Zonozagh, Y. (2015). The effect of RULER emotional vocabulary program on social and emotional competence and academic performance of students. Master's thesis. Tabriz University Faculty of Educational Sciences and Psychology. [In Persian]
Rojas, N. M., Abenavoli, R. M. (2021). Bidirectionality in behavioral regulation, emotion competence, and social-emotional program. Journal of Applied Developmental Psychology, 76, 101316. https://doi.org/10.1016/j.appdev.2021.101316
Sadat, Sama, Fathi Azar, E., & Adib, Y. (2020). Understanding the experience of Ph.D. students in psychology of the emotional competences in learning. Journal of Fundamentals of Mental Health, 22(4), 257-266.
Schonert-Reichl, K. A., Oberle, E., Lawlor, M. S., Abbott, D., Thomson, K., Oberlander, T. F., & Diamond, A. (2015). Enhancing cognitive and social–emotional development through a simple-to-administer mindfulness-based school program for elementary school children: A randomized controlled trial. Developmental Psychology, 51(1), 52–66. https://doi.org/10.1037/a0038454
Schwartz, M. CH. (2016). The Implementation of a Social-emotional Learning Curriculum for targeted students: Evaluating Strong Start as their II intervention. A DISSERTATION Presented to the Department of Special Education and Clinical Sciences and the Graduate School of the University of Oregon.
Thomas, M. S., Crosby, S., & Vanderhaar, J. (2019). Trauma-informed practices in schools across two decades: An interdisciplinary review of research. Review of Research in Education, 43(1), 422-452.
Wenz-Gross, M., Yoo, Y., Upshur, C. C., & Gambino, A. J. (2018). Pathways to Kindergarten Readiness: The Roles of Second Step Early Learning Curriculum and Social Emotional, Executive Functioning, Preschool Academic and Task Behavior Skills [Original Research]. Frontiers in psychology, 9. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01886
Wong, A. S., Li-Tsang, C. W., & Siu, A. M. (2014). Effect of a social emotional learning programme for primary school students. Hong Kong Journal of Occupational Therapy, 24(2), 56-63.
Woodard, K., Zettersten, M., & Pollak, S. D. (2022). The representation of emotion knowledge across development. Child development, 93(3), e273-e250.